Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > SBU3003/1

Miljøterapi og miljøarbeide

Emnekode: SBU3003/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 20
Emne ansvarlig: Astrid Halsa

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Askheim, O. P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi. Oslo: Gyldendal Akademisk. 214 sider

Frønes I.  (2016). Risiko, intervensjon og evidens: utfordringer  og strategier for barnevern, utdanning, helse og politikk. Oslo Gyldendal akademisk. 128 sider.

Dencik, L., Schultz Jørgensen og Sommer (2008). Familie og børn i en opbrudstid. Hans Reitzels forlag. København. Kapittel 1, 3, 4, 5 , 315 sider. ISBN 978-87-412-0389-8

Halås, C.T. Steinsvik, K. & Kymre, I., G. (2017). Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis. Oslo: Gyldendal. Kap 3, 4 og 10. (47 sider).

Holden, B (2013). Miljøbehandling. En atferdsanalytisk tilnærming. Oslo. Gyldendal akademisk. Kap 1, 2, 3 og 8.  68 sider

Jävo, Cecilie (2010). Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling. Universitetsforlaget. Kap 2. 3 og 4 (136 s).

Nordanger, D.,Ø. & Braarud H., C. (2017). Utviklingstraumer. Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi. Bergen: Fagbokforlaget.  (223 sider)

Nordby,  H. (mfl) (2013). Etikk i barnevern. Kap 2-5, (s 43- 152). Oslo Gyldendal. 90 s

Rugkåsa, M., Ylvisaker, S., Eide, K. (2017). Barnevern i et minoritetsperspektiv. Sosialt arbeid med barn og familier.  Oslo: Gyldendal Akademisk. 126 sider

Willumsen og Ødegaard red. (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid – et samfunnsoppdrag (2. utgave): kapittel 1,2, 6, 7, 12, 14, 16. Oslo: Universitetsforlaget.  128 sider

Whittaker, J. K., Holmes, L., & Valle, J. F. d. (2015). Therapeutic residential care for children and youth: developing evidence-based international practice. London: Jessica Kingsley.  Kap 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ( 140) sider .

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Engebretsen, E og Heggen, K. (2012). Å lese makt i tekst. I: E. Engebretsen og K. Heggen (red) Makt på nye måter (s 24- 34). Oslo: Universitetsforlaget.(10 sider)

*Fauske, H (2014).Minoriteter, marginalisering og inkludering. På «utsiden av samfunnet»? . I M.S. Kaya og H. Fauske. Innvandrere på utsiden av samfunnet (s. 11-30) Oslo: Abstrakt forlag. (19 s)

*Frønes, I. (2013). Å forstå sosialisering. Kap 3. Sosialisering og kunnskapssamfunnet (s 124-145). Oslo: Gyldendal. 21 s

*Grimen, H (2008). Profesjon og kunnskap. I: Molander, A og Terum, L.I. (red). Profesjonsstudier (s. 71-86). Oslo: Universitetsforlaget. (15 s)

*Grimen, H og Molander, A (2008). Profesjon og skjønn. I: Molander, A og Terum, L.I. (red). Profesjonsstudier (s. 179- 196). Oslo: Universitetsforlaget. (15 s)

*Grue, L. (2004). Medisinsk og sosial forståelse av funksjonshemming. I Grue: Funksjonshemmet er bare et ord (s. 101-131). Kap. 4. Abstrakt forlag : Oslo. (30 s)

Hennum, N. (2015). Makten i barnet. Tidsskriftet Norges barnevern (02), 125-138. (13 s)

*Jansen, A: & Haavind, H. ( 2011). ’If only’ and ’Despite all’. Narrative configuration among youths living in residental care. Narrative Inquiry 1:68–87. 19 s. *

*Landmark, B., Ness, O & Olkowska (2016). Vitenskapsteori og miljøterapi. I A.Olkowska & B. Landmark (red). Miljøterapi. Prinsipper, perspektiver og praksis (s. 35-46). Bergen: Fagbokforlaget. (11 sider)

*Larsen, Erik (2015): Miljøterapi med barn og unge – organisasjonen som terapeut: kapittel 3: Den miljøterapeutiske organisasjonen og det miljøterapeutiske arbeidet (side 57 – 60).  Oslo: Universitetsforlaget. (14 sider).

Lillevik, O. G., & Øien, L. (2012). Miljøterapeutisk praksis i forebygging av vold. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 9(3), 207-217, (11 sider)

*Ofstad, K., Skar, R. (2015). Barnevernloven med kommentarer. Kap 5 og 6. Oslo: Gyldendal juridisk. (35 s)

Söderstöm, K., Skårderud, F. (2009). Minding the baby. Mentalization-based treatment in families with parental substance use disorder.. Theoretical framework. Nordic Pschology. V61(3), 47-65. 16 sider.

*Skjervheim, O. (1996). Deltakar og tilskodar og andre essay, s 51-72. Oslo  Aschehoug. (21 s)

Thrana, H. M. (2016). Kjærlighetens inntreden i barnevernet – en utfordring for den profesjonelle relasjon? Tidsskriftet Norges barnevern, 93(2), 96-109.  (14 s)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L