Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: BUK4009/1

Semester: Høst /Vår
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Yngve Nordkvelle

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Coghlan, D. & Brannick, T. (2014). Doing action research in your own organization (4th ed.). London: Sage Publications (160 s.)
Hummelvoll, J.K, Andvig, E. & Lyberg, A. (red.) (2010). Etiske utfordringer i praksisnær forskning. Oslo: Gyldendal akademisk (175 s.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Første samling:
Sørensen, Bjøm og Sørensen, Bjørg Aase (1995). Aksjonsforskning. i Eikeland, Olav & Finsrud, Henrik Dons (red), Forskning og handling. Søkelys på aksjonsforskning. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttets skriftserie i s. 55-80
Eikeland, Olav (2005). Pragmatisk vending — kunnskapsteoretisk møteplass. I Fossestøl, Knut og Eikeland, Olav (red), Nytt arbeidsliv — nye former for kunnskapsproduksjon. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, s.23-30
Eikeland, Olav (2011). Aksjonsforskning som praksisforskning. I G. Bjørke, O. Eikeland & H. Jarning (red.). Ny Praksis – ny kunnskap (s. 129-141). Oslo: ABM media
Aubert, Anne-Marie (2010). Profesjonell relasjonskompetanse kvalitetssikres gjennom anerkjennende kollegaveilending. I M. Brekke, og K. Søndenå (red): Veiledningskvalitet (s. 44-59). Oslo, Universitetsforlaget.
Støkken, Anne Marie: (2009) Partnerskap for bedre sosiale tjenester – en forskerrolle i endring?. I: H.C.Garmann Johnsen, A.Halvorsen & P.Repstad (red.): Å forske blant
sine egne. Universitet og region – nærhet og uavhengighet (s. 86-108). Kristiansand: Høyskoleforlaget
Starrin, Bengt (2007) Empowerment som forskningsstrategi- Eksempelet deltakerbasert forskning— kan vi lære noe av Pippi Langstrømpe? I: Askheim, Ole-Petter og Starrin, Bengt (red.) Empowerment i teori og praksis (s.154-l64). Oslo: Gyldendal akademisk.
Gullestad, Marianne (1996) Hverdagsfilosofer, (kapittel 3: Mitt ståsted som antropolog). Oslo, Universitetsforlaget. (s.44-59)
Jørgensen, Sveinung, Skyttermoen, Torgeir & Løvold Syversen, Trine (2011) I pose og sekk? Mot en prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag – et studieutviklingsprosjekt som ble «kronet med gull». I G. Bjørke, O. Eikeland & H. Jarning (red.), Ny Praksis – ny kunnskap (s. 211-226). Oslo: ABM media
Bjørke, Gerd (2011) Utviklingsarbeid innafor førstelektor og dosentkompetanse. I G. Bjørke, O. Eikeland & H. Jarning (red.), Ny Praksis – ny kunnskap (s. 27-37). Oslo: ABM media
I alt om lag 200 s.

Andre samling
Album, D (1996): Den nære fremmede observatør. I: D.Album: Nære fremmede. Pasientkulturen i sykehus, (s. 225-249). Oslo: Tano
Fangen, K.(2004): Analyse av observasjonsdata. I K.Fangen: Deltakende observasjon. (s.170-194). Oslo: Fagbokforlaget.
Fog, J. (1995) Samtalen som redskab II. I J.Fog: Med samtalen som udgangspunkt. Det kvalitative forskningsinterview. (s.78-94). København: Akademisk Forlag.
Grønmo, S. (1996): Forholdet mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger i samfunnsforskningen. I H.Holter & R.Kalleberg (red.): Kvalitative metoder i samfunnsforskning, (s.73-108). Oslo: Universitetsforlaget.
Malterud, Kirsti (2008): Vitenskapelighet. I K. Malterud: Kvalitative metoder i medisinsk forskning. 2.utg. (s. 19-29). Oslo: Universitetsforlaget.
Malterud, Kirsti (2008): Forskerens rolle gjennom forskningsprosessen. I K.Malterud: Kvalitative metoder i medisinsk forskning. 2.utg. (s. 43-52). Oslo: Universitetsforlaget.
Thagaard, Tove (2009): Personsentrerte analytiske tilnærminger. I T.Thagaard: Systematikk og innlevelse. 3.utg. (s. 147-169). Bergen: Fagbokforlaget.
Nygaard, L. P. (2008) Writing for scholars. Oslo:Universitetsforlaget, (sidene 45-57)
I alt 199 s.

Tredje samling
Terman, F. E.(1998) A Brief History of Electrical Engineering Education. Proceedings of the IEEE, 86(8), 1792-1800.
Rose, L.R. (2009) Students as Researchers: A Framework for Using Action Research Principles to Improve Instruction. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education 20(2), 284-291
Brown, J.R. (1996) Subjectivity and Relationship in Research (kapittel 2) i J.R Brown, The I in Science (s.15-32). Oslo Scandinavian University press.
Nylenna, M. (2008) Publisere & presentere. Medisinsk fagformidling i teori og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. (sidene 39-46, 153-165, 224-234)
I alt 77 s.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Første samling:

Askheim, Ole Petter og Borg, Marit (2010). Deltagerbasert forskning i psykisk helsearbeid — et bidrag til mer «brukbar» kunnskap? Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 7(2), 100-109

Willumsen, Elisabeth og Studsrød, Ingunn (2010) Høyere utdanning og praksisnær forskning i profesjonsutdanningene– et eksempel fra sosialt arbeid. Uniped, 33(1), 25–36

Andre samling

Guldvik, I. (2002) Troverdighet på prøve. Om gruppeintervju som metode for å produsere valide data for politiske diskurser. Tidsskrift for samfunnsforskning,43(1), 30-49.

Malterud, K. (2002) Kvalitative metoder i medisinsk forskning —forutsetninger, muligheter og begrensninger. Tidsskrift for Norsk Lægeforening 122(25), 2468-72.

Jørgensen, S. (2010) Baklengs ut av fuglekassa. Norges barnevern. 87(2), s. 76-89

Blichfeldt, J.F. (2010) On knowledge bases and maps of knowledge: Some quiddities on getting to know in contemporary higher education. Nordisk Pedagogikk, 37(4), 253-266

Tredje samling

Rice, E.R. (2002) Beyond Scholarship Reconsidered: Toward an Enlarged Vision of the Scholarly Work of Faculty Members. New Directions for Teaching & Learning; Issue 90, 7-18

Haley, M. & Jenkins, A. (2008) Developing students as researchers. Escalatenews

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L