Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > SPE3007/1

Språk, lesing, skriving - utvikling og vansker

Emnekode: SPE3007/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 30
Emne ansvarlig: Synnøve Mykelstad/ Øystein Skundberg

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bele, Irene (2008): Språkvansker – teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer. Oslo: Cappelen Akademiske forlag (235 sider)

Bråten, Stein (2007): Dialogens speil i barnets og språkets utvikling.Del I og del II (s 15-209) Oslo: Abstrakt forlag (194 sider)

Dewey, John (2005): Erfaring og Opdragelse. København: Christian Ejlers` Forlag (96 sider)

Hagtvedt, Bente (2004): Språkstimulering. Tale og skrift i førskolealderen. Kap 1 – 10 (s 11 – 378) Oslo: Cappelen Akademiske forlag (367 sider)

Frost, J. (1999). Lesepraksis – på teoretisk grunnlag. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-456-0719-2 (224 sider)

Tønnesen, F. E. Bru, E. & Hervang, E. (red) (2008). Lesevansker og livsvansker. Stavanger: Hertervig Akademisk, Stiftelsen psykiatrisk opplysning. ISBN: 978-82-8217-000-0, h. (211 sider)

Vygotskij,Lev S. (2001): Tenkning og tale. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN: 82-417-1198-0 (270 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Espenakk U., E. Ottem, M. Mørk (2012): Begreps- og ordforrådsarbeid i førskolealder - en strukturert tilnærming. I Psykologi i kommunen nr. 2, 2012. (20 sider) 

*Feuerstein, Reuven (1979): “Liberating Human Poential: The Growing Anti-Test Movement.”(kap.1) I: The Dynamic Assessment of Retarded Performers. Baltimore: University ParkPress (56 sider)

Gathercole, S., T. P. Alloway, C. Willis & Anne-Marie Adams (2006): Working memory in children with reading disabilities. Journal of Experimental Child Psychology. 93 2006. (17 sider)

*Graff, Harvey J (2011): Literacy, Myths, Legacies & Lessons. New studies on Literacy (Kap 3). New Jersey: Transaction Publishers (13 sider)

*Hagtvedt B, Frost J, Refsahl V (2014): Når lesingen blir vanskelig: leseutvikling og de følelsene som følger med” I: Den intensive leseopplæringen. Dialog og mestring når lesingen har låst seg (kap 3). Cappelen Damm AS, Oslo (50 sider)

*Kristoffersen, Kristian E og Simonsen Hanne G (2011): “Tidlig språkutvikling hos norske barn”, I: Espenakk U, Horn E og Færevaag M (red) TRAS. Observasjon av språk i daglig samspill, Nasjonalt senter for leseforskning UIS, Stavanger (5 sider)

*Lillestølen, Robert (1996): Hukommelsens betydning ved spesifikke lærevansker. I: Astri Heen Wold (red) Skriftspråkutvikling. Om hvordan barn lærer å lese og skrive. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag (32 sider)

*Lunde, Olav (2003): «Språket som fundament for matematikkmestring», I: Spesialpedagogikk nr.01/2003, s 38 – 43(6 sider)

*Ottem, Ernst (2009): 20 spørsmål om språkferdigheter–En analyse av sammenhengen mellom observasjonsdata og testdata. Skolepsykologi, 1/44 (17 sider)

Ottem, E., Thorseng, L.A., Duna, K.E:, Green, T.(2002): Språkvansker og Psykisk Helse. Nordisk Tidsskrift for Spesialpedagogikk nr. 2-3/2002 (10 sider)

Suggate, Sebastian P., Schaughency Elisabeth A., Reese, Elaine (2012): Children learning to read later catch up to children reading earlier, Early Childhood Research Quartery. (16 sider)

Sønnesyn, G (2005): ”Å overvinne barrierer i arbeidet med å lære matematikk – eller å førebyggje ved grunnleggjande begrepslæring”, I: Spesialpedagogikk nr 10/ 2005, s 16-26(11 sider)

 

Kompendium II:

 Bishop, V.M & Snowling, M.J (2004): Developmental Dyslexia and Specific Language Impairment: Same or Different? Psychological Bulletin. Vol. 130.No 6, 858-886. (29 sider)

Bråten, Ivar (2007): Leseforståelse – om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon. Viden om læsning. Nr 2. oktober 2007 (9 sider)

*Høien, T. og Lundberg (2000). Dysleksi- fra teori til praksis. (kap.7). Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-05-28056-8, h., 978-82-05-28056-4, h. (48 sider) 

Melby-Lervåg, M. (2010): «Kognitive markører for dysleksi og spesifikke språkvansker». Skolepsykologi, 6/2010(19 sider)

*Monsrud, M. (2013): «Svake andrespråksferdigheter eller spesialpedagogiske behov?» Kap 6 I: Bjerkan, Monsrud, Thurmann-Moe: Ordforråd hos flerspråklige barn. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer, s103-128(25 sider)

*Samuels, J. (2002): “Reading Fluency: Its Development and Assessment.”I: (kap 8) What Research Has to Say About Reading Instruction. (18 sider)

*Spear-Swerling, Luise & Sternberg, Robert J. (1994): “The Road Not Taken: An Integrative Theoretical Modell of Reading Disability” I: Journal of Learning Disabilities, vol.7, nr 2/1994 (14 sider)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L