Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > KARR3003/1

Arbeid, utdanning og sosial inkludering

Emnekode: KARR3003/1

Semester: Høst
Antall studenter: 20
Emne ansvarlig: Torild Schulstok

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Eriksen, Thomas Hylland & Torun Arntsen Sajjad (2015). Kulturforskjeller i praksis.Perspektiver på det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal akademisk (6. utgave) (kap.1-11, ca. 170 s.)

Lingås, L.G. & Høsøien, U. (Red.) (2016). Utdanningsvalg – identitet og danning. Oslo: Gyldendal Akademisk.  (Hele boka med unntak av kap. 5, 11 og 12. ca 200 s.)

Frøyland K. og Spjelkavik, Ø (2014). Inkluderingskompetanse – ordinært arbeid som mål og middel. Oslo: Gyldendal Akademisk (del 1, 3, 4 og 5 , 102 s.)

Reegård, K. & Rogstad, J. (Red.) (2016). De frafalne. Om frafall i videregående opplæring. Oslo: Gyldendal Norsk forlag. (212 s.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Alm, T. og Fossestøl, K. (2014): Utfordrende inkluderingspolitikk, samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV.  Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 2, 2014 s. 174-202  (28 s)

* Andreassen, I.H. (2014). Kjønn og utdanning. I: Høihilder, E.K. & Lingås, L.G. Pedagogikk 8.-13. trinn: Profesjonsutdanning av lærere (s. 122-135). Oslo: Gyldendal akademisk (13 s)

* Bauman, Z.(2002) Formålet med at arbejde: at skabe arbejdsetikken. I: Bauman, Z. Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige. København: Hans Reitzels forlag. (kap. 1, 25 s) s. 15 - 40

* Befring, E. og Moen, B.E. (2011). Skolen for ungdom. I:  Befring, E. og Moen, B.E. Ungdom, læring og forebygging. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 3. 35 s.  S. 83 - 119

* Gjelstad, L. (2015). Skoleverkstedet som frigjørende handlingsrom. Yrkesfagelevers vilkår for faglig og sosial deltakelse i det post-industrielle Norge. Tidsskrift for velferdsforskning - volum 18, nr. 1, s. 18-33 .  (15 s.)

* Hyggen, C. & Gjerustad, C (2013). Knuste drømmer? Aspirasjoner, yrkeskarriere og mental helse frå ung til voksen. I Hammer & Hyggen (red.) Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Oslo: Gyldendahl Akademisk. 15 s. S. 70 -85

Hegna, K. (2010). Endringer i utdanningsaspirasjoner gjennom ungdomsskolen – kjønn, klasse og minoritetsbakgrunn. Tidsskrift for ungdomsforskning 10, nr.1 (15 s.)

* Lingås, L.G. (2013). Ansvar for likeverd – etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk. (kap. 3, 16 s.) s. 45-61

* Mastekaasa, A. (2008) Profesjon og arbeidsmarked. I: Molander, A. og L.I. Terum (red.) Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 5. 16 s) s. 103 - 118

Reegård, K. (2015) En selger in spe. Orienteringer mot butikkarbeid blant unge på yrkesfag. Søkelys på arbeidslivet, nr. 3, Årgang 32. (16 s.)  

Sultana, Ronald (2014). Pessimism of the Intellect, Optimism of the Will? Troubling the Relationship between Career Guidance and Social Justice. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 2014, Vol.14(1), (s. 5-19, 14 s.)  (Fulltekst gratis online via Oria)

* Wickstrøm, F. & Eriksson, Y.U. (2015) At använda yrkesbeskrivningar i vägledning. I: Loven (red.) Karriärvägledning. En forskningsöversikt. Sverige. Studentlitteratur. AB Lund. 15 s. s. 247 - 264

Supplerende

Buland, T., I.H. Mathiesen & S. Mordal (2014). “Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ” – Skolens rådgiving i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Trondheim:NTNU Program for lærerutdanning. 316 sider. Hentet fra: http://www.ntfk.no/Nyheter/Documents/Rapport%20Skolens%20r%C3%A5dgiving.pdf

Høst. H, et al. (2015) Yrkesutdanninger med svak forankring i arbeidslivet: En kunnskapsoppsummering. NIFU-rapport; 2015-16 (75.s) Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/284094/NIFUrapport2015-16.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fløtten, T., Hermansen, R., Hippe, J. og Lescher-Nauland, B.R. (2011) Innmeldt, utmeldt eller påmeldt? Et annet bilde av utenforskap i Norge. Fafo-rapport nr. 13. Hentet fra: http://fafo.no/pub/rapp/20204/index.html

