Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Helse og omsorg i Plan

Emnekode: HELSOMS

Semester: Høst
Antall studenter: 20
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Aksel Hagen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Aarsæther. N., Falleth, E., Nyseth, T. og Kristiansen, R. (red.) (2012). Utfordringer for norsk planlegging. Oslo: Cappelen-Damm Kap 1-6, 10, 12, 13 og 15 (til saman 163 sider).

Amdam, R. (2010). Planning in health promotion work: an empowerment model, Routledge studies in public health. London: Routledge (120 sider).

Amdam, J. og Veggeland, N. (2011). Teorier om samfunnsstyring og planlegging. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 5 og 6 (s.112-170) (58 sider).

Blaxter, Mildred (2010). Health. Cambridge: Polity (168 sider).

Mæland, J.G., Elstad, J.I., Næss, Ø. og Westin, S. (red.). (2009). Sosial epidemiologi. Sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. Oslo: Gyldendal Akademisk.(363 sider).

Røiseland, A. og Vabo, S. I. (2012). Styring og samstyring – governance på norsk. Bergen: Fagbokforlaget. Hele boka.

Teigen, H. Ringholm, T. og Aarsæther, N. (red) (2013). Innovative kommuner. Oslo: Cappelen Damm Akademisk: kap 1, 9 og 11

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Andreassen, T.A. (2011): Innovasjoner som kjempes fram: Fra politisk nytenking til institusjonell nyskaping. I Johnsen, H. C. G. og Pålshaugen, Ø. red. (2011). Hva er innovasjon? Perspektiver på innovasjonsforskning. Kristiansand, Høyskoleforlaget. Ss 270-291. (22. sider). Kapittel i bok.

Askheim, O. P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid, Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi. Side 16 – 54. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Axelsson, R. & Axelsson, S. B. (red) (2007). Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer. Lund: Studentlitteratur. Utvalde kapittel.

Brandsen, T.; van de Donk, W. and Putters, K. (2005): Griffins or Chameleons? Hybridity as a Permanent and Inevitable Characteristic of the Third Sector. International Journal of Public Administration, 28: 749-765. (15 s)

Bukve, O (2012). Lokal og regional styring. Eit institusjonelt perspektiv. Oslo: Samlaget.. Kap 5 Kommunesektoren i det statlege styringsfeltet (s 137 – 181) 44 s og kap 8, Kvar går kommunesektoren? (S 247 – 260) 13 s.

Delica, K. (2011): Social innovation og områdebaserede indsatser – mod en kritisk socialvidenskab om innovation, i Kristensen, C.J. og Voxted, S. (red.) Innovation og entreprenørskab. København, Hans Reitzels Forlag. Kapittel i bok.

Fimreite, A. L. og Hagen, K. (2009): Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited? Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 12, No 3: 155-167. (12 s.).

Hartley, J., 2008: The Innovation landscape for Public Service Organizations. I :Hartley, J, Donaldsson, C, Skelcher C og Wallace, M (red.), Managing to Improve Public Services. Cambridge: Cambridge University Press, (s. 197-216, 20 s.). Kapittel i bok.

Higdem, U. (2011) Medvirkning i regional planlegging: partnerskap versus deltakelse], i U. Higdem, J.H.Lesjø, T.H. Pedersen, T. Selstad, H.Teigen (Red), Plan, Region & Politikk, s 33-58 (25 s)(Oslo: forlag 1).

Hudson, B. og Hardy, B. (2002): What is a 'successful' partnership and how can it be measures? I: I: Glendinning, Powell and Rummery (red.), Partnerships, new labour and the governance of welfare. Bristol: Policy Press (s. 51-64, 13 sider). Kapittel i bok.

Jakobsen, D.I (2012): Hvorfor samarbeid er så vanskelig. I Repstad, Pål (red.), Dugnadsånd og forsvarsverker. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 2 (s. 75-114, 39 sider)

Kristiansen, JE (2007). Tall kan temmes! Om å bruke og formidle statistikk. Kristiansand: IJ-forlaget. Kap 1, 2 og 13 (18 sider)

Lian, O. (2007). Når helse blir en vare (2. utgave). Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap 6. (s 124-141, 17 sider). Kapittel i bok.

Lie, A (2011): Samordning mellom departement og direktorat: betydningen av strukturelle og kulturelle faktorer i vertikal samordning, Nordiske organisasjonsstudier nr 3 (s 81-107, 25 sider).

Offerdal, A. (2005): Iverksettingsteori - resultatene blir sjelden som planlagt, og det kan være en fordel? I: Baldersheim, H. og Rose, L.E. (red.), Det kommunale laboratorium. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 253-279, 26 sider). Kapittel i bok.

Ohnstad, B (2012): Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere. I Kjønstad, A. og Syse, A. (red.) (2012). Velferdsrett II. Oslo: Gyldendal Akademisk (33 sider).

Rønning (m.fl.) (2013). Innovationer i välfärden.  Kap 5: Kampen om innovation (s. 63-83) og kap 7: NPM – Innovationen som förhindrar innovation? (s. 84-102)

Sivesind, K. H. And Selle, P., (2009), ‘Civil society and social capital in Scandinavia’ in Helmut K. Anheier, Stefan Toepler & Regina List (eds), International Encyclopedia of Civil Society, pp. 278-283 (Heidelberg: Springer). (6 sider). Artikkel.

Stang, I. (2003). Bemyndigelse : en innføring i begrepet og "empowermenttenkningens" relevans for ansatte i velferdsstaten. I: Hauge, H.A. og Mittelmark, M.B. (red), Helsefremmende arbeid i en brytningstid :  fra monolog til dialog? Bergen, Fagbokforlaget:(s.141-161, 20 sider). Kapittel i bok.

