Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PED3013/1

Danning, utdanning og oppdragelse i en globalisert verden

Emnekode: PED3013/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 20
Emne ansvarlig: Yngve Nordkvelle

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bering Keiding, T. & Qvortrup, A. (2014). Systemteori og didaktik. København: Hans Reitzels forlag, 284 s. 

Freud, S. (1992). Ubehaget i kulturen. Oslo: Cappelen. (førsteutgave på norsk i 1966) ISBN 9788202123932. (101 s.)

Haaland, Ø., Haugsbakk, G. og Dobson, S. (2012). Pedagogikk for en ny tid. Vallset: Oplandske Bokforlag.  (s. 1 – 157, s. 185 - 198, 170 sider)

Illeris, K. (2012). Læring. Oslo: Gyldendal. (320 sider).                                      

Mathisen, R. (2008). Sosialpedagogisk perspektiv på individ og fellesskap. Oslo: Universitetsforlaget.   (199 sider).

Nordkvelle, Y., Haugsbakk, G. og Nyhus, L. (red.) (2012). Pedagogisk utvikling. Veier og omveier til en god skole. Oslo: Cappelen Damm. (242 s.) 

Steinsholt, K. & Dobson, S. (red.) (2011). Dannelse. Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap. Trondheim: Tapir akademisk forlag. (s.13-39, s.211-255, s.339-359)

Østrem, S. (2012). Barnet som subjekt: Etikk, demokrati og pedagogisk ansvar. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (170 s.) 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Biesta, G. (2007). Why "What Works" Won't Work: Evidence-Based Practice and the Democratic Deficit in Educational ResearchEducational Theory, 57(1), 1-22. (21 sider)

* Couldry, N. (2008): Digital storytelling, media research and democracy: Conceptual choices and alternative futures. I K. Lundby (ed): Digital Storytelling, Mediatized Stories. Self-representations in New Media(s. 41-61). New York: Peter Lang Publishing, (20 sider).

* Foros, P.B. (2012): Dannelsens dialektikk. Spenningen mellom det formale og det materiale. I A. G. Eikseth, C. F. Dons & N. Garm (red.)Utdanning mellom styring og danning. Et nordisk panorama(s. 31-46). Trondheim: Akademika (15 sider).

* Fritze, Y.; Haugsbakk, G. og Nordkvelle, Y. (2012) Visuell danning og kampen mellom ord og bilde. I S. Vettenranta og V. Frantzen (red.) Mediepedagogikk. Refleksjoner om teori og praksis.(s.83-103) Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. (20 s.)

* Fritze, Y. & Haugsbakk, G. (2015) Ungdommens stemme i Amandus-filmene. I Y. Fritze, G.Haugsbakk & Y.Nordkvelle (red.), Mediepedagogiske perspektiver. Mediesosialisering, undervisning om og med medier(s.85-104). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (19 s.)

Gogolin, I., Keiner, E., Steiner-Khamsi, G., Ozga, J. & Yates, L. (2007) Knowledge and Policy: research – information – intervention. European Educational Research Journal, 6(3), 283-302. (19 s.)

Hall, D., Grimaldi, E., Gunter, H.M., Møller, J. Serpieri, R. & Skedsmo, G. (2015). Educational reform and modernisation in Europe: The role of national contexts in mediating the new public management. European Educational Research Journal,14(6) 487–507 (20 s.)

Halvorsen, T. (2010). Vitenskapskritikk og hjelp til utsatte unge. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 94(2), 163-174  (12 sider).

* Hammershøj, L. G. (2012). Indledning. I L. G Hammershøj: Kreativitet - et spørgsmål om dannelse. (s. 13-20). København: Hans Reitzels forlag , (7 s).

* Hennum, B. A. (2013). Dannelsens trefoldighet. Prismet forskning,64(4), 235-250. (15 s.)

* Jakobsen, T. G. (2005). Økofilosofi – økologi, evolusjonsteori og transformativ læring (s. 239 – 259). Trondheim: Tapir akademisk forlag (20 sider).

Kaya, M.S. (2014). Hvordan håndterer andregenerasjonsinnvandrere sin identitet i Norge. Sosiologisk Tidsskrift, 22(2), 146-177. (31 s.).

Karlsen, G. (2015). EU som premissaktør for norske utdanningsreformer. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(6), 472–484 (12 s.)

* Knoop, H. H. (2006). Om kunsten at finde flow i en verden der ofte forhindrer det. Glædens pædagogik. Unge Pædagoger, 67(2), 11-24 (13 sider).

* Lambert, Joe (2010) Digital storytelling – Cookbook (40 sider)

* Lingås, L. G. (2011). Etikk for pedagoger. Oslo: Gyldendal akademisk (kap 5, Synet på barn – det handler om menneskesyn, s. 89-105, 16 sider)

Løvlie, L. (2013) Rousseau i våre hjerter Studier i Pædagogisk Filosofi, 2(1). (20 s.) http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/spf/article/view/6321/7789

* Moseng, J. S. (2015). Ditt liv som film: Om ungdom og ungdomsfilm. I Y.Fritze, G.Haugsbakk & Y.Nordkvelle (red.), Mediepedagogiske perspektiver. Mediesosialisering, undervisning om og med medier(s.105-122). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (17 s.)

Nordkvelle, Y. T. (2004). Pedagogisk eurosentrisme – eller eurosentrismens pedagogikk? Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 86(2 / 3), 157-172. (15 sider).

* Nordkvelle, Y. T. (2006). Skolens internasjonalisering - mellom "utbytting" og "solidaritet". I B. Brock-Utne & L. Bøyesen(red.): Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling(s. 99-109). Bergen: Fagbokforlaget (10 sider).

Pettersvold, M. (2014). Demokratiforståelser og barns demokratiske deltakelse i barnehagen. Nordic Studies in Education 34(2), 127-147. (20 s.)

Standish, A. (2014). What is global education and where is it taking us? The Curriculum Journal, 25(2), 166–186, http://dx.doi.org/10.1080/09585176.2013.870081 (20s.)

Steiner-Khamsi, G. (2009). Knowledge-Based Regulation and the Politics of International Comparison. Nordisk Pedagogik,29(1), 61–71 (10 s.)

* Volk, T. & Bloom, J. W. (2007). The Use of Metapatterns for Research into Complex Systems of teaching, learning, and Schooling. Complexity: An International Journal of Complexity and Education. 4(1), 25-43 (18 sider).

Østerud, S. (2016). Hva kan norsk skole lære av PISA-vinneren Finland? Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2, 1-22. https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.119 (21 s.)

Totalt (411 sider)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L