Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > VPL2003/1

Rehabilitering, habilitering, mestring og velferd; teori og grunnlagstenkning. (Emne 5)

Emnekode: VPL2003/1

Semester: Vår
Antall studenter: ca 70
Emne ansvarlig: Kjetil Viken

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Rehabilitering som fagfelt

Solvang, P. og Slettebø, Å. (red.) (2012). Rehabilitering. Oslo Gyldendal Akademisk. Kap. 2,3,4,10,12,15,16,17 og 18. 108 sider

Økologi, nettverk, familiearbeid

Inge Bø (2012). Barnet og de andre. Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs (4. utgave). Universitetsforlaget.Kap. 1, 4-12.288 sider

Schiefloe, P. M. (2015). Sosiale landskap og sosial kapital : nettverk og nettverksforskning (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Sandvin, J.T. (2014). Utviklingshemmet av hvem? I: K.E. Ellingsen, K.E., Utviklingshemming og deltakelse, kap. 5, s. 91-119. Oslo: Universitetsforlaget. 28 sider.

 Atferdsanalyse, tidligintervensjon og Aksept og forpliktelsesterapi (ACT)

Holden, Børge. (2013) Miljøbehandling. En atferdsanalytisk tilnærming. Oslo. Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap. 4, 5, 8, 11. 87 sider

Isaksen,J., & Karlsen, A. (2013). Innføring i atferdsanalyse. Oslo: Universitetsforlaget, Kap. 2, 3, 7 74 sider

 

Juss

Kjønstad, Syse og Kjelland (2017): Velferdsrett 1 (6. utgave). Oslo: s 143-152 (retten til arbeid), s 262-272 (sjukepenger), s 285-292 (uføretrygd), s 410-449 (sosialhjelp), s 531-544 (tvang og rus)

Kjønstad, Syse og Kjelland (2017): Velferdsrett 2 (5. utgave). Oslo: Gyldendal Juridisk. S 217-227 (foreldre og barn), s 287-311 (samtykke og vergemål)

Metode

Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving. (6. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag.

Fekjær, Silje B.(2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal Norsk forlag, 93 sider. 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Askland, Leif og Sataøen, Svein Ola (2013). Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst. Kap 3. Side 98-164. 66 sider

Martinsen K & Hagen R. (2012). Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge: Introduksjon til kognitiv atferdsterapi. Gyldendal Norsk Forlag. Kap 1 s 15 – 43. 28 sider

Supplerende

Rye, Henning (2007) Barn med spesielle behov. Et relasjonsorientert perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk,  kap. 7

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L