Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > SBU3002/1

Beslutninger og tiltak i barnevernet

Emnekode: SBU3002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 30
Emne ansvarlig: Halvor Fauske

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

*Askheim, O. P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi. Oslo: Gyldendal Akademisk. (214 sider)

*Christiansen, Ø. & Kojan, B. H. (2016). Beslutninger i barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget. S. 34 – 299  (195 sider)

Christiansen, Ø., Bakketeig, E., Skilbred, D., Madsen, C., Havnen, K. J. S., Aarland, K., & Backe Hansen, E. (2015). Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak. Bergen: Uni Research Helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RBKU Vest). http://www.bufdir.no/global/Forskningskunnskap_om_barnevernets_hjelpetiltak_2015.pdf s. 15 – 189, 212 – 227 (189 sider)

Clifford, G., Fauske, H., Lichtwarck, W., & Marthinsen, E. (2015). Minst hjelp til dem som trenger det mest? Sluttrapport fra forsknings- og utviklingsprosjektet "Det nye barnevernet". NF rapport nr: 6/2015). Bodø: Nordlandsforskning http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/Dokumenter/Rapporter/2015/Rapport_06_2015.pdf , s. 13-43, 79-93, 94-102, 129-153, 238-261 (99 sider)

*Frønes I.  (2016). Risiko, intervensjon og evidens: utfordringer  og strategier for barnevern, utdanning, helse og politikk. Oslo: Gyldendal akademisk. (128 sider)

*Halås, C.T. Steinsvik, K. & Kymre, I., G. (2017). Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis. Oslo: Gyldendal. S. 53 – 85, 159 - 186 (59 sider)

*Nordby, H. (2013). Etikk i barnevern. Oslo: Gyldendal. S 43- 152 (90 sider)

*Ofstad, K. & Skar, R. (2015). Barnevernloven med kommentarer (6.utg.). Oslo: (Gyldendal) s. 13 – 280, 317 – 452  (384 sider)

*Rugkåsa, M., Ylvisaker, S. & Eide, K. (2017). Barnevern i et minoritetsperspektiv. Sosialt arbeid med barn og familier.  Oslo: Gyldendal Akademisk. (126 sider)

Socialstyrelsen (2015). Grundbok i BBIC. Barns behov i centrum. Stockholm: Socialstyrelsen. (105 sider) http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19928/2015-10-7.pdf

*Stang, E. G. & Sveaas, N. (2016). Hva skal vi med menneskerettigheter? Betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal. S. 55 – 192 (137)

Vis, Svein A., Lauritzen, Camilla og Fossum, Sturla (2016). Barnevernets undersøkelsesarbeid. Oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen. Delrapport 1. Tromsø: RKBU Nord s. 5 - 69 (64 sider) https://www.bufdir.no/global/Barnevernets_undersokelsesarbeid_oppsummering_av_hovedtrekkene_i_forskningslitteraturen_RKBU_Nord_2016.pdf

*Willumsen. E. & Ødegaard, A. (red.) (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid – et samfunnsoppdrag (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. S. 17 – 52, 113 – 145, 217 – 236, 251 – 264, 280 -298 (128 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Christiansen, Ø. (2012) Hvorfor har barnevernet problemer med å se og behandle barn som aktører? Tidsskriftet Norges barnevern, 89(01-02), 16-30 (14 sider)

Christiansen, Ø. & Andreassen, N. (2011). Fra bekymring til overbevisning: - Barnevernets beslutninger om å plassere barn utenfor hjemmet. Tidsskriftet Norges Barnevern, 88 (4): 200 – 213 (13 sider)

*Engebretsen, E &Heggen, K. (2012). Å lese makt i tekst. I: E. Engebretsen og K. Heggen (red) Makt på nye måter. Oslo: Universitetsforlaget. S. 24- 34 (10 sider)

*Fauske, H. (2014).Minoriteter, marginalisering og inkludering. I: Kaya, M-. S. & Fauske, H. (red.)  Innvandrere på utsiden av samfunnet? Oslo: Abstrakt forlag. S. 11 – 30  (19 sider)

*Frønes, I. (2013) Å forstå sosialisering. Oslo: Gyldendal. S. 124 -145 (21 sider)

*Grimen, H. (2008). Profesjon og kunnskap. I: Molander, A og Terum, L.I. (red). Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. S. 71-86 (15 s)

*Grimen, H & Molander, A. (2008). Profesjon og skjønn). I: Molander, A. & Terum, L.I. (red). Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. S.179 -196 (15 sider)

Hennum, N. (2015) Makten i barnet. Tidsskriftet Norges barnevern (02), 125-138 (13 sider)

*Kojan, B. H., & Fauske, H. (2011). Et klasseperspektiv på barnevernets familier. Tidsskrift for velferdsforskning, Årg. 14(2), s. 95-109 (14 sider)

*Kvello,  Øyvind (2015) Barn i risiko. Skadelige omsorgssituasjoner (2. utgave). S. 16 - 70 (54 sider)

*Oppedal, Mons (2013). Tas barns rettigheter etter EMK på alvor i barnevernsaker?, i: Karl Harald Søvig, Sigrid Eskeland Schütz og Ørnulf Rasmussen (red): Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridtjof Bernt. Bergen: Fagbokforlaget. s. 493 – 505 (12 sider)

*Rød, P. A. (2014). Mellom analyse og argumentasjon. I B. N. Aadnesen & E. Hærem (Red.), Barnevernets undersøkelse (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.  s. 13-27 (14 sider)

*Stang, Elisabeth Gording, 2014. Et barnevern i skvis mellom barnelov og barnevernslov, i: Finstad, Liv Lonell og Heidi Mork (red): Motmæle – en antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus forlag s. 399 – 418 (19 sider)

Thrana, H. M. (2016). Kjærlighetens inntreden i barnevernet – en utfordring for den profesjonelle relasjon? Tidsskriftet Norges barnevern, 93(2), s. 96 - 109 (14 sider)

*Uggerhøj, Lars (2011) Familiernes involvering og deltagelse i undersøgelsesprocessen, i: Kildedal, Karin, Uggerhøj, L, Nordstoga, Sigrid og Sagatun, Solveig (red.) Å bli undersøkt. – norske og danske foreldres erfaringer med barnevernundersøkelsen. Oslo: Universitetsforlaget s. 49 – 74 (27 sider)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L