Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > VPL1001/1

Vernepleierfaget, yrket og yrkesrollen (emne 1)

Emnekode: VPL1001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 80
Emne ansvarlig: Kristin Gardli

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Delemne 1: Dannelse og utdanning. (30 studiepoeng).

Tema: Grupper- kommunikasjon og samarbeid.

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 1 tom. kap.10, 161 sider

Skau, G. M.(2017). Gode fagfolk vokser (5. utg.). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap 4, 16 sider

 

Tema:Etikk

Eide, S. B. & Skorstad, B. (2013). Etikk: til refleksjon og handling i sosialt arbeid. (3.utg.). Oslo: Gyldendal Forlag. 227 sider

 

Tema:Relasjonskompetanse

Røkenes, O.H., & Hansen, P.H. (2012). Bære eller briste : kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker (3.utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1,2,3 og 7  90 sider

Skau, G. M. (2017). Gode fagfolk vokser : personlig kompetanse i arbeid med mennesker (5. utg.). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.  Kap 5. 25 sider

 

Tema:Fagets utvikling, ideologier, yrkesrolle og yrkesetikk

Ellingsen,K.E. (2014). Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 6. 18 sider

Gjærum, B. & Ellertsen, B. (Red.). (2004). Hjerne og atferd: utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv -et skritt videre (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.  Kap.10. 25 sider     

Horndalen, B. (2001). Ideologi, fag og virkelighet. Vernepleierutdanningen gjennom 50 år. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 3, 4 og 5 (40 sider) og kapittel 8 og 9 (61 sider). 101 sider.

Nordlund, S., Throndsen, A. & Linde, I. (2015). Innføring i vernepleie. Kunnskapsbasert praksis. Oslo Universitetsforlaget. 130 sider

Solvang, P.K., & Slettebø, S. (2012).  Rehabilitering: individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. Kapittel 1.Oslo: Gyldendal akademisk. 19 sider

 

Tema: Pedagogikk og psykologi.

Ekeland, T.-J., Iversen, O., Norhelle, G. & Ohnstad, A. (2010). Psykologi for sosial- og helsefag. Oslo: Cappelen akademisk.

Gjærum, B., & Ellertsen, B. (Red.). (2004). Hjerne og atferd : utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv -et skritt videre.(2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 7, 8. 65 sider.

Isaksen,J., & Karlsen, A. (2013). Innføring i atferdsanalyse. Oslo: Universitetsforlaget, Kap. 1 og kap.6. 21 sider

Kollstad, M. (2008). Klare seg selv?: faglige utfordringer i arbeid med unge funksjonshemmede. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.3

Tøssebro, J. (2010). Hva er funksjonshemming? Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1 og 2. 46 sider

Vedeler, L. (2007). Sosial mestring i barnegrupper. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1,2,3,4,5,6 og 9. 126 sider.

 

Tema: Deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter i et velferdsperspektiv

Baklien, B., & Carlsson, Y. (2000). Helse og kultur. Prosessevaluering av en nasjonal satsning på kultur og helsefremmende virkemidler. NIBR. Prosjektrapport 2000:11 http://www.nibr.no/filer/2000-11.pdf,  145 sider. Gratis å laste ned fra internett.

Brodtkorb, E. og Rugkåsa, M. (red.) (2010). Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene (2. utgave). Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 og 10. 242 sider.(boka benyttes i vårsemesteret)

Kollstad, M. (2008). Klare seg selv?: faglige utfordringer i arbeid med unge funksjonshemmede. Oslo: Gyldendal Akademisk, 120 sider 

Solheim L.J., & Øvrelid, B. (2001). Samhandling i velferdsyrke. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1,2,4,5,6,7,8, og 9 163 s.

