Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > SOA2007/2

Mangfold og utvikling i sosialt arbeid

Emnekode: SOA2007/2

Semester: Høst
Antall studenter: ca. 80
Emne ansvarlig: Connolley

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Emne 5a

Bunkholdt, V. (2017). Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.  Kap. 5, 6, 7, 8 (121 sider)

Bunkholdt, V., & Kvaran,I. (2015). Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 11,12,13,14,15 (124 sider)

Daatland, S.O., & Solem P.E. (2011). Aldring og samfunn: en innføring i sosialgerontologi (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-4, 6,7,9  (98 sider)

Hammer, T. & Hyggen, C. (red.) (2013). Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1, 2, 4, 5, 7 (96 sider)

Høstmælingen, N., Kjørholt Saga, E. & Sandberg K. (2016). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3, 5, 8, 15 (109 sider)

Kaya, M. S. & Fauske, H. (red.) (2014). Innvandrere på utsiden av samfunnet. Oslo: Abstrakt forlag AS. (212 sider)

Kjønstad, A., & Syse, A. (2016). Velferdsrett I. Oslo: Gyldendal. Kap. 10.7 (15 sider)

Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko: skadelige omsorgssituasjoner. Oslo: Gyldendal. Kap. 3, 4, 5, 7, 8 (162 sider)

Lindboe, K.(2012). Barnevernrett (6. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 6, 7, 8, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 31 (91 sider)

Narud, K . (red.) (2014) Vold mot kvinner. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 1, 2, 4, 5, 12, 15, 19 (111 sider)

Skytte, M. (2008). Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 5, 6, 9 (64 sider)

Snoek, J. E., & Engedal, K. (2017). Psykiatri : for helse- og sosialfagutdanningene (4. utg.). Oslo: Cappelen Damm. Kap. 4-12 (138 sider)

Weihe, H. J. (2008). Empati og etikk. Oslo: Abstrakt Forlag, DEL III og IV (36 sider)

Emne 5b

Andersen, M. L., Brok, P. N., & Mathiasen, H. (2000). Empowerment på dansk. Frederikshavn: Dafolo. (179 sider)

Fekjær, S.B. (2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk (111 sider)

Fyrand, L.(2016). Sosialt nettverk: teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2, 3, 8 (121 sider)

Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget (224 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Uke 34-35: Barnevern – fylkesnemdsak 

*Stang Gording, E., & Sveaas, N. (2016). Hva skal vi med menneskerettigheter? Oslo: Gyldendal. Kap. 2 (s. 22-27) og kap. 8 (s. 108-126), (25 sider)

Uke 36: Vold- og overgrepsutsatte

*Andersen, T. H. (2012). Sårbar og sterk: Menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 8 'Mannlighet og den seksuelt overgrepsutsatte mann', s. 75-89 (15 sider)

Selvik, S. & Øverlien, C. (2015). Children with multiple stays at Nordic refuges for abused women: conclusions, challenges and causes for concern, Nordic Social Work Research, 5(2), 98-112. doi: 10.1080/2156857X.2014.982158 (15 sider) (Tilgjengelig gjennom Oria: Taylor & Francis)

*Sivertsen, L. (2016). En fortelling om Smiso. I K.Mevik, O.G Lillevik og O.Edvardsen (red.), Vold mot barn – Teoretiske , juridiske og praktiske tilnærminger (s. 207-224). Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap. 12) (18 sider)

*Søftestad, S. (2005). Seksuelle overgrep – Fra privat avmakt til tverretatlig handlekraft. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4 'Er seksuelle overgrep mot barn skadelig?'  (s. 61-71) (11 sider)

*Søftestad, S. (2008). Avdekking av seksuelle overgrep – Veier ut av fortielsen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 5 'Avdekking i barnets regi' (s. 93 – 113) (21 sider) 

Uke 37: Ungdom 

*Anvik, C.H (2016) Ikke slipp dem! Sårbare unge i vanskelige møter. I R. Follesø, C. T. Halås & C. H. Anvik (red.), Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner (s. 28-47), Oslo: Universitetsforlaget.  (Kap. 2) (20 sider)

Backe-Hansen, E., Løvgren, M., Aarland, K., Aamodt, H. A. & Winsvold, A. (2014). Til god hjelp for mange. Evaluering av losprosjektet (NOVA-rapport nr.13/2014). Hentet fra: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2014/Til-god-hjelp-for-mange - Kap. 1 'Innledning' (s.11-17);  Kap. 2 'Marginalisert ungdom og mentorer' (s.19-42); Kap. 7 'Konklusjoner og anbefalinger' (s.137-144); (39 sider totalt) (Tilgjengelig online)

2 utdrag fra: Erdal, Børge (red.) (2006). Ute/Inne. Oppsøkende sosialt arbeid med ungdom. Oslo: Gyldendal akademisk 

