Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: BVP2006/2

Semester: Høst
Antall studenter: 75
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Hege Jordet og Mette Ringvoll

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Fekjær, S.B. (2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. 100 s.

Follesø, R., Halås, C.T. og Anvik C.H. (red.) (2016). Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner. Oslo:Universitetsforlaget. 146 s

Herberg, E. B. og Johannesdottir, H.(2007). Kunnskap og læring i praksis: fra student til profesjonell sosialarbeider. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3 - 7. 108 s. 

Haavind, H. og Øvreeide, H. (red.) (2016). Barn og unge i psykoterapi. Bind 1.Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1, 2, 3, 4 og 5. 120 s.

Haavind, H. og Øvreeide, H. (red.) 2016). Barn og unge i psykoterapi. Bind 2.Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1, 2, 3, 4 og 7. 140 s.

Killèn, K. (2012). Profesjonell utvikling og faglig veiledning: et fellesfaglig perspektiv (4. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk.  Kap. 1, 2, 3, 4 og 8. 109 s.

Nordby, H. (m.fl.) (2013). Etikk i barnevern. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 9. 34 s.

Olkowska, A. og Landmark, B. (red.) (2016). Miljøterapi – Prinsipper, perspektiver og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. 165 sider

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Garvik, M., Paulsen, V. og Berg, B. (2016). Barnevernets rolle i bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. (NTNU Samfunnsforskning) 95 s. https://www.bufdir.no/global/NTNU_2016_Barnevernets_rolle_i_bosetting_og_oppfolging_av_enslige_mindrearige_flyktninger.pdf

RVTS sør - Traumebevisst ordliste http://www.traumebevisst.no/ordliste/

Supplerende

Bunkholdt, V. og Kvaran, I. (2015). Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Oslo: Gyldendal akademisk. (Boka er pensum på tidligere emner i studiet)

Tilhørende Studium

Bachelor i barnevern (2014-2017)

Tilhørende emner

BVP2006/2 Praksis og fordypningstemaer 2014/2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L