Brukermedvirkning:

Askheim, Ole Petter (2014). Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn. Kapittel 3. Oslo: Universitetsforlaget, s. 65-88.29 sider

 Vitenskapelig metode:

Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving.(6. utgave).Oslo: Gyldendal Norsk forlag. Kap.   ca 250 sider  

Fekjær, Silje B.(2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal Norsk forlag, 93 sider.

Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget, Kap 1, 3,4, 9 og 10 106 sider   UT

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Tema: Grupper- kommunikasjon og samarbeid.

*Eide, T. &Eide, H.(2004). Hva er god kommunikasjon? I: Kommunikasjon i praksis. Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal  Norsk Forlag As.  16 sider

*Granér, R.(1995). Personalgruppens psykologi. Oslo: Tano forlag. 25 sider

Tema:Etikk

*Nordby, H. (2012). Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk, kapittel 8, 20 sider

Tema: Dannelse og profesjonell reise

Lindseth, A.(2009) Dannelsens plass i profesjonsutdanninger. I: Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre, Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning, 6 sider, http://www.uib.no/filearchive/innstilling-dannelsesutvalget.pdf

 

Tema:Fagets utvikling, ideologier, yrkesrolle og yrkesetikk. 

FO (2009). Om vernepleieryrket. Seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO). 24 sider.

 FO. (u.å.) Kompetanseprofiler. Barnevernpedagogen. Sosionomen. Vernepleieren. Side 18 – 23 (6 sider).

FO (2010). Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere. 16 sider. Også tilgjengelig på FO sine websider.

*Lunde, E. V. (2009). Perspektiver på helse og habilitering. I Eknes, J. &Løkke, J. A. (red.),Utviklingshemming og habilitering: innspill til habiliteringsprosessen(s. 19-30). Oslo: Universitetsforlaget. 11 sider.

Tema: Pedagogikk og psykologi. 

*Brandtzæg,I.,Torsteinson,S., Øiestad,G. (2013). Kap 2. Forstå barnet innenfra.s,23-38. I: Se barnet innenfra. Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen.Oslo: Kommuneforlaget. 26 sider 

*Gilje, N. & Grimen, H. (1993). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Forforståelse og bakgrunnskunnskap & Forståelse og kontekst,148-153. Oslo: Universitetsforlaget. 6 sider

*Haugsgjerd S. m.fl. (2009): Humanistisk psykologi. I: Perspektiver på psykisk helse. Oslo:Gyldendal. Side 239- 279.  

*Holden, B. (2005). Autisme. Amandas møte med atferdsanalysen.Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1 og 2. 24 sider

Holden, B. (2007). Hvordan kan vi snakke om atferdsanalyse til andre enn atferdsanalytikere? Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 34, s 201-218, 19 sider

Holden, B. (2002).Hva er atferdsanalytisk behandling? Diskriminanten, 29(4),3–16. 13 sider.

*Imsen G. (2011): Sentrale temaer i pedagogikk (kapittel 2).I: Hva er pedagogikk? Oslo: Universitetsforlaget. Side 31--58

*Killingmo, B. (2003). Den lange veien. Mitt alternativ er den individuelle personlighetsbeskrivelsen, 4-9. Impuls. Tidsskrift for psykologi. 6 sider

*Killingmo, B. (2004). Uavsluttede dialoger, 5-10. Impuls. Tidsskrift for psykologi. 5 sider.

Krogstad, J.M. (2015). Hva er ervervet hjerneskade? Brosjyre. Kognitiv Rehabiliteringsenhet, Sunnaas sykehus, s. 44-65. 22 sider. 

Løkke, J.A & Salthe , G. (2012). Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid: fra normative og deskriptive premisser til tiltak og evaluering. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 39. s. 17-32 36 sider. 

*Moser, T. (2010). Motorikk, utvikling og læring – en kort innføring i grunnleggende begreper og forståelser, 126-149. I Sandseter, Hagen og Moser (red), Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Oslo: Gyldendal Akademisk. 23 sider.

