Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > VPL2004/1

Rehabilitering, habilitering, mestring og velferd - anvendt perspektiv (emne 6)

Emnekode: VPL2004/1

Semester: Høst
Antall studenter: ca. 75
Emne ansvarlig: Kjersti W.Jevne og Astrid S. Johansen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

En systemisk tilnærming til inkludering og deltakelse - nettverksarbeid

Schiefloe, P. M. (2015). Sosiale landskap og sosial kapital : nettverk og nettverksforskning (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Vigrestad, T. og Hellandshølen, A. M. (2012). Åpne samtaler i nettverksmøter. En veileder. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 2, 4, 5, 6. 178 sider

 

Andre innfallsvinkler til inkludering og deltakelse

Tøssebro, J. og Wendelborg, C (red.) (2014). Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 3, 4, 5, 7, 8. 132 sider

 

Miljøterapeutiske arbeidsmåter 

Lorentzen, P. , Wichstrøm, A. og Nilsson, L. Aa. (2014). Skjøre samspill – når det å være sammen er nok. I: Ellingsen, K. E. (red) Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn. Oslo: Universitetsforlaget. Side 110 – 118. 18 s.

Simonsen, T.(2016). Rusmiddelavhengighet. Lærebok for helse og sosialfag. Fagbokforlaget. Kap. 1, 2, 3, 4, 5. 90 sider.

Skårderud, F., Haugsgjerd, S. og Stänicke (2010). Psykiatriboken. Sinn – kropp – samfunn. Oslo: Gyldendals Akademiske. Kap. 10, 11, 12. S 133-220. 87 sider 

 

 Tiltaksarbeid: Atferdsproblem

Holden, B. og Finstad, J. (red.) (2010). Atferdsavtaler. Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd. Oslo: Gyldendal Akademisk.  Kapittel 2, 3 og 4. Totalt 68 sider.

 

 Flerkulturelt perspektiv

Horntvedt, T. (2015). Interkulturelt helsearbeid. Drammen. Forlaget Vett og Viten. Del 1. Side 10-59. 50 sider

Den politiske vernepleieren

Askheim, O. P. (2014). Vernepleieren som aktør for «empowermentorientert» praksis. I: Ellingsen, K. E. (red): Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn. Oslo: Universitetsforlaget. Side 65 – 84. 19 s.

Ellingsen, K. E. (2014). Deltakelse som mål og ambisjon for profesjonell praksis. I: Ellingsen, K. E. (red). Utviklingshemming og deltakelse. Oslo: Universitetsforlaget. S. 143-179. 36 sider.

 

Relasjonskompetanse

Røkenes, O. H. og Hanssen, P. H.(2012). Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker (3.utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 6, 7, 8. 100 sider.

Metode

Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving. (6. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag.

Fekjær, Silje B.(2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal Norsk forlag, 93 sider. 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Andre innfallsvinkler til inkludering og deltakelse

*Berg, B. og Fladstad, T (2012): Bildene i hodet. Forestillinger om funksjonshemming. I: Berg, B. Innvandring og funksjonshemming. Oslo: Universitetsforlaget. S 74-102.

Stiftelsen SOR   http://kurs.helsekompetanse.no/inkludering

Miljøterapeutiske arbeidsmåter

Anda, R., Felitti, V. J., & Corwin, D. (2014). Adverse Childhood Experiences and Long-Term Health. ACEs: Informing Best Practice, AVA/NHCVA, Section, 1.

*Eide, G. og Rohde, R. ( 2009). Sammen så det hjelper: Metoder i samtaler med barn, ungdom og familier. Fagbokforlaget. Side 127-145, 19 sider

*Henriksen, A.T. m.fl. (2011). Miljøterapi (6. utg.). Stiftelsen psykiatrisk opplysning . s. 4-23. 19 sider.

*Landheim et al (2016): Et bedre liv. Gyldendal Akademiske. Kap 1, 4, 7, 10. 21 sider

Molnes, S. I. og Hunstad, I. K. (2014): Kan simulering forberede studentene til praksis? I: Psykisk helse og rus. Nr. 1. S 26-29. 4 sider.

*Rønhovde, I.L. (2005) Kan de ikke bare ta seg sammen. Om barn og unge med ADHD og Tourette syndrom. Kap. 10, side 274- 299, 25 sider

*Øvreeide og Hafstad (1996): Systemterapeutisk arbeid som utviklingsstøttende dialog. I: Reichelt, S. og Haavind, H. (red.) : Perspektiver på psykologisk forståelse og behandling. Fagbokforlaget. Kap. 6. Side 120-146, 27 sider

 

Pårørenderollen

*Halsa, A. (2004): Psykisk syk mor – hva strever foreldre med i omsorgen for sine barn. Skolepsykologi, nr. 3, Årgang 39. S. 3-18. 16 sider.

 

Ervervet hjerneskade

*Romsland, G. I. (2011). Kognitiv svikt. Lærebok for fagfolk i møte med mennesker med ervervet hjerneskade. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2 (side 27-47) 20 sider.

Tiltaksarbeid: Opplæring

*Holden, B. (2013). Miljøbehandling. En atferdsanalytisk tilnærming.Oslo. Gyldendal Norsk Forlag AS. Kap 11 del 2 s 203 – 209 6 sider.

*Karlsen, A.(2004). The Picture Exchange Communication System (PECS): Et bildekommunikasjonssystem. Autisme i dag.   6 sider.

*Moynahan, L., Strømgren, B. & Gundersen, K. (red) (2005): Erstatt aggresjonen.Aggression Replacement Training og positive atferds- og støttetiltak.Oslo: Universitetsforlaget. . Kap. 2. 49 sider.

Mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser

*Holden, B. (2001): Verdien av psykiatriske diagnoser i behandling av utfordrende atferd hos mennesker med psykisk utviklingshemming. Tidsskrift for Norsk psykologforening 38(4), s. 432 – 439. 7 sider.

Mennesker med utviklingshemming: Samliv og seksualitet

*Barstad, B. (2006). Seksualitet og utviklingshemning. Oslo: Universitetsforlaget s. 168 -183. 25 sider

Kirk Muff, E.(2001): Seksuelle overgreb på mennesker med handicap - et litteraturstudie. København: Socialt utviklingscenter SUS. Kap. 5 og 6 tom. s. 115, 23 s.

 

Flerkulturelt perspektiv

*Naushad Ali Qureshi (2009): Kultursensitivitet i profesjonell yrkesutøvelse I : Eide, K., Qureshi,A.,N., Rugkåsa,M., Vike, H. (red.) Over profesjonelle barrierer.Oslo. Gyldendal Akademisk. S. 206-230. 24 sider

 

Juss: Bruk av tvang og makt

Helsedirektoratet (2015). Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9. Publikasjonsnummer IS-10/2015

 

Tiltaksarbeid: Atferdsproblem

Finstad, J., Fredheim, T., Grønnerud, E.M.K., Stubstad, B., Vandbakk, M. og Aasen, B. (2009) Grunnlagsarbeid for å fremme systematikk og kvalitet i tjenestetilbudet til personer med et omfattende og sammensatt bistandsbehov – samsvar mellom brukers behov, vedtak og tilbud. Faghefte, Helse Sør-Øst.  s. 1-33. Totalt 33 sider. 

Hermundstad, M. (2011). Fagadministrativt system: Rett informasjon, til rett tid, og til rett person. eMagasin for Atferdsanalyse,  Årgang  I (2011), Nr. 2, 57-65. Totalt 9 sider. Lastes ned på: http://emaa.no/wp-content/uploads/2012/06/FAS.pdf

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L