Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > SOA2005/1

Modeller og metoder i sosialt arbeid

Emnekode: SOA2005/1

Semester: Høst
Antall studenter: 90
Emne ansvarlig: Tina Billbo

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Delemne 3a- Arbeid og velferd  Delemneansvarlig: Hanne Glemmestad 

Ellingsen, I.T., Levin, I., Berg, B, og Kleppe, L.C.(red.)(2015). Sosialt arbeid, en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 16(14 sider)

Frøyland, K. og Spjelkavik, Ø. (red.). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 2, 7, 8 og 9(85 sider)

Heum, I. (2014). Skjønn. Perspektiver på skjønnsutøvelse i Nav. Oslo:  Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 3 og 5(71 sider)

Kahrs, T. (2015). Gjeldsrådgivning: sosialfaglige perspektiver på gjeldssaker i NAV (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 1 – 3 og 5 – 7(158 sider)

Kjønstad, A. og Syse, A. (2017). Velferdsrett I (6.utg.).Kap. 3.4 – 3.5, 6 og 9(125 sider)

Kjønstad, A. og Syse, A. (2017). Velferdsrett II (5. utg.). Kap. 2, 3.2 (52 sider:3 delemner= 18 s) og 3.4 (2 s)(20 sider)

Shulman, L. (2003). Kunsten å hjelpe individer og familier. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 4(84 sider)

Skytte, M. (2008). Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1 – 4(118 sider)

Delemne 3b- Barnevern Delemneansvarlig: Ann Mari Skogvoll

Bunkholdt, V. og Kvaran, I. (2015). Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Oslo: Gyldendal. Kapittel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 (181 sider)

Gulbrandsen, L. M. (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-5 og 9 (183 sider)

Høstmælingen, N., Kjørholt Saga, E. og Sandberg, K. (2016). Barnekonvensjonen: Barns rettigheter i Norge (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 8 og 14-1og 14-3 (41 sider).

Kjønstad, A. & Syse, A. (2017). Velferdsrett II. Barnevern – og sosialrett (5.utg). Oslo: Gyldendal Juridisk. Kap. 2, og 3.2 (52 sider: 3 delemner=18 s.), 3.3.1(3 sider), 4, 6 (33 sider) og 9 (8 sider). NB Kap. 4 er repetisjon fra i fjor. (62 sider)

Skytte, M. (2008). Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2 – 4 (79 sider)

Øvreeide, H. (2009). Samtaler med barn: metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner (3. utg.). Kristiansand: Høgskoleforlaget. Kap. 8 og 9 (85 sider)

Delemne 3c- Helse og omsorg Delemneansvarlig: Hilde Ludvigsen

Høstmælingen, N, Kjørholt Saga, E og Sandberg, K (2016). Barnekonvensjonen – Barns rettigheter i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 9 og 10 (50 sider)

Kjønstad, A. og Syse, A. (2017). Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang (6.utg.) Oslo: Gyldendal. Kap. 4 og 5 (75 sider)

Kjønstad, A. & Syse, A. (2017). Velferdsrett II. Barnevern – og sosialrett (5.utg). Oslo: Gyldendal Juridisk. Kap. 2, 3-3. (75 sider, 75:3 delemner=25 s.)(25 sider)

Ellingsen, I.T., Levin, I., Berg, B., Kleppe, L.C. (red.) (2015). Sosialt arbeid, en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 10 (16 sider)

Snoek, J. E. og Engedal, K. (2017). Psykiatri : for helse- og sosialfagutdanningene. Oslo: Cappelen Damm. Kap. 1-4, 9 (85 sider)

Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2004). Rus. Nytelse, lidelse og handling. Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 1- 3 og 4 (75 sider)

Weihe, H.J.W og Smith-Solbakken, M. (2012). Sorg. Stavanger: Hertervig Akademisk. Kap. 7, 9, 10, 11, 12 og 14 (21 sider)

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Helsedirektoratet (Sist endret 23.02.2017). Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Rehabilitering,%20habilitering,%20individuell%20plan%20og%20koordinator.pdfKap 1 ,2, 7 og 13 (23 sider)

Delemne 3d- Teori, modell og metode i sosialt arbeid Delemneansvarlig: Marit Godeseth

Kleppe, Lise Cecilie (2015). Kunnskap i sosialt arbeid. I I.T. Ellingsen, I. Levin, B. Berg & L.C. Kleppe (red.), Sosialt arbeid: En grunnbok (s. 125-138). Oslo: Universitetsforlaget (13 sider)   

Hutchinson og Oltedal (2016). Praksisteorier i sosialt arbeid. Oslo Universitetsforlaget. (s. 11-32, 33-83, 103- 129, 137-177 og 187 – 215 (169 sider)  

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Delemne 3a- Arbeid og velferd Delemneansvarlig: Hanne Glemmestad 

Billbo, T. og Glemmestad, H. (2014). Saksbehandlingspraksis ved lovanvendelse og skjønnsutøvelse etter lov om sosiale tjenester i NAV. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer. Kap. 8 og 9(8 sider).Tilgjengelig på nett

*Brodtkorb, E. og Rugkåsa, M. (red.) Under tak – mellom vegger. Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten.Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1(14 sider)

Departmentene: Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020)(25 sider)

