Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Teoretiske perspektiver for barnevernspedagogens virksomhet

Emnekode: BVP2003/1

Semester: Høst
Antall studenter: 90
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Tove Hasvold

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bunkholdt, V. (2000). Utviklingspsykologi (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, s. 19-33, kap. 4,5,6,7,8,9,10,11,12 & 13, s.40-192, kap. 15,16 & 17, s. 210-231, kap. 19, s. 251-261, kap. 21, s. 272-291. 216 sider.
Borge, A. I. H. (2010). Resiliens: risiko og sunn utvikling (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 4, s. 63-85. 22 sider
Grøholt, B,, Garløv, I., Weidle, B., & Sommerschild, H. (2015). Lærebok i barnepsykiatri. (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap 21. (14 s)
Killen, K.(2009). Sveket 1– Barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner (4. utg.). Oslo: Kommuneforlaget. Del II, kap. 4, 5 og 6, s. 87-190. 103 sider.
Madsen, B. (2006). Sosialpedagogikk - integrering og inkludering i det moderne samfunnet. Oslo: Universitetsforlaget. 256 sider.
Pedersen, W. (2015). Bittersøtt : nye perspektiver på rus og rusmidler (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Hele boka: 168 sider
Skog, O. J. (2006) Skam og skade: noen avvikssosiologiske temaer. Oslo: Gyldendal. Kap. 1, 2, 3, 4. s. 15 – 156. 141 sider.
Sundfær, Aa. (2012). God dag jeg er et barn: om barn som lever med rus eller psykisk sykdom i familien. Bergen: Fagbokforlaget. Hele boka, 200s
Thuren, T. (2013). Vitenskapsteori for nybegynnere. Kap. 1,2,4,5,8,9,10,11,13,16,19,20 & 21. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag. 124 sider
Organisasjonen Voksne for Barn (2011). Barn i Norge 2011 - vold og traumer.  Hele heftet, 71 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Braarud, H.C., & Nordanger, D.Ø. (2011). Kompleks traumatisering hos barn. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48(10), 968-972. 4 sider
Braarud, H.C., & Nordanger, D.Ø. ((2014) Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 51(7), 531-536.  6 sider
Ellertsen,I., & Baug-Eriksen, M. (2002) Neuropsykologisk teori og emperi. I: Gjærum & Ellertsen (red.),  Hjerne og atferd (s.98 – 110, 2. utg.). Oslo: Gyldendal. Kap 3 . 12 sider.

 Jerlang, E.: Udviklingspsykologiske teorier (2000). Kap 4. s. 117-144. 27 sider.

_______________________________________________________________________________

Nygren, P., & Thuen, H. (red.) (2008):Barn og unges kompetanseutvikling. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 12. s. 165 . 178. 13 sider

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L