Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: BVP2005/2

Semester: Vår
Antall studenter: 90
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Hege Jordet og Mette Ringvoll

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Amble, L og Dahl-Johansen, C (2016). Miljøterapi som behandling ved komplekse traumer hos barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget. (Ca. 200 sider. Boka kommer i slutten av november/begynnelsen av desember 2016)

Bengtson, M, Steinsvåg, P Ø og Terland, H (2004). Ungdom bak volden - forståelse og behandling av ungdom med volds- og aggresjonsproblem. Oslo: Universitetsforlaget. (195 s)

Bunkholt, V og Kvaran, I (2015). Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 15. (17 s)

Eide, K (red.) (2012). Barn på flukt. Oslo: Gyldendal Akademiske. Del 2,3 og 4. (293 s)

Erdal, B (red.) (2006). Ute Inne; oppsøkende sosialt arbeid med ungdom. Oslo: Gyldendal Akademisk. Del 1 og 2. (250 s)

Grøholt, B, Garløv, I, Weidle, B og Sommerschild, H (2015). Lærebok i barnepsykiatri (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Del I, II, III og V. (326 s)

Larsen, E (2015). Miljøterapi med barn og unge - organisasjonen som terapeut (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (155 s)

Lund, I (2012). Det stille atferdsproblemet. Bergen: Fagbokforlaget. (158s)

Nordby, H m.fl (2013). Etikk i barnevern. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap 1,2,3,4,5,6,7,8 (250 s)

Skytte, M (2008). Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 2, 3, 4 og 5 (110 s)

Aasland, M W (2014)."....si det til noen": en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge (3. utg.). Bergen: Høgskoleforlaget. (136 s)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Ohnstad, A (2010). Holdninger - i et skeivt lys. I T-J Ekeland, O Iversen, G Nordhelle og A Ohnstad, Psykologi for sosial- og helsefag (s. 231 – 245) Oslo: Cappelen akademisk forl. (15 s)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Barneombudet (2015).Grenseløs omsorg -Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern. (Barneombudets fagrapport 2015) (69 s) http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2015/08/Rap.Grensel_omsorg_2015_enkeltsider.pdf

Simensen, H. (2013). Aktiviteter i en miljøterapeutisk kontekst. Norges Barnevern nr. 2. s 100-109. (9s)

Storø, J, Bunkholdt, V og Larsen, E (2010). Er institusjonen alltid et onde, og familien alltid et gode? Norges Barnevern nr. 3 s 166 – 181  (15 s)

Strandman,U (2013): En metode for å forstå. Fontene nr 9/13 s. 54 – 58 (5 s) https://www.buyandread.com/next/reader.htm?pub=fontene

Utdanningsdirektoratet (2012).Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kap 1 og 2. (27 s)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L