Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Barnevernpedagogen - introduksjon til yrkesrolle, teoretisk forankring og virksomhetsfelt

Emnekode: BVP1003/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 120
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Tommy Jansen, Hege Jordet, Trond Bergsvendsen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Borge, A. I. H. (2010). Resiliens: risiko og sunn utvikling (2.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kap.1, 2 og 3 (60 sider)

Bredesen, O. (2004). Nye gutter og jenter: en ny pedagogikk? Oslo: Cappelen Akademisk forlag. Del 1. (53 sider)

Brodtkorb, E. & Rugkåsa, M. (Red.). (2009). Mellom mennesker og samfunn : Sosiologi og sosialantropologi for helse og sosialprofesjonene. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 2, 3, 4, 6 og 7. (173 sider)

Bunkholdt, V. & Kvaran, I. (2015). Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap 1, 2, 3, 4 og 6.

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo : Abstrakt Forlag. Kap 1 – 10. (151 sider)

Eriksen, H. (2016). Selvbestemmelse, rettighet og tvang: En introduksjon i juss for studenter i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (10. utg.). Lillehammer: Arbeidsnotat Høgskolen i Lillehammer. (100 sider)

Fekjær, S (2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 2,3 og 4 75 sider

Gjertsen, P-Å. (2010). Sosialpedagogikk: forståelse, handling og refleksjon (2. utg.). Bergen : Fagbokforl. Kap. 1, 2, 3, 5 og 10 (115 sider)

Grøholt, B, Garløv, I, Weidle, B og Sommerschild, H (2015). Lærebok i barnepsykiatri (5. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. Del I. (27 s)

Halvorsen, K., Stjernø, S., & Øverbye, E. (2013). Innføring i helse- og sosialpolitikk (5. utg.). Oslo Universitetsforlaget (kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 og 12)

Hanssen, G.S., Helgesen, M. K., & Vabo, S. I. (2011). Politikk og demokrati – En innføring i stats- og kommunalkunnskap (3. utgave). Oslo: Gyldendal akademisk

Heggen, K. (2004). Risiko og forhandlinger: ungdomssosiologiske emner. Oslo: Abstrakt Forlag. (127 sider)

Killen, K.(2015). Sveket 1– Barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner (4. utg.). Oslo: Kommuneforlaget. Kap. 1, 2, 3 og 7. (101 sider)

Kjønstad, A. & Syse, A.(2012).Velferdsrett 1. (5. utg.). Oslo: Gyldendal Juridisk. S. 29 – 120. (91 sider)

Kvello, Ø. (red.) (2012). Oppvekstmiljø og sosialisering. Oslo: Gyldendal Akademisk. (198 sider)

Leonardsen, D. (2015). Forebyggingens historie – en fortelling om et bevegelig mål. Oslo: NOVUS Kapittel 1, 2, 3.1 og 3.4, 4.1 og 4.4, 5.1 og 5.4, 6, 7 og 8 (110 sider).

Nordal, Thomas  (2010). Eleven som aktør (2 . utg.). Oslo: Universitetsforlaget . Kap 1,2,4 og 5. (115 sider)

Skau, G. M. (2011). Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker (4. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. (169 sider)

Säfvenbom, R. (red.) (2005). Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst: grunnbok i aktivitetsfag. Oslo: Universitetsforlaget. (261 sider)

Thuren, T. (2013). Vitenskapsteori for nybegynnere. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 1,2,3,8 og 9 29 sider

Øiestad, G. (2006). Kritikk. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap.  2, 3, 4, 7 og 8 (135 sider)

Aasland, M.W. (2015). Barna og seksualiteten. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Bjørndal, Flottorp og Klovning (2007). Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag, kapittel 1 (13 sider)

Bjørke, G. et al. (2012). Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Sluttrapport frå CAB-prosjektet. Småskrift 2012 nr. 3. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus (s. 15 – 20 og 61 – 72, 17 sider)

Christie, N. (upublisert) Kanskje fremtiden ligger bak oss?

Christoffersen, S.Aa. (2005). Handling, person, samfunn. Innføring i etikk for helse- og sosialfagene. Oslo: Universitetsforlaget. Side 28 – 69. (41 sider)

Ekeland, T. J. m.fl. (2010). Psykologi for sosial- og helsefag (2. utg.). Oslo: Cappelen akademisk. Kap. 4. (20 sider)

Galvin, K. (2008). Det kommunale hjelpeapparatet. I Kvello, Ø. (red.), Oppvekst: om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal akademisk.  Kap. 5. (26 sider)

Hernes, T. (2010). NAV - hvorfor og hvordan. I T. Hernes, I. Heum og P. Haavordsen (red.), Arbeidsinkludering. Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge. Gyldendal Akademisk

Jacobson, K., Thelander, J., Wästerfors, D. (2010). Sosiologi for sosionomer. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 4. (20 sider)

Kvaran, I. (2009). Miljøterapi og miljøterapeutisk arbeid. I Hutchinson, G.S. (red), Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier – utvalgte temaer. Oslo: Universitetsforlaget.  Kap. 6. (20 sider)

Leonardsen, Dag (2002) Forklaringen av sosiale fenomener som et fag-didaktisk problem.

Nygren, P. (1997). Profesjonelt barnevern som barneomsorg (2. utg.). Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap. 5 og 6, s. 69-96. (41 sider)

Repstad, P. (2004). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 3 og 4. (46 sider)

Rothstein, B. (2009). Svensk velferdsstatsforskning – en kritisk betraktning. I Nuland, Tranøy og J Christensen (red.),  Hjernen er alene (s. 107 -127). Oslo: Universitetsforlaget

Storø, J. (2009).  Sosialpedagogisk praksis i barnevernet. I Hutchinson, G.S. (red), Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier – utvalgte temaer. Oslo: Universitetsforlaget.  Kap. 2. (15 sider)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Grønlie, T. (2004). Fra velferdskommune til velferdsstat. Historisk tidsskrift, nr. 4. s. 633 – 649. (16 sider)

Storø, J., Fuglestad, S. og Grønning, E. (2015). Aktivitetsfaget i barnevernspedagogutdanningen. I Bjørknes, L.E. (red.) Sommerfugl, fly! Seksjonsrådet for barnevernspedagoger, FO. (18 sider) https://www.fo.no/getfile.php/1323001/06%20Profesjonene/Barnevernpedagogene/Barnevernboka.pdf

Supplerende

Siste utgave av Lovsamling for helse- og sosialfag

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L