NAKU (2015). Begrepene integrering og inkludering. 3 sider,  www.naku.no

Nodeland, S., Larsen, I.B., Mohamedi, K., Nodeland, S., & Andersen, A.J.W. (2016). «Små ting med stor betydning» - en kvalitativ studie av meningsinnholdet i begrepene «mestring» og «verdighet».Tidsskrift for Psykisk helsearbeid, 13(3), s. 200-209. 9 sider.  

*Nordtug, B.(2004). Psykologiske forståelsesperspektiver. I: P. Aasen, B. Nordtug, S. Ertesvåg, & B. Leirvik. Atferdsproblemer. Innføring i pedagogisk analyse, 72-87. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 16 sider

*Roizen, N.J. (2013). Down syndrome (Trisomy 21). I: M.C. Batshaw, N.J. Roizen, & Gr. Lotrecchioano (red.), Children with disabilities, kap 18, s. 307-318. Baltimore: Paul Brooks. 11 sider.

*Smith,L. (2006). Bowlbys teori om barnets bånd og empiriske studier av tilknytning, I Gulbrandsen, L.M. (2006). Oppvekst og psykologisk utvikling. Kap.5. Oslo: Universitetsforlaget. 32 sider.

*Teigen K.H. (2011): Tilnærminger til forståelse av personlighet. I: Frode Svartdal (red.): Psykologi: en introduksjon. Oslo: Gyldendal. Side 167-179. 

Brukermedvirkning:

*Olsen, B.C.R. (2005). Om å vite best... sammen - brukermedvirkning i helse- og sosialsektoren. I Stamsø, M.A. (red.), Velferdsstaten i endring (2. utg.),  Kap. 5. Oslo: Gyldendal. 30 s.

*Ørstavik, Sunniva (2002). Det tvetydige brukerperspektivet – en teoretisk analyse. I R. Norvoll (red.): Samfunn og psykiske lidelser. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 145-159.

 Fag/tema: Deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter i velferdsperspektiv

*Säfvenbom, R. (red.) (2005). Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst – grunnbok i aktivitetsfag. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel: Fritid og menneskelig utvikling.s 27 – 42, 15 sider 

*Askheim, O.P.(2009). Sosial kapital som grunnlag for politikk og tiltaksutvikling for utviklingshemmede I Rønning og Starrin: Sosial kapital i et velferdsperspektiv- om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring. Oslo: Gyldendal Akademisk. 11 sider

*Bruun, F.J.(1995). Hero, beggar, or Sports Star: Negotiating the Identity of Disabled person in Nicaragua. I Ingstad, B.&Whyte, S.R.(ed), Disability and Culture. Berkeley: University of California Press, 13 sider

*Carr, Liz.(2007). Funksjonshemmede og fritid.I Swain,J.,French,S., Barnes,C.& Thomas,C.(red), Funksjonshemmende barrierer - funksjonsfremmende samfunn. Kommuneforlaget. 8 sider

*Eriksen, T.H. (1992). Et sosialantropologisk perspektiv på livskvalitet. Samtiden, 102(4), 52-60, 11 sider

*Vasey, S.(2007). Funkjonshemmede -kultur-historien så langt.  I Swain,J.,French,S., Barnes,C.& Thomas,C.(red), Funksjonshemmende barrierer - funksjonsfremmendesamfunn. Kommuneforlaget, 7 sider

*Whyte, S.R.( 1995). Disablility between Discourse an Experience.I Ingstad, B.&Whyte, S.R.(ed), Disability and Culture. Berkeley: University of California Press, 22 sider

Supplerende

Aakre,J & Stryken Scharning .H. (2010). Prosjekthåndboka for kreative team. Universitetsforlaget, Oslo, 247 sider. Til utlån til prosjektgruppene knyttet til: Deltakelse i kultur -og fritidsaktiviteter i et velferdsperspektiv

E-læringskurs: Inkludering og deltagelse. Stiftelsen SOR: http://kurs.helsekompetanse.no/inkludering/ 

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L