Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Digital sikkerhetskultur

Emnekode: DIGITAL

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 20
Kull:  2016, 2017
Emne ansvarlig: Anders Lindstad

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Brønn, P. S. & Arnulf, J.K. (Red.). (2014). Kommunikasjon for ledere og organisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 4 - 7 (77 sider). Resten av boka er anbefalt tilleggslitteratur.

Daler, T., Gulbrandsen, R., Høye, T. A. & Sjølstad, T. (2010). Håndbok i datasikkerhet : informasjonssikkerhet og risikostyring (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget, 3 utg. (367 sider).

Lai, L. (2014). Makt og påvirkningskraft : Hvordan få gjennomslag på jobben. Oslo: Cappelen Damm. (160 sider).

Schartum, D.W. & Bygrave, L.A. (2016). Personvern i informasjonssamfunnet (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget (ISBN: 978-82-450-0996-5) (Utenom internasjonalereguleringer av personvernet, 300 s.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Erlien, B. (2006). Intern kommunikasjon: Planlegging og tilrettelegging. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 7 og 8

Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer (4.utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Introduksjonskapittel og kap 4. Organisasjonskultur (35 sider)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Personopplysningsloven med forskrift:

http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html
http://www.lovdata.no/for/sf/fa/fa-20001215-1265.html

SANS – Bygge et awareness program: http://www.securingthehuman.org/resources/planning

Supplerende

Block, P. (2011). Flawless Consulting : a guide to getting your expertise used. San Francisco: Pfeiffer. Kap. 1,2 og 3 (50 s).

Brønn, P. S. og Arnulf, J.K. (Red.). (2014). Kommunikasjon for ledere og organisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget. Resten av boka ut over pensum.

Cialdini, R.B. (2011). Påvirkning: Teori og praksis (2 utg.). Oslo: Abstrakt forlag.

Erlien, B. (2006). Intern kommunikasjon: Planlegging og tilrettelegging. Oslo: Universitetsforlaget. Resten av boka ut over pensum.

Garner, B. & Thomas, V. (2014). Building an Information Security Awareness Program. Amsterdam: Syngress, Elsevier (214 sider)

International standard ISO/IEC 27001:2013. Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements. 2. edition, 2013-10-01. Geneva, Switzerland.

Lacey, D. (2014). Managing the human factor in information security: How to win over staff and influence business managers.West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd.

Normann, P. S. & Tranvik, T. (2012). Personvern og informasjonssikkerhet i kommunen. En håndbok i risikovurdering. Oslo: Kommuneforlaget (ISBN: 9788244621335) (168 s.)

Sikkerhetsloven med forskrift om informasjonssikkerhet:

http://www.lovdata.no/all/nl-19980320-010.html

http://www.lovdata.no/for/sf/fo/fo-20010701-0744.html

Beskyttelsesinstruksen: http://www.lovdata.no/for/sf/in/sm-19720317-3352.html

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L