Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Deltakelse og marginalisering del I og II - videreutdanning

Emnekode: DESP2001

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 30
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Lise Mette Lie

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Obligatorisk pensum tema I høst 16  

Arnesen, A-L. (red.) (2012). Inkludering, perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Oslo. Universitetsforlaget. Kap 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 og 12 (181sider) ISBN 9788215019277

Befring, E. & Tangen, R.(red.) (2012). Spesialpedagogikk (5. utg.). Oslo: Cappelen Akademisk forlag.  Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 19, 22, 29 og (236 sider) ISBN 978-82-02-35226-4

Briseid, L. G.(2006). Tilpasset opplæring og flerfaglig samarbeid: fra lov til praksis. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Del 1 (106 s.) ISBN 978-82-7634-668-8

Hausstatter, R.S. (2007). Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer, mellom ideologi og virkelighet. Fagbokforlaget. Del 1 s. 15-75 (60 sider) ISBN 978-82-450-0536-3

Skoglund, R. I. & og Åmot, I. (Red.) (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Oslo Universitetsforlaget (230 s) ISBN 978-82-15-01962-8

Tøssebro,J. (2010). Hva er funksjonshemming. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2 og 3 (66 sider). ISBN 978-82-15-01422-7      

Tøssebro, J. og Ytterhus, B. (red.) (2006). Funksjonshemmete barn i skole og familie. Kapittel 3, 6, 7 og 8 (90 sider) ISBN 978-82-05-35858-4, 82-05-35858-3

Obligatorisk pensum tema II (vår 2017)

Arnesen, A-L. (2004). Det pedagogiske nærvær. Inkludering i møte med elevmangfold. Oslo: Abstrakt Forlag. Kap. 7-8. (42 sider) ISBN 978-82-7935-128-3

Befring, E., Tangen, R. (2012). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag (5.utgave) Kap. 16, 17, 18, 22 og 23 (97 sider) ISBN 978-82-02-35226-4

Briseid, Lars G. (2006). Tilpasset opplæring og flerfaglig samarbeid. Fra lov til praksis. Høyskoleforlaget, Del 2 (54 sider) ISBN 978-82-7634-668-8

Frost, J. (2003). Prinsipper for god leseopplæring: innføring i den første lese- og skriveopplæringen. Oslo: Cappelen (173 sider) ISBN 87-7706-372-4

Høigård, A. (2013). Barns språkutvikling: muntlig og skriftlig (3. utgave). Universitetsforlaget, Oslo. Kap 5, 6, 7, 10 og 11. (48 sider) ISBN 9788215020624

Lunde, O. (2010). Hvorfor tall går i ball. Bryne: Info Vest Forlag, Kap. 3, 4, 5 og 9 (82 sider) ISBN 978-82-90910-37-7

Overland, T. (2011). Skolen og de utfordrende elevene – om forebygging og reduksjon av problematferd. (s. 9 -276) (267 sider) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-0343-7.

Trageton, A. (2009). Skriv på PC – lær å lese! Oslo: PEDLEX Norsk skoleinformasjon. (64 sider) ISBN 978-82-7841-625-9

Aarnes,A. (2013). IOP i praksis: Individuelle planer og tilpasset opplæring. Oslo: PEDLEX Norsk skoleinformasjon. (96sider) ISBN: 978-82-7841-841-3

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Obligatorisk pensum tema I høst 2016

Kompendium som pdf i Fronter (merket *)

*Askheim, O.P.(2003). Fra normalisering til empowerment: ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemminger. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap. 7) (23 sider) ISBN 978-82-05-30242-6

*Bele I.V. (2012). Hva er spesielt med spesialundervisning?- slik lærere ser det. I: Haug, P. (red.), Kvalitet i opplæringa. Arbeid i grunnskulen observert og vurdert. Oslo: Det norske samlaget. (14 sider) ISBN 978-82-521-8054-1

*Froestad, J. (2004). Normalisering og disiplinering: om norsk skolepolitikk, I: Meyer, S. & Sirnes, T. (Red.), Normalitet og identitetsmakt i Norge. Oslo: Ad notam Gyldendal. (22 sider) ISBN 82-13-02330-7

*Haustätter, Rune Saarromaa (2006). Vilje til likhet om norsk spesialpedagogikks legitimitet. Spesialpedagogikk 71(7), s. 4-11. (8 sider)

*Hausstatter R., Lie B., Wilson, D. (2010). Spesialundervisning i grunnskolen. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 1, 5 og 6 (22 sider), ISBN 978-82-450-0871- 5

*Jesper, J. og Jensen, H.(2003). Fra lydighet til ansvarlighet – Pedagogisk relasjonskompetanse. Oslo: Pedagogisk Forum. (Kap.4) (30 sider) ISBN 87-591-0521-6

*Støfring, E. (2003). Hvis side står vi på? Inkludering og mulighetenes pedagogikk. Spesialpedagogikk 68(4), s. 4-11. (8 sider)

*Thuen, H. (2013). Kjærlighet til en fremmed –spesialpedagogikkens utspring. I: Steinnes, J. og Dobson, S. (red.) Pedagogikk under livets tre. Oslo/Trondheim : Akademika. (18 sider). ISBN 978-82-321-0356-0    

