Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Vitenskapsteori og forskningsmetode (MASBU/MAVFF/MAPED/MASPE/MARBU)

Emnekode: 1MAVITEN/01

Semester: Høst
Antall studenter: 110
Kull:  2013, 2014, 2015
Emne ansvarlig: Anne Bregnballe

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Jacobsen, D.I. (2010). Forståelse, beskrivelse og forklaring: Innføring i metode for helse- og sosialfagene (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget. (266 sider)

Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (220 sider)

Thomassen, M. (2006).Vitenskap, kunnskap og praksis: Innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag. Oslo: Gyldendal Akademisk. (185 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Bengtsson, S. (2011). Etnografi online: å forstå og analysere internettkulturer. I K. Fangen og A.-M. Sellerberg (red.), Mange ulike metoder (s. 116 – 126). Oslo: Gyldendal. (11 s)

Bergstrøm, G. og Boréus, K. (2005). Samhällsvetenskaplig text- og diskursanalys. I G. Bergstrøm og K. Boréus (Red.), Textens mening och makt (2. uppl., s. 9 -  42). Studentlitteratur. (33 s)

Brante, T. (1997). Kausal realism och sociologi. Sociologisk forskning, 37 (1 - 2), s. 311 – 334  (24 sider)

Field, A. (2009).  Discovering statistics using SPSS. Los Angeles: SAGE, s. 1 - 29,

Haaland, Ø. (1996). Råd, fortelling og pedagogisk forskning, Nordisk Pedagogikk, 16(2), s. 86 – 97.  (11 sider)

Halvorsen, G. S. (2006). Fortellingen som metode. Et essay om én forskningsmetode, men òg om metodens plass i forskningen. Alta: Høgskolen i Finnmark. Upublisert paper (21sider).

Højholt, C. og Kousholt, D. (2012). Om at observere sociale fællesskaber. I Pedersen, M., Klitmøller, J. og Nielsen, K. (red), Deltagerobservation (s.77 – 90). København: Hans Reitzels forlag.  (14 sider)

Järvinen, M. og Mik-Meyer, N. (2005). Innledning. Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. I M. Järvinen og N. Mik-Meyer (Red), Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv: Interview, observationer og dokumenter (s. 9 – 23). København: Hans Reitzels forlag.  (14 sider)

Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold (3. utgave). S.87 – 102. Bergen: Fagbokforlaget (15 sider) 

Wibeck, V. (2011). Med fokus på interaksjon – om å fange opp samspillet mellom deltakere, ideer og argumenter i fokusgruppestudier. I K. Fangen og A.-M. Sellerberg (Red), Mange ulike metoder (s. 15 – 34).  Oslo: Gyldendal (20 sider)

I tillegg kommer 100 sider obligatorisk pensum som fordypning etter valg.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Askheim, O.P. & Borg, M. (2010). Deltakerbasert forskning i psykisk helsearbeid - et bidrag til mer "brukbar" kunnskap? Tidsskrift for psykisk helsearbeid, nr 2, s. 100 - 107. (8 s)

Bregnballe, A. og Øvrelid, B. (2011). Samfunnsforskning er løsningen, men hva var problemet? To forskningsarbeideres spørsmål om relevansTidsskrift for samfunnsforskning, 53(3), s. 369 – 378.  (13 sider)

Huang, H. B. (2010). What is good action research? Why the resurgent interest? Action Research 8(1), s. 93 – 109. (17 sider)

Hummelvoll, J.K. (2008). The multistage focus group interview. A relevant and fruitful method in action research based on a co-operative inquiry perspectiveNorsk tidsskrift for sykepleieforskning, (10) 1, 3-14 (11 sider)

Levin, M. (2012). Academic integrity in action research. Action Research 10(2), 133 – 149 (17 sider)

Olsen, O.E., Mikkelsen, A. & Lindøe, P.H. (2002). Fallgruver i følgeforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning nr 2, s. 191 - 214. (23 sider)

Ås, M. (2011). Forskeren som virksomhetens premissgiver og fortolker? - En kritisk vurdering av Cultural-Historical Activity Theory (CHAT). Nordic Studies in Education nr 04, s. 275 - 284. (10 sider)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L