Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > SPE2003/2

Spesialpedagogikk- behov og arbeidsmåter

Emnekode: SPE2003/2

Semester: Høst
Antall studenter: 90
Emne ansvarlig: Tove Iren Risløw

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Befring, E. og Tangen, T. (red.) (2012). Spesialpedagogikk (5.utgave). Oslo: Cappelen Akademisk forlag. ISBN 978-82-02-35226-4. Innledningskapittel (s. 17-22), kap. 1, 4, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19.  (148 s.):

  • Tangen, R.: Tilnærmingsmåter og temaer i spesialpedagogikk - en introduksjon.
  • Befring, E.: Spesialpedagogikk: Historisk framvekst, ansvarsoppgaver, forståelsesmåter og nye perspektiver.
  • Reindal, S. M.: Spesialpedagogikk: etiske problemstillinger og teorier
  • Befring, E.: Forebygging blant barn og unge i et psykososialt perspektiv.
  • Dalen, M. og Tangen, R.: Barnehagens og skolens samarbeid med foreldre til barn og unge med spesielle behov.
  • Nilsen, S.: Spesialundervisningens tiltakskjede.
  • Rygvold, A. L.: Språkvansker hos barn.
  • Lyster, S. A. H. og Frost, J.: Lese- og skrivevansker på språklig grunnlag. Forebygging av vansker, og tiltak for elever med spesielle behov.
  • Nortvedt, G. A. og Vogt, G. O.: Når matematikk blir vanskelig - matematikkvansker i elev- og undervisningsperspektiv.
  • Gomnæs, U. T. og Rognhaug, B.: Utviklingshemming - mangfold og lærehemming.

Dalen, M. (2013). Spesialundervisning – til elevens beste? Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN 978-82-05-44706-6. Kap. 1, 3, 4 og 5.

Hausstätter R. S. (2012). Inkluderende spesialundervisning. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1, 2,3, 6, 7, 8 ,9, 10, 11,12 (165 s.)

Lunde, O. (2010). Hvorfor tall går i ball: Matematikkvansker i et spesialpedagogisk fokus. Bryne: Info Vest Forlag. ISBN 978-82-90910-37-7. Kap. 4 og 9.  (45 s.). 

Overland, T. (2007). Skolen og de utfordrende elevene – om forebygging og reduksjon av problematferd. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-0343-7. Kap. 1-2, kap. 5-10. (201 s.).

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Haugen, R. og Lie, B. (2014). Migrasjonsrelaterte vansker. I Nilsen, V. D. (red.): Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-40626-4 (20 s.).

*Lie, B. (2014). Språkvansker hos førskolebarn. I Nilsen, V. D. (red.), Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Cappelen Damm AS.ISBN 978-82-02-40626-4 (16 s.).

*Bru, E. (2011). Emosjonelt sårbare og sosialt passive elever. I U. V. Midthassel, E. Bru, S. K. Ertesvåg & E. Roland (Eds.), Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget. (20 s.)

Hagtvedt, B.E. (2004). Tidlige forløpere til lesevansker. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, 0304 (12 s.)

*Hundeide, K. (2008). Det intersubjektive rommet og konstruksjon av svikt og tapere. I Bele, I., V. (red.): Språkvansker. Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer. Cappelen Akademisk forlag (21 s.).

Ostad, S.A. (2012) Fonologisk bevissthet og matematikkvansker. Spesialpedagogikk, nr. 01, s 31- 40 (9 s.)

*Steinsholt, K. (2004). Paulo Freire: Håpets pedagogikk, I Kjetil Steinsholt og Lars Løvlie (red), Pedagogikkens mange ansikter, Universitetsforlaget, Oslo (14 s.)

*Veland, J. (2011). Klarer skolen å inkludere de sosialt sårbare elevene? I  I U. V. Midthassel, E. Bru, S. K. Ertesvåg & E. Roland (Eds.), Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget (19 s.)

Østvik, J. (2008) Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)? i ISAAC Dialog spesialnummer, s. 4-7 (3 sider) 

Supplerende

«Uten mål og mening? http://barneombudet.no/for-voksne/vare-publikasjoner/uten-mal-og-mening/

Kunnskapsdepartementet (2006-2007). St.meld. nr. 16 (2006-2007). … og ingen sto igjen — Tidlig innsats for livslang læring

Kunnskapsdepartementet (2010-2011). Meld. St. nr. 18. Læring og fellesskap.

Kunnskapsdepartementet 11. mars, 2016. Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen. 

Meld.St.21(2016–2017). Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 24. mars 2017, godkjent i statsråd samme dag. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/

NOU 2010-2011: 18 Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljø for barn, unge og voksne med særlige behov. Kap.1: Innledning og Kap.2: Sammendrag av kapitlene og forslagene i meldingen

Opplæringslova, kap. 5, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L