Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Perspektiver på barn og unges oppvekst, utvikling og sosialisering

Emnekode: 1MAOPPSO/2

Semester: Høst
Antall studenter: 30
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Mari Rysst

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Corsaro, W. (2015). The sociology of childhood (4. utg.). Kapittel 1, 2, 5, 6, 8, 9 og 12. Los Angeles: Sage, 214 sider

Hundeide, K. (2003). Barns livsverden. Sosiokulturelle rammer for barns utvikling. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 200 sider.

Mathiesen, R. (2008). Sosialpedagogisk perspektiv – på individ og fellesskap. Kapittel 1 og 2. Oslo: Universitetsforlaget, 60 sider.

Vestel, V. (2016). I gråsonen. Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge. Oslo: Universitetsforlaget. (Ca 50 sider, nøyaktig hvilke kapitler opplyses om på første samling)

Øia, T. Og H. Fauske (2010). Oppvekst i Norge. Oslo: Abstrakt Forlag, 276 sider.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

  • Arnett, J.J. (2007). The Long and Leisurely Route: Coming of Age in Europe Today. Current History, vol 106:130-136, 6 sider.
  • Brandtzæg, I., Smith, L. og Torsteinson (2011). Tilknytning og tilknytningsmønster. I Brandtzæg, I., Smith, L. og Torsteinson. Mikroseparasjoner. Tilknytning og behandling, (19-60). Bergen: Fagbokforlaget, 39 sider.
  • Connolly, P. (2000). Race, Gender and Critical Reflexivity in Research with Young Children. I Christensen, P. and A. James (red.), Research with children. Perspectives and Practices. London: Routledge. 16 sider.
  • Hendry, L.B. og M. Kloep (2007). Conceptualizing Emerging Adulthood: Inspecting the Emperor´s New Clothes? Child Development Perspectives,vol 1: 74-79, 5 sider.
  • Mayall, B. (2000). The Sociology of childhood in relation to children´s rights. The International Journal of Children´s Rights, vol 8: 243-259, 16 sider.
  • Nygren, P. (2008). En teori om barns og unges handlingskompetanse. I Nygren P. og H. Thuen (red.), Barn og unges kompetanseutvikling. Oslo: Universitetsforlaget, 18 sider.
  • Roberts, H. (2000/2008). Listening to children: and hearing them. In Christensen, P. and A. James (red.), Research with children. Perspectives and Practices. London: Routledge, 16 sider.
  • Schousboe, I. (2000). Utviklingspsykologi og børn i virkeligheden. I Reimer, L. Schousboe, I. og P. Thorborg (red.), I nærheden – en antologi om børneperspektiver. København: Hans Reitzels Forlag, 20 sider.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Bynner, J. (2005).  Rethinking the Youth Phase of the Life-course: The case for emerging Adulthood? Journal of Youth Studies, vol 8, nr. 4: 367-384, 17 sider.

Rysst, M. (2014). Friendship and gender identity among girls in a multicultural setting in Oslo. Childhood, online 11 September 2014, 15 sider.

Shier, H. (2001). Pathways to participation: Openings, opportunities and obligations. Children & Society, vol 15:107-117, 10 sider.

Smith, A.B. (2002). Interpreting and supporting participation rights: Contributions from sociocultural theory. The International Journal of children’s rights,vol 10:73-88, 15 sider.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L