 *Hernes, T. Heum, I., Haavorsen, P. og Saglie, T. (Red.), (2010). Arbeidsinkludering: om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge.Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 7(34 sider)

Glemmestad, H. (2011). En viktig plass i Navet. Fontene nr. 9. (s. 52-59).(6 sider)

Røhnebæk, M. T., Billbo, T. og Lund, P.O. (2017). Sosialhjelp i Hamarregionen. ØF-rapport 01/2017. Lillehammer: Østlandsforskning. Kap. 5(9 sider).Tilgjengelig på nett

*Aakerholt, A., Vea, A. og Tønnessen, B.L. (2016). Hjelp til å bo. Oppfølging i bolig og til personer med rus og psykiske lidelser. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 5(14 sider)

Delemne 3b- Barnevern Delemneansvarlig: Ann Mari Skogvoll

*Eng, Helene m fl. (2017). Den krevende foreldrerollen – familierettede intervensjoner for barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap 1 (20 sider)

Delemne 3c- Helse og omsorg Delemneansvarlig: Hilde Ludvigsen

*Bredlang, E. L., Linge, O.A. og Vik, K. (2011). Det handler om verdighet og deltakelse. Verdigrunnlag og praksis i rehabiliteringsarbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1(38 sider)

*Celius, E. G. (2007). Multippel sklerose – er det sykdommen som skal styre livet. I E.Hem, P.Vaglum, L.Fyrand og P.Nerdrum (Red.), Pasienten og sykdommen – psykiske faktorer ved somatisk sykdom (s.135 – 141). Oslo: Gyldendal Akademisk.(7 sider)

*Cullberg, J. (2007). Mennesker i krise og utvikling. 3.utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 16 (20 sider)        

*Dyregrov, K. (2012) Når foreldre har alvorlig kreftsykdom - eller dør av den.I B.S.M Haugland, B.Ytterhus og K.Dyregrov (Red.), Barn som pårørende (s.44-65). Oslo: Abstrakt forlag.  (22 sider)

*Fyrand, L.(2007). Kronisk sykdom – sosialt nettverk i fare. I E.Hem, P.Vaglum, L.Fyrand og P.Nerdrum (Red.), Pasienten og sykdommen – psykiske faktorer ved somatisk sykdom (s.85 – 92). Oslo: Gyldendal Akademisk. (8 sider) 

*Gudbergsson, S. B. (2014). Sosionomtjenester i somatisk medisin.I A.A.Dahl, T.F.Aarre og J.H Loge  (Red.), Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom (s.442-456). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 26(15 sider)

*Kittelsaa, A. og Tøssebro, J. (2014). Foreldres erfaringer med hjelpeapparatet. I J.Tøssebro og C.Wendelborg (Red), Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger (s. 153-180). Oslo: Gyldendal Akademisk.(27 sider)

*Normann, T., Sandvin, J. T. og Thommesen, H. (2013). Om rehabilitering. Helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset (3.utgave). Oslo: Kommuneforlaget. Kap 1 og 8 (20 sider)

Molven, O. (2015). Helse og jus (8.utgave). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap 3, 4.1-4-3(10 sider)

Skaali, T. (2007). Psykiske aspekter og reaksjoner ved kreftsykdom. I E.Hem, P.Vaglum, L.Fyrand og P.Nerdrum (Red.), Pasienten og sykdommen – psykiske faktorer ved somatisk sykdom (s. 51- 58). Oslo: Gyldendal Akademisk.(8 sider)

Trondsen, M.V (2012). Living with a mentally ill parent. Qualitative Health Research, 22(2), 174-188. (15 sider)

Wendelborg, C. og Tøssebro, J. (2016). Self-reported health and sickness benefits among parents of children with a disability. Scandinavian journal of disability research, 18 (3), 210-221. (12 sider)

Supplerende

Delemne 3a- Arbeid og velferd Delemneansvarlig: Hanne Glemmestad 

Billbo, T. og Glemmestad, H. (2014). Saksbehandlingspraksis ved lovanvendelse og skjønnsutøvelse etter lov om sosiale tjenester i NAV. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer. Tilgjengelig på nett

Meld.St. 33 (2015-2016): NAV i en ny tid. Side 5-18.

Rundskriv G-01/2016 - september 2016: Rundskriv til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) 

Rundskriv hovednr. 35- juni 2012: Rundskriv til lov om sosiale tjenester i Nav (sosialtjenesteloven)

Røhnebæk, M. T., Billbo, T. og Lund, P.O. (2017). Sosialhjelp i Hamarregionen. ØF-rapport 01/2017. Lillehammer: Østlandsforskning. Tilgjengelig på nett

Delemne 3b- Barnevern Delemneansvarlig: Ann Mari Skogvoll

Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko. Skadelige omsorgssituasjoner (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademiske.  Kap. 2.

Q- 24 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Q – 1036 Retningslinjer om Saksbehandling i barneverntjenesten

Q – 0982 Retningslinjer om hjelpetiltak i barnevernloven § 4 – 4

Q- 1104 B Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten- en veileder

Delemne 3d- Teori, modell og metode i sosialt arbeid  Delemneansvarlig: Marit Godeseth

Henriksen, K. og Hemme, C. (2004). Illustration af perspektiver i socialt arbejde. Århus: Den Sociale Højskole.

      

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L