Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > VEIL1004/1

Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

Emnekode: VEIL1004/1

Semester: Høst
Antall studenter: 45
Emne ansvarlig: Eli Skjeseth

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bøker og skriftserier (1202 sider)

Aubert, A.-M. & Bakke, I. M. (2008): Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oslo: Gyldendal. (130 s.)

Frøyland, K og Spjelkavik, Ø. (2014): Inkluderingskompetanse – ordinært arbeid som mål og middel. Hele boka minus del 4  (287 s.)

Hansen, H. –T., Lundberg, K. G., & Syltevik, L. J.(2013): Nav – med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget. Hele boka minus kap 8  (159 s.)

Jensen, P. & Ulleberg, I. (2011): Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis. Kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16. Oslo: Gyldendal Akademiske. (211 s.)

Ose, S. O. (2016): Sykefravær, HMS og inkludering. Oslo: Gyldendal akademisk. Hele boka minus kap 5 og 6. (173 s)

Seikkula, J. og Arnkil, T. (2013): Åpen dialog i relasjonell praksis – Respekt for annerledeshet i øyeblikket. Hele boka minus kap. 9. (166 s.)

Skjeseth, E. (2014): Ledelse som kommunikasjon. Arbeidsnotat i HILs skriftserie nr. 220, 2014. (76 s.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

 Bokkapitler (170 sider):

*Alm Andreassen , T. og Aars, J. (2015): Vil det gå bedre framover? Kap 6 i Den store reformen – da NAV ble til. Universitetsforlaget. (19 s.)

*Amble, N. (2014): Å lære å lære – om læring i praksis. Kap 3 i Vabø og Vabo (red.) Velferdens organisering, Universitetsforlaget. (14 s.)

*Aubert, A.M (2010): Kroppen som fenomen i veiledning. I Karlsson, B. & Oterholt, F. (red.), Fenomener i faglig veiledning (kap. 3). Oslo: Universitetsforlaget. (14 s.)

*Bang, S. og Heap, K. (2002): Reflekterende team. I Skjulte ressurser - om veiledning i grupper (Kap 8). Gyldendal Akademisk. (10 s)

*Berg, I. og DeJong, P.(2005). Samtaler med ufrivillige klienter. I boka Løsningsskapende samtaler, side 191 – 198 (7 s.).

*Berge, T., & Falkum, E. (2013). Se mulighetene: arbeidsliv og psykisk helse. Gyldendal akademisk. Kap 1, 4 og 20 (31 s.)

*de Vibe, M. (2010). Tilstedeværelse i veiledning. I Karlsson, B. & Oterholt, F. (red.), Fenomener i faglig veiledning (kap. 3). Oslo: Universitetsforlaget. (17 s.)

*Lai, L. (2014): Raske veier til medgjørlighet, kap 6 i boka Makt og påvirkningskraft.Cappelen Damm Akademisk (21 s).

*Langeland, E. (2017): Salutogenese og tilhørighet, kap 3 i Tellnes (red) Helsefremmende samhandling, Fagbokforlaget. (8 s.)

*Lundstøl, J. (2012). Kierkegaards tanker om hjelpekunsten – en indirekte meddelelse om veiledning? I Ulvestad, A. K., & Kärki, F. U. (red.), Flerstemt veiledning (kap. 2). Oslo: Gyldendal. (9 s.)

*Skagen, K. (2012): Veiledning som didaktisk begrep. Kap 5 i I Willbergh, m. fl.: Opplæring i arbeidslivet – en didaktisk innføring, Fagbokforlaget. (20 s.)

Artikler og rapporter som kan lastes ned fra nettet (243 sider):

Alm, T. og Fossestøl, K. (2014): Utfordrende inkluderingspolitikk, samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV. Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 2, 2014 (26 s.)

Alm, T., Bergene, A.C. (2011). Forpliktelse, omsorg eller nytte - arbeidsgiveres inkluderingsansvar og forventninger til NAV,  Søkelys på arbeidslivet, nr 4/2011 (16 s.)

Kalstø og Sørbø (2017) NAV bedriftsundersøkelse 2017 (27 s.) Arbeids- og sosialdepartementet. 2017.

NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet. Meld. St. 33 (2015-2016). Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet. (82 s.)

*Gjelstad, L. (2015): Skoleverkstedet som frigjørende handlingsrom. Yrkesfagelevers vilkår for faglig og sosial deltakelse i det post-industrielle Norge. Tidsskrift for velferdsforskning, nr. 1, 2015 (12 s.)

Haugvik, K. (2017). Utvikling av NAV-kontor - større handlingsrom og ansvar. Tilrådning til arbeids- og velferdsdirektøren fra arbeidsgruppe om myndige og
løsningsdyktige NAV-kontor avgitt 13.1.2017 (50 s.)

Høst, Håkon (2013): Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Søkelys på arbeidslivet, nr. 01-02/2013 (14 s.)

Reegård, K.(2015): En selger in spe – orienteringer mot butikkarbeid blant unge på yrkesfag. Søkelys på arbeidslivet, nr. 4, 2015  (16 s.)

Supplerende

Bråthe, M. og Lien, L. (2015): Ringer i vannet – NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering, Fafo rapport 2015:23

Lundberg, K., m.fl. (2016): Integrering i praksis:  Helse-og omsorgssektoren som opplærings‐og kvalifiseringsarena for  flyktninger og innvandrere. Rapport 10/2016, Uni Research Rokkansenteret, Bergen. (65 s.)  

Reme, m. fl. (2016): Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS):  Sluttrapport Uni Research Helse og  Uni Research Rokkansenteret, Bergen. (85 s.)

Det blir lagt ut aktuelle (ferske) artikler som studentene kan velge fra bl.a. :

 • NAV’s skriftserie. Arbeid og Velferd
 • AFI Arbeidsforskningsinstituttet
 • FAFO
 • Proba samfunnsanalyse
 • Sintef
 • NIFU
 • IRIS Samfunnsforskning
 • UNI Research
 • Søkelys på arbeidslivet
 • Tidsskrift for samfunnsforskning
 • Tidsskrift for velferdsforskning

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L