Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > VPL2001/1

Emne 3 Vernepleie: Helse, omsorgideologi og miljøarbeid

Emnekode: VPL2001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 80
Emne ansvarlig: Marit Kollstad

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Anatomi/fysiologi, sykdomslære og hygiene

Gjærum, Bente Ellertsen Bjørn (2002). Hjerne og atferd. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap. 2,4,9, 12. 137 sider

Jacobsen, Dag, Sverre E. Kjeldsen, Baard Ingvaldsen, Kristin Lund, and Kaare Solheim (2009). Sykdomslære: indremedisin, kirurgi og anestesi (2. utg.). Oslo: Gyldendal. Kap. 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14. 250 sider.

Sand, Olav, Sjaastad, Øystein V, Haug, Egil m.fl, (2006). Menneskekroppen: Fysiologi og anatomi. Oslo: Gyldendal akademisk. 544 sider

Stordalen, Jørn (2015). Smittevern og hygiene. Den usynlige fare (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 2,3,4,5,7,8,9,10. 80 sider.

 

Eldre  

Kirkevold, Marit, Brodtkorb og Ranhoff, Anette Hylen. (2014). Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. S 20 -165 og s 238 – 443. 349 sider

Helse/omsorgsideologi

Askheim, Ole Petter (2003). Fra normalisering til empowerment: ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede. Gyldendal. S 11 – 204, 194 sider 

Goth, Ursula Småland(red.) (2014). Folkehelse i et norsk perspektiv. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. S 17 – 272, 255 sider 

 

Helserett

Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak (2012). Velferdsrett 1(5. utgave). Oslo: Gyldendal Juridisk. S 167 – 212 (lov om kommunale helse- og omsorgstjenester), s 215 – 236 (spesialisthelsetjenester), s 494 – 525 (psykisk helsevern)

eller

Kjønstad, Syse og Kjelland (2017):Velferdsrett 1, (6. utgave). Oslo: Gyldendal Juridisk. S 171 – 220 (lov om kommunale helse- og omsorgstjenester), s 223 – 236 (spesialisthelsetjenester), s 475 – 511 (psykisk helsevern) (Kan brukes)

Kjønstad, Syse og Kjelland (2017):Velferdsrett 2, (5. utgave). Oslo: Gyldendal Juridisk. S 161 – 171 (taushetsplikt i helse- og omsorgssektoren), s 320 – 327 (helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen)

eller

Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak (2012). Velferdsrett 2(4. utgave). Oslo: Gyldendal Juridisk. S 162 – 168 (taushetsplikt i helse- og omsorgssektoren), s 310 – 315 (helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen) (Kan brukes)

Helsedirektoratet (2015): IS-8/2015: Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer
 

Legemiddellære/-regning

Olsen, Inge. (2013). Farmakologi for sykepleiere og vernepleiere. Oslo : Universitetsforlaget.250sider

Helsedirektoratet (2015). IS-7-2015: Legemiddelhåndteringsforskriften med kommentarer (rev)

 

Re/habilitering, miljøarbeid og arbeidsmodellen   

Jørn Isaksen og Are Karlsen (2013). Innføring i atferdsanalyse. Oslo Universitetsforlaget. Kap. 4 og 5. 25 sider 

Linde, Sølvi og Nordlund Inger (2006/2011). Innføring i profesjonelt miljøarbeid. Oslo: Universitetsforlaget. 2. utg. 4 opplag. Kap 4. 44 sider

Solvang og Slettebø. (2012). Rehabilitering. Oslo. Gyldendal Akademiske. Kap. 5. 12 sider

Tuntland, Hanne og Ness, Nils Erik (red.) (2014). Hverdagsrehabilitering. Oslo. Gyldendal Akademisk. Kap 1 – 11. 164 sider  

 

Psykisk helse

Skårderud, Haugsgjerd og Stänicke (2010). Psykiatriboken. Sinn - kropp – samfunn. Oslo: Gyldendal s. 27 – 48 og s. 290 - 397. 128 sider 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Eldre  

*Mathisen, Jorunn (1996). Kapittel 15. Sykepleie ved livets slutt. I N.J. Kristoffersen, Generell sykepleie bind 2 . Oslo: Universitetsforlaget. Kompendium. 41 sider

Helse/omsorgideologi

*Heggen, Kristin. (2002). Krenkende pleie og behandling. I Kristin Heggen, Barbro Sætersdal (red.), I den beste hensikt? "ondskap" i behandlingssamfunnet (s. 33-57). Oslo: Akribe. 24 sider

*Kristoffersen, Jahren, N (1996). Ulike syn og perspektiv på helse. I N.J. Kristoffersen, Generell sykepleie Bind 1. Oslo: Universitetsforlaget. Kompendium. 62 sider  

 

Re/habilitering, miljøarbeid og arbeidsmodellen   

Løkke, J.A. og Salthe, G. (2012). Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid, fra normative og deskriptive premisser til tiltak og evaluering. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse no 39, s. 17 – 32. 15 sider 

*Salthe, G. (2006). Negativ frihet og evne til selvbestemmelse. I: J. Eknes og J. A. Løkke (red.) Utviklingshemming og habilitering: Innspill til habiliteringsprosessen (s. 152-161). Oslo: Universitetsforlaget. 9sider.

* I digitalt kompendium i Canvas

Supplerende

Felleskatalogen AS, Oslo. (Også tilgjengelig gratis på nett: www.felleskatalogen.no)

Helsedirektoratet: Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Horne og Øyen (2008). Målrettet miljøarbeid. Anvendt atferdsanalyse. Del 3. Språk. Dagliglivets ferdigheter. Problemadferd (2. utg.). GRD forlag s 61 – 90.

Tuntland, H. (2011). En innføring i ADL: teori og intervensjon. Kristiansand: Høgskoleforlaget.  s. 181 – 208 og 211 - 228. 44 sider.

Norsk Førstehjelpsråd (2007): Førstehjelp. Universitetsforlaget. Oslo.

Norsk legemiddelhåndbok siste utgave for helsepersonell. Internett adr: www.legemiddelhandboka.no

NOU 2001:22. Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer

PPS: Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten. Cappelen Damm AS undervisning (HIL- Biblioteket – Databaser A - Å)

Helse- og omsorgsdepartementet(2011) Forskrift om rehabilitering og habilitering (2011) .
St.meld. nr. 21 (1998-99) Ansvar og meistring. Mot ein heilskaplig rehabiliteringspolitikk. 1998-99.

SHB: Sykepleiehåndboka. Gyldendal. Internettilgang via personlig kode.

*Tuntland, H. (2011). En innføring i ADL: teori og intervensjon. Kristiansand: Høgskoleforlaget.  s. 181 – 208 og 211 - 228. 44 sider.

* I digitalt kompendium i Canvas

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L