Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: BVP2004/2

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 100
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Bjørn Arne Buer

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bunkholt, Vigdis og Kvaran, Inge (2015). Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Gyldendal Akademisk. Kap 5,7,8,9,10,11,12,13 og 14, 226 s

Collin-Hansen, Ragnhild (2013). Innføring i barnerett for barnevernpedagoger. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-11. 215 sider

Einarsson, Jona Hafdis (2002). Familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess. (NOVA rapport 9/02). Kap. 3 s 21 – 33, 12 s.

Gamst, Kari Trøften (2011). Profesjonelle barnesamtaler, Å ta barn på alvor. Oslo: Universitetsforlaget. 316 s

Grundbok i BBIC Barns behov i centrum, Socialstyrelsen, 136 s http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-10-7

Killen, Kari (2015) Sveket I – Rsiko- og omsorgssvikt – et helseproblem og tverrfaglig ansvar (5. utg.). Oslo: Kommuneforlaget. Kap.8-10 og Del III, 114 s.

Nygren, Pär (1997). Profesjonelt barnevern som barneomsorg – Fra teori til verktøy (2. utg.). Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap. 17. 35 s.

Ofstad, Kari og Skar, Randi (2015). Barnevernloven med kommentarer (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kap 1-8, 440 s.

Sandvig jr., Anders (2007). En fortelling om rus, barnevern og tilbakeføring av barn. Oslo: Universitetsforlaget. 122s

Scheldrup, Liv, Omre, Cecilie, Martinsen, Edgar (red.) (2005). Nye metoder i et moderne barnevern. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 1, 2, 6, 7, 8 og 9, 149 s.

Strandbu, Astrid (2008). Hvordan legge til rett for barn for barns deltagelse i familierådets beslutningsprosess? Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 39 s

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Askheim, Ole Petter (2014). Fra empowerment til samproduksjon: vitalisering eller tåkelegging av empowermentperspektivet? I Tveiten, Sidsel og Boge, Knut (red.), Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk – nye perspektiver (s. 26-36). Oslo: Gyldendal Akademisk, 9s

Backe-Hansen, Elisabeth (2004). God nok omsorg, Riktige beslutninger i barnevernet. Oslo: Kommuneforlaget kap. 3.1-3.5, (s. 31-55). 25 s

Halsa, Astrid (2012) Foreldre som velferdsaktør – forebyggende arbeid for barn i risiko, i Haugland, Bente Storm Mowatt, Ytterhus, Borgunn og Dyregrov, Kari (red.), Barn som pårørende (s. 150-170) Oslo: Abstrakt forlag

Hærem, Eva og Aadnesen, Bente Nes (2014). Barnevernets undersøkelse (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, s. 37 – 64, 27 s

Jamissen, G. og Dahlsveen, H. (2012) Fra Hollywood til Homer, Kap 3 i Haug, K. H., Jamissen, G. og Ohlmann, C. (red), Digitalt fortalte Historier.Refleksjon for læring (s. 45-59). Oslo: Cappelen Damm. 15 s

Jamissen, G. (2011) Digital historiefortelling som redskap i utviklingsarbeid. I Bjørke, G., Jarning, H., og Eikeland, O. (red.), Ny praksis – ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger (s. 142-152).Oslo: ABM-media, 11 s

Strandbu, Astrid (2001). Barnets deltagelse, Hverdagslige og vanskelige beslutninger, Universitetsforlaget Oslo, Kap 6, s. 109-136, 27 s

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L