*1) Strømfors, G. & Erdal, B. (2006). Rammer for oppsøkende sosialt arbeid. I B. Erdal (red.), Ute/inne – Oppsøkende sosialt arbeid med ungdom (s. 81-113). Oslo: Gyldendal Akademisk. (33 sider)

*2) Erdal, B. (2006). Rollen som oppsøkende sosialarbeider. I B. Erdal (red.), Ute/inne – Oppsøkende sosialt arbeid med ungdom (s. 116-136). Oslo: Gyldendal Akademisk. (21 sider)

Uke 39: Rus og psykiatri 

6 utdrag fra: Overå, S., & Wallin Weihe, H.J. (red.) (2016). Spilleavhengighet: gaming og gambling. Stavanger Hertervig forlag, Akademisk

*1) Overå, S., & Weihe, H.-J. W. (2016). Ferdigheter, tenkning, kunnskap og flaks. In S. Overå & H.-J. W. Weihe (Eds.), Spillavhengighet: gaming og gambling (pp. 98-103). Stavanger: Hertervig. (6 sider)

*2) Overå, S., & Weihe, H.-J. W. (2016). Den avhengige personalitet – sosial og biologisk arv. In S. Overå & H.-J. W. Weihe (Eds.), Spillavhengighet: gaming og gambling (pp. 104-105). Stavanger: Hertervig. (2 sider)

*3) Overå, S., & Weihe, H.-J. W. (2016). Dragning og sug. In S. Overå & H.-J. W. Weihe (Eds.), Spillavhengighet: gaming og gambling (pp. 106-109). Stavanger: Hertervig. (4 sider)

*4) Overå, S., & Weihe, H.-J. W. (2016). Problem og avhengighet. In S. Overå & H.-J. W. Weihe (Eds.), Spillavhengighet: gaming og gambling (pp. 110-113). Stavanger: Hertervig. (4 sider)

*5) Overå, S., Weihe, H.-J. W., & Smith-Solbakken, M. (2016). Det vanskelige avhengighetsbegrepet. In S. Overå & H.-J. W. Weihe (Eds.), Spillavhengighet: gaming og gambling (pp. 114-117). Stavanger: Hertervig. (4 sider)

*6) Salbostad, L. H., & Fossum, M. (2016). Erfaring med kryssavhengighet. In S. Overå & H.-J. W. Weihe (Eds.), Spillavhengighet: gaming og gambling (pp. 118-121). Stavanger: Hertervig. (4 sider)

Uke 40-41: Mennesker med flerkulturell bakgrunn

*Grønseth, A. S. (2017). Empathic relations with Tamil refugees: Challenging morality and calling for ethics of knowledge. In L. Josephides & A. S. Grønseth (Eds.), The Ethics of Knowledge Creation: Transactions, Relations and Persons (pp. 29-49). Oxford: Berghahn (19 sider)

Meld. St. 6 (2012-13). En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og Fellesskap. Oslo: Barne - og likestillingsdepartementet. Hentet fra: http://www.regjeringen.no/pages/38098840/PDFS/STM201220130006000DDDPDFS.pdf, Kap.1, 2, 8, 9 (29 sider) (Tilgjengelig online)

Uke 43-51: Emne 5b 

Germak, A. J., & Singh, K. K. (2009). Social Entrepreneurship: Changing the Way Social Workers Do Business. Administration in Social Work, 34(1), 79-95. doi:10.1080/03643100903432974 (17 sider) (Tilgjengelig gjennom Oria: Taylor & Francis)

St.meld. nr. 39 (2006–2007).  Frivillighet for alle. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/68b20a00c377479c98d8bac4c4e38cf6/no/pdfs/stm200620070039000dddpdfs.pdf, Kap. 2 (pp. 19-22) (4 sider) (Tilgjengelig online)

*Wollebæk, D. & Seegaard, S. B. (2011). Sosial kapital: hva er det og hvor kommer det fra? I D. Wollebæk & S.B. Seegaard (Eds.), Sosial kapital i Norge (pp. 25-49). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (25 sider)

Supplerende

Barth, T., Børtveit, T., & Prescott, P. (2013). Motiverende Intervju: samtaler om endring. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.  

Evjen, R., Øiern, T., & Kielland, K. B. (2012). Dobbelt opp: Om psykiske lidelser og rusmisbruk. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. 

Selle, P. & Strømsnes, K. (2012). En ny og helhetlig frivillighetspolitikk? In P. Selle & K. Strømsnes (Eds.) Organisasjonene og det offentlige: Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? (pp. 23-38). Oslo/Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapport nr. 6/2012. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/samfunn_og_frivillighet/rapporter/har_vi_faatt_en_ny_frivillighetspolitikk_vr_2012_6.pdf  

Thurén, T. (2009). Vitenskapsteori for nybegynnere (K. Gjerpe & D. Gjestland, overs.; 2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L