Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: BARNE2002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 13
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Jane Haugseth

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Abrahamsen, Gerd (2015). Tilknytningsbaserte barnehager. Oslo: Universitetsforlaget. (149 sider)

Askeland, Leif og Sataøen, Svein Ole (2013). Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst (3. utgave). Oslo: Gyldendal Akademisk. (227 sider)

Bae, Berit (red.) (2012). Medvirkning i barnehagen – potensialer i det uforutsette. Bergen: Fagbokforlaget. Kapitel 2,3,4 og 6. (72 sider)

Birkeland, Tone og Mjør, Ingeborg (2012). Barnelitteratur, sjangrar og teksttypar (3. utgave). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (162 sider)

Gjems, Liv og Løkken, Gunvor (2011). Barns læring om språk og gjennom språk.  Samtaler i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1-8. (199 sider)

Glaser, Vibeke (2014). Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Oslo: Universitetsforlaget. (127 sider) 

Greve, Anne (2009). Vennskap mellom små barn i barnehagen. Oslo: Pedagogisk Forum. (166 sider)

Haugen, Synnøve, Løkken, Gunvor og Röthle, Monika (red.) (2013). Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2. utgave). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1,3,4,5,6,9, 12 og 13. (144 sider)

Hvidsten, Bente I. Borthne (red). (2014). Spesialpedagogikk i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 1,2,3,9,10,14,15 (82 sider)

Lethnes, Mari-Ann (2016). Barns møter med digital teknologi. Oslo: Universitetsforlaget. (171 sider)

Løkken, Gunvor (2004). Toddlerkultur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (149 sider)

Osnes, Heid, Skaug, Hilde Nancy og Kaarby, Karen Marie Eid (2015). Kropp, bevegelse og helse i barnehagen (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget (272 sider)

Wolf, Kristin Danielsen (2014). Små barns lek og samspill i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (167 sider)

Supplerende

Øvrig bakgrunnslitteratur er: Lov om barnehager, Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver og temaheftene knyttet til rammeplanen, her spesielt “Temahefte om de minste barna i barnehagen” av Ninni Sandvik og “Temahefte om språkmiljø og språkutvikling i barnehagen” av Anne Høigård, Ingeborg Mjør og Trude Hoel (alt utgitt av Kunnskapsdepartementet)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L