Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: 1MAVELOR/2

Semester: Vår
Antall studenter: 4
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Jan Andersen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Roness, Paul G; Røvik, Kjell Arne (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Oslo, Universitetsforlaget, 3. utgave. (220 s)

Repstad, Pål (red.) (2004). Dugnadsånd og forsvarsverker – tverretatlig samarbeid i teori og praksis. Oslo, Universitetsforlaget, 2. utgave. Kap. 1, 2, 8. (114 s)

Vabø, Mia og Vabo, Signy Irene (red.) (2014). Velferdens organisering. Oslo, Universitetsforlaget. (210 s)

Willumsen, Elisabeth og Ødegård, Atle (red.) (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid. Et samfunnsoppdrag. Oslo, Universitetsforlaget, 2. utgave. Kap. 2, 6, 7, 14, 16. (75 s)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Alm Andreassen, Tone og Aars, Jacob (2015). Den store reformen. Da NAV ble til. Oslo, Universitetsforlaget. Kap 6., s. 126-144. (19 s)

Andersen, Jan (2011). Brukerinnflytelse i kommunale velferdstjenester. Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 14, Nr 4: 248-260. (13 s)

Askheim, Ole Petter (2014). Fra empowerment til samproduksjon: vitalisering eller tåkelegging av empowermentperspektivet? I Tveiten, Sidsel og Boge, Knut (red.): Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk – nye perspektiver. Oslo, Gyldendal Akademisk, s. 26-36. (11 s)

Brandsen, Taco; van de Donk, Wim and Putters, Kim (2005). Griffins or Chameleons? Hybridity as a Permanent and Inevitable Characteristic of the Third Sector. International Journal of Public Administration, 28: 749-765. (15 s)

From, Johan og Kolberg, Lars (2003). Konkurranseutsetting som moderniseringsstrategi. I From, Johan mfl: Hvor moderne? Konkurranseutsetting i offentlig sektor (s. 13-50). Abstrakt forlag, Oslo. ( 37 s)

Grimsmo, Anders; Kirchhoff, Ralf og Aarseth, Turid (2015). Samhandlingsreformen i Norge. Nordiske organisasjonsstudier, Vol 17 (3): 3-12. (8 s).

Hartley, Jean (2005). Innovation in Governance and Public Services: Past and Present. Public Money & Management, Vol 25 (1): 27-34. (8 s)

Hartley, Jean (2008). The innovation landscape for public service organizations. I: Hartley, Jean; Donaldson, Cam; Skelcher, Chris and Wallace, Mike (eds.): Managing to improve public services. Cambridge University Press, Cambridge, s. 197-216 (20 s)

Hasu, Mervi; Saari, Eveliina & Mettelmäki, Tuuli (2011). Bringing the employee back in: integrating user-driven and employee-driven innovation in the public sector. In Sundbo, Jon & Toivonen, Marja (eds.): User-based Innovation in Services. Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, s. 251-278. (28 s)

Hudson, Bob & Hardy, Brian (2002). What is a “successful” partnership and how can it be measured? I: Glendinning, Caroline; Powell, Martin & Rummery, Kirstein (eds): Partnership, New Labour and the governance of welfare. The Policy Press, Bristol, s. 51-65. (13 s)

Johnsen, Åge (2010). Resultatstyringens mytologi. Hvorfor bruker forvaltningen mål- og resultatstyring når dette er så omstridt? Nordiske organisasjonsstudier, Vol 12 (1): 5-28. (23 s)

Langergaard, Luise Li (2011): Understandings of ‘users’ and ‘innovation’ in a public sector context. In Sundbo, Jon & Toivonen, Marja (eds.): User-based Innovation in Services. Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited: 203-226. (24 s)

Ljunggren, Birgitte; Solbjør, Marit og Kleiven, Hanne Hestvik (2015): Strukturering av oppdragsnettverk – om samhandlingsreformens avtaleprosesser. Nordiske organisasjonsstudier, Vol 17 (3): 13-36. (19 s)

Pollitt, Christopher (2003). Partnerships, networks, joined-up governance, the information age (and all that). I Pollitt, Christopher: The Essential Public Manager. Maidenhead, Open University Press, s. 52-82. (30 s)

Øgård, Morten (2005): New Public Management – fornyelse eller fortapelse av den kommunale egenart? I: Baldersheim, Harald og Rose, Lawrence E. (red.): Det kommunale laboratorium. 2. utgave, Bergen, Fagbokforlaget, s. 25-49. (25 s)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Alm Andreassen, Tone (2006). Truet frivillighet og forvitrede folkebevegelser? En diskusjon av hva perspektiver fra studier av sosiale bevegelser kan tilføre forskningen om frivillige organisasjoner. Sosiologisk tidsskrift, Vol 14: 146-170. (22 s)

Considine, Mark (2003). Governance and Competition: The Role of Non-profit Organisations in the Delivery of Public Services. Australian Journal of Political Science. Vol. 38, No. 1: 63-77. (14 s)

Fledderus, Joost; Brandsen, Taco and Honingh, Marlies (2014). Restoring Trust Through the Co-Production of Public Services: A theoretical elaboration. Public Management Review, Vol 16, No 3: 424-443. (19 s)

Hood, Christopher (1991). A public management for all seasons? Public Administration, Vol 69, Spring: 3-19. (16 s)

Klausen, Jan Erling; Renå, Helge og Winsvold, Marte (2014). Færre, større og mer robuste kommuner? Drivkrefter og motkrefter i kommunestrukturdebatten. Nytt norsk tidsskrift, nr. 2, årg. 31: 113-123. (11 s)

Needham, Catherine & Carr, Sarah (2009). Co-production: an emerging evidence base for adult social care transformation. Research briefing 31, Social Care Institute for Excellence, London. (23 s)

NOU 2016:16: Ny barnevernslov. Kap 8: Særlig om samarbeid mellom barnevern og psykisk helsevern: 97-105. (9 s)

Rasmussen, Bente (2004). Between Endless Needs and Limited Resources: The Gendered Construction of a Greedy Organization. Gender, Work and Organization. Vol 11, No 5 September 2004: 506-525. (20 s)

Skog, Bente Merete Joten og Andersen, Jan (2011). Bestiller-utfører-organisering innen fysio- og ergoterapitjenester – en moderniseringsøvelse til besvær? Ergoterapeuten nr. 4: 78-86. (9 s)

Aamodt, Ingerid (2006): Den nødvendige uroa – en kritikk av brukerbegrepets uutholdelige letthet. Nordisk sosialt arbeid, Vol 26 (4): 317-329. (12 s)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L