Obligatorisk pensum tema II vår 2017

* Haustätter, Rune Saarromaa (2014). Tidlig innsats som systemisk strategi i barnehagen. I: Hvidsten, Bente I.B. (red.), Spesialpedagogikk i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget, ( 9 sider) ISBN 978-82- 450- 1220 - 0

*Kjellevold, A (2002). Retten til individuell plan, (kap 1,2 og 6), Bergen: Fagbokfolaget, (38 sider) ISBN 82-7674-854-6

*Rye, Henning (2007). Barn med spesielle behov. Et relasjonsorientert perspektiv. Kap.1, Oslo: Gyldendal, (19 sider) ISBN 82-05-3767 -55

*Schultz, H (2002). Det lærende team (kap 6) Teamutvikling (kap 7) I: H. Schultz m. fl.; Ingen ut av rekka går. Oslo: Universitetsforlaget. (28 sider) ISBN 82-15-00245-5

*Steinsholt, Kjetil (2004). Paulo Freire: Håpets pedagogikk, I: Kjetil Steinsholt og Lars Løvlie (red), Pedagogikkens mange ansikter.  Universitetsforlaget, Oslo (14 sider) ISBN 82- 15-00-344-3

*Wilson, Dordy (2012). Underveisvurdering for inkluderende spesialundervisning, I: Hausstatter, R. (red.), Inkluderende spesialundervisning. Bergen: Fagbokforlaget. ( 15 sider) ISBN 978-82-450-1282-8

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Obligatorisk pensum tema I høst 2016

*Haustätter, Rune Saarromaa (2004). An alternative framework for conceptuaizing and analysing special education reseach. European Journal of Special Needs Education, Vol.19, nr.3, s. 367-374  (8 sider)

** Hausstatter, R. Sarromaa og Thuen, H. ( 2014). Special education today in Norway. I A.F. Rotatori, J.P. Bakken, S. Burkhardt, F. Obiakor, U. Sharma (eds.), Special Education International Perspectives : Practices Across the Globe. ( Advances in Special Education, Volume 28) (s. s. 181- 207). Bingley: Emerald (27 sider)

 *NOU 2001: 22 Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Kap.1.4: Sentrale begrep. Kap.3: Menneskeverd, solidaritet, et samfunn for alle (13 sider)

**NOU 2010-2011: 18 Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljø for barn, unge og voksne med særlige behov. Kap.1: Innledning og Kap.2: Sammendrag av kapitlene og forslagene i meldingen. (9 sider)

**Kunnskapsdepartementet: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Innledning + Del 1: Barnehagens mandat. (14 sider)

**Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (16 sider)

**Utdanningsdirektoratet: Utvikling av sosial kompetanse. Veileder for skolen.Oslo, side 52-24. (28 sider)

**Opplæringslova: Utdrag fra Kap. 1, 2, 5 og 9 (1998) (10 sider)

**Statens råd for likestilling av funksjonshemmede (2011). Innspill til Lisbeth Rugtvedt, Kunnskapsdepartmentet Kommentarer til utdanningsfeltet. Innspill til Lisbeth Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet, 16.03.2011 (5 sider )

*Strømstad,M. , Carlsten T.C m. fl (2007). Inkluderende spesialundervisning? Om utfordringer innenfor spesialundervisningen i 2007: rapport nr. 1 fra prosjektet: Gjennomgang av spesialundervisning, Evaluering av Kunnskapsløftet/ Eifrid Markussen et.al, NIFU STEP, Oslo, 19/2007, Kapittel 2, (13 sider) ISBN 82-7218-534-2

** Udir.no Veileder overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning (2014) (7 sider)

**Udir.no Veilederen spesialpedagogisk hjelp (2014) (41 sider)

**Udir.no Veilederen spesialundervisning (2014) (81 sider)

Obligatorisk pensum tema II vår 2017

** Eldevik, S. og Tryggestad; H. (2015) Opplæring for elever med matematikkvansker. Spesialpedagogikk, Nr 01, s. 4-11 (8 sider)

**Hagtvedt, B. E. (2002) Tidlige forløpere til lesevansker. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, 80(2/3), s. 125-137. (12 sider)

**Haug, P. (2015). Spesialundervisning og ordinær opplæring. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk,  v. 1, dec. 2015. (10 sider ) ISSN 2387-5739 

**Haug, P. (2014). Kompetanse for spesialundervisning. I: Bedre skole. 3/2014. (s. 81 - 83) ( 3 sider)  https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_3_2014/BS-0314-WEB_Haug.pdf   

** Helsedirektoratet.no, Individuell plan, rehabilitering og habilitering (6.03 2015). https://helsedirektoratet.no/individuell-plan-rehabilitering-og-habilitering/individuell-plan (5 sider)

 **Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (1.01.2012). (5 sider)

**Ostad, S.A. (2012) Fonologisk bevissthet og matematikkvansker. Spesialpedagogikk, nr. 01, s. 31-40 ( 9 sider)  

**St. meld. nr. 30 (2003 – 2004): Innledning (kap 1) Likeverdig og inkluderande opplæring (kap 8) Kultur for læring, Utdannings- og forskningsdepartementet, Oslo 2003 (14 sider)

*Østvik, J. (2008) Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)? i ISAAC Dialog spesialnummer, s. 4-7 (3 sider) 

Sum tema I og tema II er 2257 sider ( tema II er 1045)  

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L