Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > VIBA1001

Videreutdanning i barnevern

Emnekode: VIBA1001

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 30
Emne ansvarlig: Lena Westby

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Christiansen, Ø., & Kojan, B. H. (2016). Beslutninger i barnevernet. Oslo: Universitetsforl.

Frønes, I. (2016). Risiko, intervensjon og evidens : utfordringer og strategier for barnevern, utdanning, helse og politikk. Oslo: Gyldendal akademisk.

Halås, C. T., Steinsvik, K., & Kymre, I. G. (2017). Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 3,4, 10

Kildedal, K., Nordstoga, S., Sagatun, S., & Uggerhøj, L. (2011). Å bli undersøkt : norske og danske foreldres erfaringer med barnevernsundersøkelsen. Oslo: Universitetsforl.

Marthinsen, E., & Lichtwarck, W. (2013). Det Nye barnevernet : fase I - en antologi. Oslo: Universitetsforl. s. 13-140.

Nordby, H., Bennin, C., & Buer, B. A. (2013). Etikk i barnevern. Oslo: Gyldendal akademisk.

Ohnstad, A., Rugkåsa, M., & Ylvisaker, S. (2014). Ubehaget i sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal akademisk.

Rugkåsa, M., Ylvisaker, S., & Eide, K. (2017). Barnevern i et minoritetsperspektiv : sosialt arbeid med barn og familier. Oslo: Gyldendal akademisk.

Willumsen, E., & Ødegård, A. (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag. (2. utg.) Oslo: Universitetsforl. Kap 2,5,6,7 og 8

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Backe-Hansen, Elisabeth (2009). Hva innebærer et kunnskapsbasert barnevern? Fontene Forskning, 2: 4-16.

Belsky, J. (2015). Beyond Vulnerability: Attachment, Adversity, Gene-Environment Interaction, and Implications for Intervention. Journal of developmental and behavioral pediatrics : JDBP, 36(6), 464-466.

Brottveit, G. (2014). Barnevernssak eller straffesak ; utilsiktede virkninger av et strafferettslig perspektiv i barnevernet. Tidsskriftet Norges barnevern, 91(4).(s. 196-216)

Christiansen, Ø. (2012). Hvorfor har barnevernet problemer med å se og behandle barn som aktører? Tidsskriftet Norges barnevern, 89(01-02), 16-30.

Christiansen, Ø og Andreassen, N (2011). Fra bekymring til overbevisning: - Barnevernets beslutninger om å plassere barn utenfor hjemmet. Tidsskriftet Norges Barnevern, 88 (4): 200 – 213.

Clifford, G., Fauske, H., Lichtwarck, W., & Marthinsen, E. (2015).Minst hjelp til dem som trenger det mest? Sluttrapport fra forsknings- og utviklingsprosjektet "Det nye barnevernet"(nr. NF rapport nr: 6/2015). Bodø: Nordlandsforskning, s. 13-43, 79-93, 94-102, 129-153, 238-261. http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/Dokumenter/Rapporter/2015/Rapport_06_2015.pdf

*Engebretsen, E og heggen, K. (2012). Å lese makt i tekst. I: E. Engebretsen og K. Heggen (red) Makt på nye måter. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 24-32)

*Fossestøl, B. (2006). Hvorfor er det så vanskelig å artikulere praktisk kunnskap?. I: A. Røysum (red) Sosialt arbeid: refleksjoner om kunnskap og praksis. Oslo: FO (s. 25-36)

*Grimen, H (2008). Profesjon og kunnskap. I: Molander, A og Terum, L.I. (red). Profesjonsstudier.Oslo: Universitetsforlaget (s. 71-86)

*Grimen, H og Molander, A (2008). Profesjon og skjønn. I: Molander, A og Terum, L.I. (red). Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget (s. 179-196)

Havik, T. og Christiansen, Ø. (2009). Plassert av barnevernet. Tidsskrift Norges barnevern. 86 (1): 18-29.

Hennum, N. (2015). Makten i barnet.Tidsskriftet Norges barnevern(02), 125-138.

*Jacobsen, D. I. (2004). Hvorfor er samarbeid så vanskelig? I P. Repstad (Red.), Dugnadsånd og forsvarsverker : tverretatlig samarbeid i teori og praksis (2. utg. utg., s. 75-114). Oslo: Universitetsforl.

Jacobsen, Heidi (2009). Fosterbarn med tilknytningsvansker og tilknytningsforstyrrelser. Tidsskriftet Norges barnevern. 86 (1): 40-51.

Jevne, K. S., & Ulvik, O. S. (2012). Grensearbeid: Barnevernets møte med foreldrekonfliktsaker. Fontene forskning,(2).

Kojan, B. H. (2010). "Underdog"? ; barnevernarbeideres erfaringer fra å møte høystatusfamilier. Fontene forskning, (2), 50-61.

*Kojan, B. H., & Fauske, H. (2011). Et klasseperspektiv på barnevernets familier. Tidsskrift for velferdsforskning, 14(2), 95-109.

