Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Fysisk aktivitet og helse II

Emnekode: IDR2002/2

Semester: Vår
Antall studenter: 45
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Eirik Grindaker

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

- Bahr, R. (2009). Aktivitetshåndboken- Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet.  Finnes gratis på nett: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling/Sider/default.aspx

- Raastad, T., Paulsen, G., Refsnes, P. E., Rønnestad B. R., & Wisnes, A. R. (2010). Styrketrening –i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Undervisning.

- Helsedirektoratet. (2014). Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Oslo: Helsedirektoratet. Finnes gratis på nett: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet/Sider/default.aspx

- Pedersen, J. I., Muller, H., Hjartåker, A. & Anderssen, S. A. (2012). Grunnleggende ernæringslære (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademiske

- Nasjonalt råd for ernæring. (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Oslo: Helsedirektoratet. Finnes gratis på nett: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Sider/default.aspx

- Helsedirektoratet. (2010). Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne. Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten.Oslo: Helsedirektoratet. Finnes gratis på nett: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-voksne/Sider/default.aspx

- Helsedirektoratet. (2011). Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge. Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten.Oslo: Helsedirektoratet. Finnes gratis på nett: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge/Sider/default.aspx

- Helsedirektoratet. (2009). Nasjonal faglig retningslinje med anbefalinger om forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes(fullversjon).Oslo: Helsedirektoratet. Finnes gratis på nett: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-diabetes/Sider/default.aspx

- Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje- diabetes. Oslo: Helsedirektoratet. Finnes gratis på nett: hthttp://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-faglige-retningslinjer-diabetes-brukerversjon/Sider/default.aspx

- Helsedirektoratet. (2010). Fysisk aktivitet og psykisk helse- et tipshefte for helsepersonell om tilrettelegging og planlegging av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og problemer. Oslo: Helsedirektoratet. Finnes gratis på nett: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/fysisk-aktivitet-og-psykisk-helse-et-tipshefte-for-helsepersonell-/Sider/default.aspx

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Kompendium 1: Helsepsykologi

Innhold:

-Tveiten S. (2013). Veiledning- mer enn ord (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. s.19-31, s.47-58, s.105-117 og s.225- 230. 

-Bess H. M. og LeighAnn H.F. (2009). Integrating Other Psychological Theories and Models.I Motivating People to Be Physically Active (2nd ed.), red Bess H. M. og LeighAnn H.F. USA: Human Kinetics. s.22- 34.

-Barth T., Børtveit T. og Prescott P. (2003). Forandring av problematisk atferd.I Endringsfokusert rådgivning, red Barth T., Børtveit T. og Prescott P., Oslo: Gyldendal akademisk. s.49-60.

-Eide H. og Eide T. (2009). Å strukturere en samtale. I Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling, konfliktløsning, etikk (2. utg.), red Eide H. og Eide T, Oslo: Gyldendal akademisk. s.250-263.

-Barth T. og Nasholm C. (2007). Motiverende samtale- Endring på egne vilkår. Bergen: Fagbokforlaget. s.35-43 og s.158-165

-Barth T., Børtveit T. og Prescott P. (2013). Motiverende intervju. Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal akademisk. s.123-140 og s.173-186.

-Abrahamsen, F., Arntzen, A., og Haugen, R. (2014). Startsamtalen med kunden. I Personlig trener– hvordan rekruttere, trene og utvikle kunder gjennom coaching. Oslo: Akilles. s.171-183.   

Kompendium 2: Fysisk aktivitet, ernæring og helse

Innhold:

Fysisk aktivitet og helse

-O`Gorman D.J. & Krook A. (2011). Exercise and the Treatment of Diabetes and Obesity. Med Clin N Am 95 (2011) 953-969.

Overvekt og fedme

-Jakicic J.M & Davis K.K. (2011). Obesity and Physical Activity. Psychiatr Clin N Am 34 (2011) 829-840.

Hjerte- og karsykdommer

-American College og Sports Medicine (2010). Preparticipation Health Screening and Risk Stratification. I ACSM`s Guidelines for Exercise Testing and Prescription (8th ed.), red American College og Sports Medicine. 18-39. USA: Lippincott Williams & Wilkins

 Eldre

-Lohne-Seiler, Hilde (2011). Fysisk aktivitet og trening for eldre. I Fysisk aktivitet og trening for eldre: Betydning for fysisk kapasitet og funksjon, red Lohne-Seiler, Hilde, og Birgitta Langhammer. Kristiansand: Høyskoleforlaget. s.153-167.

Graviditet

-Olson, D., Sikka, R.S., Hayman, J., Novak, M. & Stavig, C. (2009). Exercise in pregnancy. Current Sports Medicine Reports,8(3),147-153

-Bø K, Thune C. og Winther B. (2004). Sprek slank og sunn mamma. 22-34+70. Oslo: Boksenteret Erik Pettersen & co. Canale.