Vangen, S. og Huxham, C. (2009): En teoretisk forståelse av samarbeidets synergi. I: Willumsen, Elisabeth (red.), Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning. Universitetsforlaget, Oslo. s. 67-87. (20 s). Kapittel i bok.

Veggeland, N. (2012): Paradokser i norsk helsevesen: ideologier og helseomsorg. I: Veggeland, N.: Styring og reguleringsparadokser. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 30 sider.

Wollebæk, D. og Segaard, S.B. (2011): Sosial Kapital - hva er det og hvor kommer det fra? I: Wollebæk, D. og Segaard, S.B. (red.), Sosial kapital i Norge. Innledningskapitlet. Oslo: Cappelen Damm. 25 sider.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Davies, J., (2007). The limits for partnership: An exit-action strategy for local democratic inclusion. Political Studies,Vol. 55, pp. 779-800. (21 sider). Artikkel.

Fosse, E. (2006). Sosial ulikhet i helse som tema i helsekonsekvensutredninger. Verktøy og erfaringer i noen europeiske land. Oslo, Helsedirektoratet. (45 sider). På nettet

Hofmann, Bjørn m.fl (2010). Etiske utfordringer med velferdsteknologi. Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten, Notat 2010, (65 s)

Heløe, L.A. (2012).Fra paternalisme til pasientrettigheter. Tidsskrift for den norske legeforening, 132, nr. 4.  http://tidsskriftet.no/article/2218496 (s. 434-436, 2 sider).

Krokstad Steinar (2009: Grunnleggende strategivalg i forebyggende helsearbeid. Utposten nr 4  (s. 13-17, 4 sider). Artikkel

Lowndes, V. and Sullivan, H., (2004), ‘Like a Horse and Carriage or a Fish on a Bicycle: How Well do Local Partnerships and Public Participation go Together?’, Local Government Studies, 30:1, pp. 51–73. (23 sider). Artikkel.

Osborne, S.P., Chew, C., og McLaughlin, K. (2008). The once and future pioneers? The innovative capacity if voluntary organisations and the provision of public services: a longitudinal approachPublic Management Review, 10 (1) 51-70. (20 sider). Artikkel.

Syse, Å. (2012). Pasientrettigheter - jus og fag.Tidsskrift for den norske legeforening, 132, nr 4. http://tidsskriftet.no/article/2215354 (s. 384, 1 side). Artikkel.

Sørensen, E. and J. Torfing (2009). Making governance networks effective and democratic Through metagovernancePublic Administration Vol. 87:2, pp. 234–258. (25 sider). Artikkel.

Supplerende

Offentlige dokumenter, veiledere og litteratur som studentene bør kjenne til:

Prop. 90 L (2010–2011) - regjeringen.no Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Utdrag.

Prop. 91 L (2010–2011) - regjeringen.no Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Utdrag.

Plan- og bygningsloven http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/Planlegging_Plan-_og_bygningsloven.html?id=1317

St.meld. nr. 20 (2006-2007) - regjeringen.no Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 9. februar 2007, godkjent i statsråd samme dag.

St.meld. nr. 47 (2008-2009) - regjeringen.no  Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. juni 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Meld. St. 16 (2010–2011) - regjeringen.no  Melding til Stortinget Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015)

http://kommunetorget.no/Temaomrader/Folkehelse/ Her ligg det korter tekster som dekker mykje om folkehelse og planlegging og det er lenker til relevante sider

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5565:0:15,5326:1:0:0:::0:0   Her har Folkehelseinstituttets (FHI) kommunehelsa lagt inn en del rettleiingsstoff mellom anna om forståing og tolking av data.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/planveiledere.html?id=534064  Her har Miljøverndepartementet lagt ut rettleiarar for planlegging m.m.

Forskrift om Konsekvensutredninger: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2006/forskrift-om-konsekvensutredninger--plan.html?id=88424

Endringer i Forskrift om konsekvensutredninger (2009)http://www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg/Veiledninger%20og%20brosjyrer/KU_forskriften_endringer_141009.pdf

Nasjonale forventinger til kommunal og regional planlegging T- 1497 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/nasjonale-forventninger.html?id=649923

Barn og Unge og planlegging etter Plan og-bygningsloven http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2012/barn-unge-planlegging.html?id=668545

Veileder Regional planstrategi T- 1495. http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2012/veileder-regional-planstrategi.html?id=652437

Veileder kommunal planstrategi T- 1494 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/kommunal-planstrategi.html?id=652436

Universell utforming: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-universell-utforming-og-pla.html?id=557913

Kommunal- og Regionaldepartementet:, Meld. St. 12 (2011 – 2012).Stat og kommunestyring og samspel.

Annen aktuell litteratur:

Amdam, R. (2011). Planlegging og prosessleiing. Korleis lykkast i utviklingsarbeid. Oslo: Samlaget

Bente Lilljan Lind Kassah, Wivi-Ann Tingvoll, Alexander Kwesi Kassah, (red.) (2014). Samhandlingsreformen under lupen. Kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Bergen: Fagbokforlaget.

Matland, R. E. (1995): Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy ImplementationJournal of Public Administration Research and Theory: J-PART. Vol. 5, No 2 (Apr 1995) pp. 145-174.

Selstad, Døvik, Hompland, Lesjø og Ringholm (2012), Scenarier for kommunesektoren, 2012 – 2037. ØF-rapport (for KS). 1/2012.

Aksel Tjora og Line Melby (red.) (2013). Samhandling for helse Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk, 2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L