Kroken, Randi (2006). Dersom moralsk ansvar omformes til teknisk ansvar. Nordisk sosialt arbeid. Nr 2, 155-166.

Munro, E. (2011).The Munro Review of Child Protection: Final Report-a Child-centred Approach(Vol. 8062): The Stationery Office, s. 14-22, 24-28, 128-135. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175391/Munro-Review.pdf

*Oppedal, Mons (2013). Tas barns rettigheter etter EMK på alvor i barnevernsaker?, I Karl Harald Søvig, Sigrid Eskeland Schütz og Ørnulf Rasmussen (red): Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridtjof Bernt(s. 493 – 505). Bergen: Fagbokforlaget.

*Oterholm, Inger (2015). Skjønnsutøvelse i velferdsorganisasjoner. I I. Ellingsen m.fl.Sosialt arbeid. En grunnbok(s. 171 – 183). Oslo: Universitetsforlaget.

Pösö, T., Skivenes, M., & Hestbæk, A.-D. (2014). Child protection systems within the Danish, Finnish and Norwegian welfare states—time for a child centric approach? European Journal of Social Work, 17(4), 475-490. doi: 10.1080/13691457.2013.829802

*Rød, P. A. (2014). Mellom analyse og argumentasjon. I B. N. Aadnesen & E. Hærem (Red.), Barnevernets undersøkelse (3. utg.,  s. 13-27). Oslo: Universitetsforlaget.

Schofield, G., Beek, M. & Ward, E. (2012). Part of the family: Planning for permanence in long-term family foster care.Children and Youth Services Review, 34 (1), 244-253.

Skivenes, M., & Skramstad, H. (2015). The Emotional Dimension in Risk Assessment: A Cross-Country Study of the Perceptions of Child Welfare Workers in England, Norway and California (United States). The British Journal of Social Work, 45(3), 809-824

*Stang, Elisabeth Gording, 2014. Et barnevern i skvis mellom barnelov og barnevernlov. I Finstad, Liv Lonell og Heidi Mork (red): Motmæle – en antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus forlag. (s. 399-418)

Thørnblad, R. (2009). Slektsfosterhjem i offentlig barnevern.Tidsskriftet Norges barnevern. 86 (4): 220 – 235.

Ulvik, O. S. (2009). Barns rett til deltakelse-teoretiske og praktiske utfordringer i profesjonelle hjelperes samarbeid med barn. ITidsskrift for Norsk psykologforening,12, 1148-1154.

*Aamodt, H. (2015). Brukermedvirkning i barneverntjenesten : en dispositiv analyse. Tidsskrift for arbejdsliv, 17(2), (s. 70-86)

Supplerende

NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet

Berg, B. Paulsen, V. Thorshaug, K (2014). Møter mellom innvandrere og barnevern. Kunnskapsstaus. Mangfold og inkludering.NTNU. Samfunnsforskning

Berg, B., & Paulsen, V. (2015). Myter eller realiteter? - Møter mellom innvandrere og barnevernet.Tidsskriftet Norges barnevern (02), 152-155.

Bunkholdt,.V & Kvaran, I. (2015).Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk

Christiansen, Ø., Bakketeig, E., Skilbred, D., Madsen, C., Havnen, K. J. S., Aarland, K., & Backe Hansen, E. (2015).Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak. Bergen: Uni Research Helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RBKU Vest). http://www.bufdir.no/global/Forskningskunnskap_om_barnevernets_hjelpetiltak_2015.pdf

Christoffersen, S. A. (2011).Profesjonsetikk : om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker(2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget

Fylkesnes, M. K., Iversen, A. C., Bjørknes, R., & Nygren, L. (2015). Frykten for barnevernet - En undersøkelse av etniske minoritetsforeldres oppfatninger.Tidsskriftet Norges barnevern (02), 81-96.

Hart, S., & Gröhn, H. (2011). Den følsomme hjernen : hjernens utvikling gjennom tilknytning og samhørighetsbånd. Oslo: Gyldendal akademisk.

Højholdt, A. (2013).Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis. København: Hans Reitzels forlag.

Kjelaas, I., & Eide, K. (2015). Barnets stemme i tolkemedierte samtaler.Tidsskriftet Norges barnevern (02), 109-122.

Kvello, Ø. (2015).Barn i risiko - Skadelige omsorgssituasjoner (2. utg.). Oslo: Gyldendal.

Manum, O. A. (2015). Innvandrernes utfordringer til norsk barnevern.Tidsskriftet Norges barnevern (02), 140-146.

Stang, E. G. (2007).Det er barnets sak : barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4.Oslo: Universitetsforlaget

Sund Sjøvold, M., Furuholmen, K. (2015).De minste barnas stemme. Oslo: Universitetsforlaget.

Øverlien, C., Hauge, M.-I., & Schultz, J.-H. (2016).Barn vold og traumer : møter med unge i utsatte livssituasjoner. Oslo: Universitetsforl.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L