Kunnskapsdepartementet (2010) Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020. Rapport.Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilbud-og-ettersporsel-etter-hoyere-utda/id629447/

NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte grunnleggende løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/b0baf226586543ada7c530b4482678b8/no/pdfs/nou201620160017000dddpdfs.pdf

NOU 2016: 7.Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-7/id2485246/

NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Hentet fra: http://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/nou-2015-8/

NOU 2011: 7. Velferd og migrasjon. Den norske modellens fremtid. kap. 5 og 6. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-07/id642496/

Rønning, W. M & Landrø, K. (2015). Studieveiledning for NTNU-studenter - status og utfordringer. Trondheim: Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap - NTNU 2015

Samfunnsøkonomisk analyse AS (2015) Eksplorative scenarioanalyser om framtidens kompetansebehov. Rapport nr. 19 -2015. Hentet fra: http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/s/R19-2015-Scenarioer-om-framtidens-kompetansebehov.pdf

Stortingsmelding 30 (2015 – 2016)  Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/6676aece374348ee805e9fc5f60b6158/no/pdfs/stm201520160030000dddpdfs.pdf

Stortingsmelding 13 (2011 – 2012) Utdanning for velferd. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-13-20112012/id672836/

Bøker/artikler:

Backman, Fredrik (2015). Britt-Marie var her. Oslo: Cappelen Damm

Befring, E. og Moen, B.-E. (2011). Ungdom, læring og forebygging. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Berge, T. & Falkum, E. (2013). Se mulighetene. Arbeidsliv og psykisk helse. Oslo: Gyldendal akademisk

Blustein, D.L. et. Al. (2008). The Psychology of Working: A New Framework for Counseling Practice and Public Policy. The Career Development Quarterly June 2008 Volume 56 

Center for Ungdomsforskning (2010). Unge, køn og uddannelse. Finnes på nett: http://www.cefu.dk/media/222677/ungdomsforskning_2%20og%204%202010_version_1.pdf

Dale, Jan Kristoffer (2016). Arbeidsnever. Oslo: Kolon (95 s. novellesamling om de som faller utenfor)

Halrynjo, S. & Teigen, M. (red.) (2016) Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Norsk Forlag

Hartviksen, Marit og Kversøy, Kjartan Skogly (2008). Samarbeid og konflikt – to sider av samme sak. Bergen: Fagbokforlaget

Hermansen, A.S. (2015). Coming of Age, Getting Ahead? Assessing Socioeconomic Assimilation among Children of Immigrants in Norway. PhD avhandling UiO. Faculty of Social Sciences    

Lingås, L.G. (2013). Ansvar for likeverd – etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Olsen, B. og P. Nystuen (2010). En jobb å gjøre. Fra jobbnerver til arbeidsnærvær. Oslo: Gyldendal Arbeidsliv. 

Orupabo, Julia (2016). Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Cappelen Damm

Solvang, P.K. & Slettebø, Å. (red) (2012). Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. Gyldendal akademisk (236 s.)

Svendsen, Lars Fr. H. (2011). Arbeidets filosofi. Oslo: Universitetsforlaget. (150 s.)

Teigen, M. og Reisel, L. (2014). Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal akademisk (236 s.)

Toporek Rebecca & al (2006). Handbook for Social Justice in Counseling Psychology: Leadership, Vision, and Action. London: Sage Publications (del IV s 249-309, 61 s)

Vagle, Inger og Møller, Ellen (2015). Kjønn på dagsorden gjennom to-tre og firepartssamarbeid. Roskilde: Roskilde Universitet

Wickstrøm, F. & Lindberg, M. (2016) Tala om arbetslivet! Ett genusmedvetet och normkritiskt metodmaterial för hela skolan. Sverige: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3588

Anbefalte bøker om metode/oppgaveskriving

Brinkmann, Sven og Kvale , Steinar (2015). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademisk (Innspill fra andre masterstudenter: særlig nyttig med kapittel 8 [om fokusgruppeintervju], 9 [om standardinnvendinger mot kvalitet i forskningsintervju] og 11, 12)

Crestwell, John W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Approaches. London: Sage

Dalland, Olav (2012). Metode og oppgaveskriving (5. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk(helhetlig tenkning om oppgaveskriving)

McLeod, J. (2013). An Introduction to Research in Counselling and Psychotherapy. London: Sage

Postholm, May Britt (2010). Kvalitativ metode. En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. Oslo: Universitetsforlaget (242 s.)

Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. (2012). Den gode opgave. KBH: Samfundslitteratur. (Norsk oversettelse: Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget, 2013).

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L