Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > SPE3008/1

Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid

Emnekode: SPE3008/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 25-30
Emne ansvarlig: Stine Vik

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Eide, Solveig Botnen m.fl. (2008). Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk (166s)

Harkestad, M. O, Mikkelsen, R. (2015). Sammen for elevers psykososiale miljø. Oslo: Cappelen Damm (211s)

Holland, H. (2013). Varig atferdsendring hos barn. Oslo: Gyldendal (200 sider) 8. samling

Høilund, Peter og Juul S (2015). Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde. København: Hans Reitzerls Forlag (160 sider)

Gergen, K. J. & M. Gergen (2005). Social konstruktion – ind i samtalen. København: Dansk Psykologisk Forlag. (71 sider)

Gundem, B. B. (2011). Europeisk didaktikk: tenkning og viten. Oslo: Universitetsforl.(111s)

Jansen, A. (2013). Narrative kraftfelt. Oslo: Universitetsforlaget. Del 1 s 17 – 59 (42 sider)

Kapuscinski, R. (2008). The Other. London/New York: Verso,

Killén, K. (2012). Profesjonell utvikling og faglig veiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk (266 sider)

Kinge, E. (2016). Barnesamtaler. Oslo: Gyldendal.

Lauvås, P. Handal, G. & K.H. Lycke (2016). Kollegaveiledning med kritiske venner. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Torsteinson, S., Brandzæg, I, Øiestad, G. (2013). Se barnet innenfra. Trondheim: Akademika (134s)

Vogt, A. (2016). Rådgiving i skole og barnehage, Mange muligheter for hjelp til barn og unge. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (250 sider)

White, M. (2006). Narrativ teori. København: Hans Reitzels Forlag

Winslade J.M., Monk, G.D. (2008). Narrativ vejledning i skolen. London: Corwin Press INC (200s)

Ulvestad, Asbjørn, K. (2012). Flerstemt veiledning. Oslo: Gyldendal Akademiske

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Andersen, Torbjørn (2008) Vegskifte, Det kvalitative forskningintervju som ideal for den profesjonelle samtalen? Nordisk sosialt arbeid, nr 1 vol 28 side 15 – 27 (12 s.)

*Andersen, Tom (1999): Et samarbeid – av noen kalt veiledning. I Rønnestad, M.H. og Reichelt, S. (red.), Psykoterapiveiledning. Oslo: Tano Aschehoug (s. 150 –62) (12s)

*Andersen, Tom (2002). Et samarbeid, av noen kalt psykoterapi. Utrykksfulle bånd og meningsfylte uttrykk. I  Rønnestad, M.H. og von der Lippe,A. (red.), Det kliniske intervju. Oslo: Gyldendal.(17 sider)

*Anderson, H. og Goolishian, H.A. (1992). Mänskliga system som språkliga system. Handledning som ömsesidig samtal. I Från påverkan till medverkan. Stockholm: Mareld (s. 53- 92 og 119-134 = 54 s.)

Biesta, G. (2011). Disciplines and theory in the academic study of education: A comparative analysis of the Anglo-American and Continental construction of the field. Pedagogy, Culture & Society, 19(2), 175-192.

Biesta, G. (2013). Å snakke «pedagogikk» til «education»: - Internasjonalisering og problemet med konseptuell hegemoni i studiet av pedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift, 97(03), 172-183.

*Hausstätter, R.S og Vik , S. (2016) Paradigmatiske posisjoner og spesialpedagogiske praksisregimer I: (red.)Reindalen, S og R.S Hausstätter. Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte (s. 37-51). Oslo. Cappelen Damm.

*Kragh, E. (2012). Sproget på arbejde – om narrativ vejledning. I Ritchie, T.(red), Narrativ teori i pædagogers praksis. København: Billesø & Baltzer (22s) 7.

Meld. St. 21(2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/

*Schibbye, A.-L. L. (1996). Anerkjennelse. En terapeutisk intervensjon? Tidsskrift for Norsk psykologforening.Vol. 33, s. 537-539. (8 s.)

*Schibbye, A.-L. L. (2001). Språk og endring. Om å bruke språket for å skape endringsøyeblikk i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk psykologforening.Vol. 38. (s. 229-239). (11 s.)

*Steinnes, J. (2017). «Enhver historie er en spøkelseshistorie»- narrativ veiledning i spesialpedagogikken. I: M.S. Jensen, T.J. Karlsen & G.S. Luthen (red.), Veiledning og oppdagelse (s. 29-49). Oslo : Gyldendal akademisk

*Steinnes, J. (2016). Spesialpedagogen – mellom myter og mennesker i Hausstätter, R.S. & Reindal, S.M. (red) Spesialpedagogikk: fagidentitet og samfunnsnytte, Oslo: Cappelen Damm Akademisk (11s)

Vik, S. (2015) Tidlig innsats i barnehagen: En studie av barnehagelæreres forståelse av egen profesjonsrolle. I: CEPRA-striben vol 19, 14-21.Aalborg.

*Wifstad, Å. (1994). Møtet med den andre. Om ekspertkunnskapens grenser. Tidsskrift for Den norske legeforening, nr 30, 1094;114:3678-80 (3 s.)

Supplerende

Andersen, Tom (2005). Reflekterende processer: Samtaler og samtaler om samtalerne (3. udg.). København: Dansk psykologisk forlag.

Berg, Eli (2005). Det skapende mellomrommet - i møtet mellom pasient og lege. Oslo: Gyldendal Akademisk

Davis, H. (1995). Rådgivning til foreldre med kronisk syke og funksjonshemmede barn. Oslo: Ad notam Gyldendal

Eide, Solveig (m.fl.) (2011). Fordi vi er mennesker – en bok om samarbeidets etikk. Oslo: Universitetsforlaget.(154 sider)

Egan, G (2002). The skilled helper. Pacific Grove California: Brooks/Cole Publishing Company

Fog, Jette (2004). Med samtalen som udgangspunkt : det kvalitative forskningsinterview (2. rev. udg.). København: Akademisk forlag

Goodson, Ivor F. (2000). Livshistorier - kilde til forståelse av utdanning. Bergen: Fagbokforlaget

Holmgren, A.,Nevers, M. (red.) ( 2012). Narrativ praksis i skolen. København: Hans Reitzels Forlag

Ivey, A.E., D’Andrea, M., Ivey, M.B., (2012). Theories of Counseling and Psychotherapy. Los Angeles: Sage

Johannessen, E., Kokkersvold og Vedeler, L. (2010). Rådgivning. Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. Oslo: Universitetsforlaget

Lundby, G. (2013). Historier og terapi, Om narrativer, konstruksjonisme og nyskriving av historier. Oslo: Tano Aschehoug Del 1 s 27 – 100 (73 s.)

Martinsen, Kari (2005). Samtalen, skjønnet og evidensen. Oslo: Akribe

Røkenes,O H og Hanssen P-H: (2002). Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget.

Schibbye, A.-L. L. (2002). En dialektisk relasjonsforståelse i psykoterapi med par og familie. Oslo: Universitetsforlaget

Lauvås, P og Handal, G: (2000). Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo: Cappelen

White, M. (2006). Narrativ praksis. København: Hans Reitzels Forlag 6. samling

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L