Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Barnevernsfaglig utredningsarbeid

Emnekode: 1MABARNE/01

Semester: Vår
Antall studenter: 20
Kull:  2016, 2017
Emne ansvarlig: Bjørn Arne Buer

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Buer, B. A. (2005). Omsorgssvikt- og mishandlingsdiskursen. Forskningsrapport nr. 121/2005 Høgskolen i Lillehammer. 107 s.

Christoffersen, S. Aa. (2011). Profesjonsetikk. Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. Universitetsforlaget, Oslo, 149 s

Clifford, G., Fauske, H., Martinsen, E. og Lichtwarck, W. (2015) Minst hjelp til de som trenger det mest? Sluttrapport fra forsknings- og utviklingsprogrammet «Det nye barnevernet» Nordlandsforskning NF rapport nr:6/2015, 266 s. På nett: Nordlandsforskning - publikasjoner

Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko - Skadelige omsorgssituasjoner (2. utgave). Gyldendal, Oslo, Kap. 1, 3, 4, 5, 288 s.

Lindboe, K. (2012). Barnevernrett (6. utgave). Universitetsforlaget, Oslo. Kap. 1-9, 20-23, 30-35, 133 s.

Nygren, P (1997). Profesjonelt barnevern som barneomsorg. Fra teori til verktøy (2. utgave). Ad Notam Gyldendal, Oslo 1997, 300 s.

Tranøy, K. E. (1998). Det åpne sinn: Moral og etikk mot et nytt årtusen, Universitetsforlaget, Oslo. Del 2, s.45-72, 27 s. På nett: NB Digital

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Backe-Hansen, E.(2004). God nok omsorg. Riktige beslutninger i barnevernet. Kommuneforlaget AS, Oslo, Kap 2, 10 s.

Buer, B. A. og Fauske, H. (2009). Barnemishandling, omsorgssvikt og sosial kapital. I Rønning, R. og Starrin, B.(red.), Sosial kapital i et velferdsperspektiv. Gyldendal Akademisk, Oslo, 14 s.

Eriksen, E. O. (2001). Demokratiets sorte hull. Om spenningen mellom fag og politikk i velferdsstaten. Abstrakt forlag, Oslo 2001, medforfatter Skivenes, M. Kap. 4,

Samsonsen, V. og Willumsen, E. (2014). Skjønnsbaserte og strukturerte undersøkelsesmodeller i barnevernet. I Ellingsen, I. T., og Østerhaug, R. S. (red.) Barnevernets brennpunkt, Beslutningsgrunnlag og beslutninger, Oslo: Universitetsforlaget Kap 5 16 s.

Waaktaar, T., Torgersen, S.,Christie, H. J., Resiliens og intervensjon, I Borge A. M. H. (red.), Resiliens i praksis, Gyldendal Norsk Forlag AS 2007, kap. 8

Uggerhøj L. Familienes involvering og deltagelse i undersøkelsesprosessen. I Kildedal K., Uggerhøj L., Nordstoga S. og Sagatun S. (2011) Å bli undersøkt – norske og danske foreldres erfaringer med barnevernsundersøkelsen. Oslo, Universitetsforlaget, Kap 4, 25 s.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Vetlesen, A. J. Bedre beskyttelse av barndommen – Etiske og filosofiske vurderinger av praksiser i barnevernet, Tidsskriftet Norges barnevern 2012 Nr. 01 – 02, 14 s

Supplerende

Nordby, H. (m.fl.) (2013) Etikk i barnevern. Gyldendal Akademisk, Oslo

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L