Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > VPL2005/2

Emne 7 Praksis 3

Emnekode: VPL2005/2

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 80
Emne ansvarlig: Kristin Gardli

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Herberg, E. B. & Jóhannesdóttir, H. (2007). Kunnskap og læring i praksis: fra student til profesjonell sosialarbeider. Oslo: Universitetsforlaget.  198 sider. (Benyttes i emne 2 og 4 også).

Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving. (6. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag.

Fekjær, Silje B.(2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal Norsk forlag, 93 sider. 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

* Tveiten, S. (2008).Veiledningens hensikt og mål. I: Veiledning – mer enn ord….Bergen: Fagbokforlaget.s 63- 85, 24 sider

* Tveiten, S.(2008). Veilederens funksjon og rolle. I: Veiledning – mer enn ord….Bergen: Fagbokforlaget s. 107 -119, 12 sider                          

* Ekeland,T.J.(2004): Håndtering av konflikter. I: Konflikt og konfliktforståelse for helse -og sosialarbeidere. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 7 .25 sider                   

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L