Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kritikk og kulturformidling

Emnekode: FFV2006/1

Semester: Vår
Antall studenter: 45
Kull:  2016, 2017
Emne ansvarlig: Søren Birkvad

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Ingen trykt litteratur

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Andersen, Per Thomas (1987): ’Kritikk og kriterier’. I Vinduet, 3/1987. Side 17-25.

Bale, Kjersti (2009): ’Smak’.  I Estetikk. En innføring. Oslo: Pax forlag. Side 64-84.

Beardsley, Monroe C. ([1982] 2008): ‘Det estetiske synspunktet’. Utdrag fra The Aesthetic Point of View. Selected Essays. I Bale, Kjersti og Arnfinn Bø-Rygg: Estetisk teori. En antologi. Oslo: Universitetsforlaget. Side 434-450.

Bech-Karlsen, Jo (1991): ’Sektor eller aspekt? Kulturjournalistikk som stoffområde og tilnærmingsmåte’. I Kulturjournalistikk. Avkobling eller tilkobling? Oslo: Universitetsforlaget. Side 64-80.

Bech-Karlsen, Jo (2003): ’Essayet – sjanger og metode’. I Gode fagtekster. Essayskriving for begynnere. Oslo: Universitetsforlaget. Side 15-62.

Bjerck-Hagen, Erik (2004): ’Kvalitet’. I Litteraturkritikk. En introduksjon. Oslo: Universitetsforlaget. Side 25-50.

Bonvik, Øystein (2010): ’Pressemeldingen – innhold, form og format’. I Virksomhetens stemme. Oslo: Gyldendal akademisk. Side 87-108.

Engelstad, Irene (2012): ’Litteraturkritikk’. I Andersen, P.T., G. Mose & T. Norheim (red.): Litterær analyse. En innføring. Oslo: Pax. Side 273-288.

Fabricius, Julie og Thore Roksvold (2008): ’Elocutio’. I Anvendt retorikk. Tag sproget i munden.  København: Akademisk forlag. Side 65-111.

Gripsrud, Jostein (2007): ’Retorikk: Språkbruk, situasjon, hensikt’. I Mediekultur, mediesamfunn. 3.utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Side 160-191.

Grothen, Geir & Connie Reksten (2010): ’Kultur, formidling og kvalitet’. I Kulturfagene. En innføring. Oslo: Scandinavian Academic Press. Side 125-156.

Handagaard, Ingvild (2005): ’Komposisjonen fremmer din sak’. I God i muntlig. Fortellerteknikk, retorikk og fremføringskunnskap. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Side 178-190.

Hansen, Ole Ertløv (2007): ’Engagement, der skaber oplevelser – oplevelser der engagerer’. I Jantzen, Christian og Tove Arendt-Rasmussen (red.): Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Side 165-181.

Ihlen, Øyvind & Per Robstad (2004): 'Analysemodeller for tekst og kontekst'. I Informasjon og samfunnskontakt. Bergen: Fagbokforlaget. Side 141-165.

Johannesen, Harald (2011): ’Saklighetslære’. I Debatt og argumentasjon. En innføring. Oslo: Scandinavian Academic Press. Side 157-167.

Johannesen, Hedvig Skonhoft (2004): ’Konfliktsky kulturjournalistikk’. I Syn og Segn, 2/2004. Side 66-75.

Kjendsli, Veslemøy (2008): ’Finn det rette ordet! Hva er godt journalistisk språk?’. I Rett på sak. Lærebok i praktisk journalistikk. Kristiansand: IJ-forlaget. Side 121-140.

Knapskog, Karl (2009): ’Blant orakel og refleksjonsatletar. Kommentarjournalistikk som sjanger og strategi’. I Eide, Martin (red.): Journalistiske nyorienteringer. Oslo: Scandinavian Academic Press. Side 284-306.

Kristensen, Nete N. & Unni From (2011): ‘Kulturbegrep, medialisering og borgerlig offentlighed’. I Kulturjournalistik. Journalistik om kultur.Frederiksberg: Samfundslitteratur. Side 45-64.

Larsen, Leif Ove (2012): ’Kultur på nett og brett’. I Eide, M., L.O. Larsen & H. Sjøvaag (red.): Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Oslo: Universitetsforlaget. Side 250-258.

Lavik, Erlend (2008): ’Filmkritikk i den digitale tidsalderen’. I Knapskog, K.A. & L.O. Larsen (red.): Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Oslo: Spartacus. Side 247-264.

Lieb, Thom (2009): ‘Research and interviewing’. I All the News. Writing and Reporting for Convergent Media. Boston: Pearson. Side 33-58.

Lund, Cecilie Wright (2005): ‘Kultur og kommers’. I Kritikk og kommers. Kulturdekningen i skandinavisk dagspresse. Oslo: Universitetsforlaget. Side 111-123.

