Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > SOA1002/1

Introduksjon til sosialt arbeid

Emnekode: SOA1002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 90
Emne ansvarlig: Bjarne Øvrelid

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Delemne 1A:

Botnen, Solveig og Skorstad, Berit (2013). Etikk - til refleksjon og handling i sosialt arbeid (3. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 1 - 8. (Boka skal brukes senere i studiet)

Dunk-West, Priscilla (2013). How to be a Social Worker. A critical guide for students. Australia: Palgrave Macmillan. Hele boken

Eide, Tom og Eide, Hilde (2004). Kommunikasjon i praksis. Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 1: Hva er god kommunikasjon (Boka skal brukes senere i studiet)

Ekeland, Iversen, Norhelle og Ohnstad (2010). Psykologi for sosial- og helsefagene. (2. utg.). Oslo: Cappelen. Kap. 4 og 11

Ellingsen, I.T., Levin, I., Berg, B., Kleppe, L.C. (red.) (2015). Sosialt arbeid, en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. kap. 1,2,3,5,7,8 og 9.

Fyrand, Live (2016). Sosialt nettverk: teori og praksis (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 5

Heap, Ken (2005). Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere (5. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 1 og 2 (Boka skal brukes senere i studiet)

Kokkinn, Judy (2006). Profesjonelt sosialt arbeid. Oslo. Tano Aschehoug. Kapittel 1-2.

Røkenes, Odd Harald og Hanssen, Per-Halvard (2012). Bære eller briste (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3 og 4 (Boka skal brukes senere i studiet)

Skau, Greta Marie (2017). Gode fagfolk vokser (5. utg.). Oslo: Cappelen. Kapittel 3 - 4 (Boka skal brukes senere i studiet)

Tjersland, Engen og Jansen (2013). Allianser : verdier, teorier og metoder i miljøorientert terapi med barn og unge (2. utg.) Oslo: Gyldendal Akademiske. Kapittel 1 - 5

Delemne 1B:

Claussen, Bjørgulf (2014). Fattigdom i Norge. Cappelen Damm Akademisk. Hele boken  

Djupvik, Alf Roger og  Eikås, Magne (2016). Organisert velferd. Organisasjonskunnskap for helse- og sosialarbeidarar (3. utg.). Det Norske Samlaget. Del 2

Ellingsen, I.T., Levin, I., Berg, B., Kleppe, L.C. (red.) (2015). Sosialt arbeid: en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4,6,8,11,12,13 og 15

Goffman, Erving (1992). Vårt rollespill til daglig. Oslo: Pax. Kap. 1,2 og 3

Repstad, Pål (2014). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. Universitetsforlaget (3. utg.). Kapittel 4, 5, 6, 7, 8,9 og 10

Torsten Thurén (2009). Vitenskapsteori for nybegynnere. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 4, 1 og 20.

Wadel, Cato, Wadel, Carl, Cato, Fuglesang, Otto (2014). Feltarbeid i egen kultur. Oslo: Cappelen akademisk. Kap. 4 og 6

Wilkinson, Richard og Pickett, Kate (2011). Ulikhetens pris. Res Publika. Kap. 1-7

Delemne 1C:

Ellingsen, I.T., Levin, I., Berg, B., Kleppe, L.C. (red.) (2015). Sosialt arbeid: en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 7

Fyran, Live (2016). Sosialt nettverk: teori og praksis (3. utg.). Kap. 6 og kap. 8

Heap, Ken (2005). Gruppemetode for sosial og helsearbeidere (5. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 10

Tjersland, Engen og Jansen (2013). Allianser: verdier, teorier og metoder i miljøorientert terapi med barn og unge (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 10 og 13

Djupvik, Alf Roger og  Eikås, Magne (2016). Organisert velferd. Organisasjonskunnskap for helse- og sosialarbeidarar (3. utg.). Det Norske Samlaget. Del 4: Frivillige organisasjoner.

Wadel, Cato, Wadel, Carl, Cato, Fuglesang, Otto (2014). Feltarbeid i egen kultur. Oslo: Cappelen akademisk. Kap. 2, 3 og 5

Stortingsmelding nr 29, 2012-2013: Morgendagens omsorg. Kap. 4.1, 4.5 og 4.6

Gjennomgående emne 1:

Dysthe, Hertzberg og Hoel (2010). Skrive for å lære. Oslo: Abstrakt. Kap. 1- 10  Boka brukes alle 3 studieår)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Delemne 1A

* Monsen, Nina Karin (2000). Det kjempende menneske: maktens etikk. Kap. 8: Språkets makt

Delemne 1B:

* Ellingsen, Ingunn Tollisen (2007). Møte med en engel. I Olsen, Ruth H,  og Oltedal, Siv (red.), Blikk på praksis. Sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet (s. 150-168). Oslo: Gyldendal Akademisk.

* Underlid, Kjell (2005). Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Noreg. Oslo: Samlaget. Kap. 4 og 5, s. 81-120

* Wahl, Asbjørn (2010). Velferdsstatens vekst og fall? Oslo: Gyldendal Arbeidsliv. Kap. 6, s. 159-205

* Harsløf, Ivan og Seim, Sissel (red) (2008). Fattigdommens dynamikk. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 og 12, s. 16-33, 257-280

* Damsgaard, Hilde Larsen (2010). Den profesjonelle sosialarbeider. Kap. 6, s. 172-197

* Sandberg, Sveinung og  Pedersen, Willy (2006). Gatekapital. Kap 3 Gatekapitalen, s. 53-88

* Schiefloe, Per Morten, (2004). Mennesker og samfunn –innføring i sosiologisk forståelse. Fagbokforlaget. s. 268 – 270

* Bourdieu, Pierre (1999). The Order of Things. I The Weight of the World. Social Suffering in Contemporary Society (s. 60-76). Stanford University Press. 

Stortingsmelding nr 9 (2006 – 2007) Arbeid, velferd og inkludering.  Del 1

Delemne 1C:

* Nysæther, Lars A (2005). Sosial kapital i samfunnsorientert sosialt arbeid. I: Oltedal, Siv (red.), Kritisk sosialt arbeid (s. 169-188). Oslo: Gyldendal Akademisk

Supplerende

Anbefalt tilleggslitteratur: den skjønnlitterære utgaven av Bourdieu: Edouard Louis (2015). Farvel til Eddy Bellegueule. Aschehoug.

Stortingsmelding nr 9 (2006 – 2007):Arbeid, velferd og inkludering. (Hele)

NOU: 2009:10 Fordelingsutvalget

St. meld. nr 44 (2008-2009) Utdanningslinja

Stortingsmelding nr 39, 2006-2007: Frivillighet for alle. Kapittel 3 og 17

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L