Olsen, Ragnhild K. (2012): ’Det vanskelige kvalitetsbegrepet’. I Redaksjonell kvalitet. Kristiansand: IJ-forlaget. Side 38-57.

Rienecker, Lotte, Peter S. Jørgensen og Morten Gandil (2008): ‘Den formidlende artikel – ’forhold dig til læseren’. I Skriv en artikel. Fredriksberg: Samfundslitteratur. Side 93-142.

Solhjell, Dag & Jon Øien (2012): ’Det estetiske blikk og publikum’. I Det norske kunstfeltet. Oslo: Universitetsforlaget. Side 87-119.

Åmås, Knut Olav (2002): ’Ti teser for en kritisk kulturjournalistikk’. I Samtiden,2/2002, side 2-3.

I tillegg legger hver student opp 3 eksempeltekster (fra Atekst, nettaviser, magasiner, etc.). Disse skal godkjennes av faglærer.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Hver student velger dessuten 2 nettressurspakker fra følgende kulturfelt:

1. Litteratur

- Kulturrådets støtteordninger for litteratur, http://kulturradet.no/litteratur/stotteordninger

- Statistisk sentralbyrås Kulturstatistikk 2011: Kapittel 11 (Bøker), http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/kulturstatistikk-2011

- Kulturrådets årsmelding 2012: (Litteratur), http://kulturradet.no/vis-publikasjon/-/asset_publisher/N4dG/content/publikasjon-arsmelding-kulturradet-2012

2. Scenekunst

- Kulturrådets støtteordninger for scenekunst, http://kulturradet.no/scenekunst/stotteordninger

- Statistisk sentralbyrås Kulturstatistikk 2011: Kapittel 5 (Scenekunst), http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/kulturstatistikk-2011

- Kulturrådets årsmelding 2012: (Scenekunst), http://kulturradet.no/vis-publikasjon/-/asset_publisher/N4dG/content/publikasjon-arsmelding-kulturradet-2012

3. Film og/eller spill

- Kulturdepartementets Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner,http://www.lovdata.no/for/sf/ku/xu-20090907-1168.html

- Statistisk sentralbyrås Kulturstatistikk 2012: Kapittel 13 (Film og kino), http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/kulturstatistikk-2011

- Norsk mediebarometer 2011: Side 68-70 (spill), http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/norsk-mediebarometer-2012

- Norsk filminstitutts årsrapport 2012: Kapittel 1-4 og 7. Tilgjengelig påhttp://www.nfi.no/norskfilm/statistikk/periodiske-rapporter/arsrapporter

4. Fjernsyn

Lov om kringkasting: Kapittel 3 (Reklame, sponsing m.v), http://www.lovdata.no/all/tl-19921204-127-003.html

NRKs allmennkringkasterregnskap 2012, http://www.nrk.no/aarsrapport/2012/

TV2s allmennkringkasterregnskap 2012 (full rapport),http://www.medietilsynet.no/Documents/Allmennkringkasting/Allmennkringkasterregnskap_TV2.pdf

Medietilsynets allmennkringkasterrapport 2012 (side 12-19 og 34-35),http://www.medietilsynet.no/Documents/Rapporter/Allmennkringkastingsrapport_2012_WEB_enkeltsider.pdf

5. Visuell kunst

Kulturrådets støtteordninger for visuell kunst, http://kulturradet.no/visuell-kunst/stotteordninger

Gi meg en K. En evaluering av Kunstløftet(Kulturrådet, 2011): Kapittel 1, 5, 6 og 10,http://kulturradet.no/visuell-kunst/vis-publikasjon/-/asset_publisher/See0/content/gi-meg-en-k

Mld. St. 23 (2011-2012) Visuell kunst: Kapittel 13, 15 og 18,http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-23-20112012.html?id=680602

6. Musikk

Kulturrådets støtteordninger for musikk, http://kulturradet.no/musikk/stotteordninger

Mld. St. 21 (2007-2008) Samspill: Kapittel 1, 4 og 6,http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-21-2007-2008-.html?id=509182

Kunskap och lärande för musikbranchen (Kulturrådet, 2012): Kapittel 2, 5 og 6,http://kulturradet.no/musikk/vis-publikasjon/-/asset_publisher/kI2W/content/kunskap-och-larande-for-musikbranschen

Norsk kulturbarometer 2012: Side 37-42 (Konserter), http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/norsk-kulturbarometer-2012

Supplerende

Rolness, Kjetil (2007): ”Når ting blir tegn. En semiotisk tilnærming til smak og livsstil”. I Schjelderup, Gerhard. & Morten W. Knudsen (red.): Forbrukersosiologi. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Side 143-166.

Solhjell, Dag & Jon Øien (2012): ”Kunst i et maktperspektiv”. I Det norske kunstfeltet. Oslo: Universitetsforlaget. Side 298-319.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L