-Pedersen B.K. (2004). Graviditet og motion. 77-106. Danmark: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Mental helse

-Martinsen E.W. (2011). Psykiske lidelser som folkehelseutfordring. I Folkehelsearbeid, red Øverby N.C., Klungland M. T. og Høigaard R. Kristiansand: Høgskoleforlaget AS. s.112-123.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Kompendium 2: Fysisk aktivitet, ernæring og helse

Innhold:

Fysisk aktivitet og helse

-Nerhus K.A., Anderssen S.A., Lerkelund H.E. og Kolle E. (2011). Sentrale begreper relatert til fysisk aktivitet: Forslag til bruk og forståelse. Norsk Epidemiologi 2011;20 (2): 149-152

-Tremblay M.S., Warburton D.E.R., & Janssen I. (2011). New Canadian Physical Activity Guidelines. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 36: 36-46.

Kreft

-Lawrence H.K., Doyle C., og McCullough M. et al. (2012). American Cancer Society Guidelines on Nutrition and Physical Activity for Cancer Prevention: Reducing the Risk of Cancer With Healthy Food Choices and Physical Activity. CA Cancer J Clin 2012;62:30-67.

-Rock C.L., Doyle C., og Demark-Wahnefried W. et al. (2012). Nutrition and Physical Activity Guidelines for Cancer Survivors. CA Cancer J Clin 2012;62:242-274

-Helse- og omsorgsdepartementet (1997): Omsorg og kunnskap. Kapittel 3 Om kreft. 3.1 Hva er kreft? NOU 20: 29-34

Overvekt og fedme

-Bruke L.E. & Wang J. (2011). Treatment Strategies for Overweight and Obesity. Journal of Nursing Scholarship, 2011; 43:4, 368-375

-Donnelly, J. E., Blair, S. N., Jakicic, J. M., Manore, M. M., Rankin, J. W., Smith, B. K. et al. (2009). American College of Sports Medicine Position Stand: Appropriate physical activity intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults. Medicine and Science in Sports and Exercise, 41, 459-471

-Lee S.J., Kuk J.L.& Davidson L.E. (2005). Exercise without weight loss is an effective strategy for obesity reduction in obese individuals with and without Type 2 diabetes. J Appl Physiol 99: 1220-1225.

Diabetes

-Dyson P.A., Kelly T., Duncan A. et al. (2011). Diabetes UK evidence-based nutrition guidelines for the prevention and management of diabetes. Diabet. Med. 28, 1282-1288.

Hjerte- og karsykdommer

-Wise MF. 2010. Coronary heart disease. The benefits of exercise. Australian Family Physician Vol.39,No. 3,March 2010

Eldre

-Hjort P. 2000. Fysisk aktivitet og eldres helse - gå på! Tidsskr Nor Lægeforen 120:2915-8

-Stessman J., Hammerman-Rozenberg R., Cohen A., Ein-Mor E. og Jacobs J.M. (2009). Physical Activity, Function, and Longevity Among The Very OldArch Intern Med. 2009;169(16):1476-1483

-Lee L.L., Arthur A. & Avis M. (2008). Using self-efficacy theory to develop interventions that help older people overcome psychological barriers to physical activity: A discussion paper. Int J Nurs Stud. 2008 Nov; 45(11):1690-9

Graviditet

-Haakstad, L.A. & Bø, K. (2011). Effect of regular exercise on prevention of excessive weight gain in pregnancy: A randomised controlled trial. European Journal of Contraception & Reproductive Health Care,16(2),116-125.

-Weiss A.K. (2005). Practical Exercise Advice During Pregnancy: Guidelines for Activ and Inactive Women. Phys Sportsmed. 2005 Jun;33(6):24-30.

-Szymanski L.M. & Saltin A.J. (2012). Exercise During Pregnancy: Fetal Responses to Current Public Health Guidelines. Obstet Gynecol, 2012;119:603-10

-Zavorsky G.S. & Longo L. D. (2011). Adding Strength Training, Exercise Intensity, and Caloric Expenditure to Exercise Guidelines in Pregnancy. Obstet Gynecol, 2011;117:1399-402.

Mental helse

-Nasjonalt folkehelseinstitutt (2010). Psykiske lidelser hos voksne. I Folkehelserapport 2010: Helsetilstanden i Norge. Rapport 2010:2. 64- 67. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.

-Carek P.J., Laibstain S.E. & Carek S.M. (2011). Exercise for the treatment of depression and anxiety. Int`l. J. Psychiatry in Medicine, Vol. 41(1) 15-28.

-Mason O.J. & Holt R. 2012. Mental health and physical activity interventions: A review of the qualitative literature. Journal of Mental Health, June 2012; 21(3): 274-284.

-Biddle S.J.H. & Asare M. (2012). Physical activity and mental health in children and adolescents: a review of reviews. Br J Sports Med 2011;45:886-895.

Supplerende

- Abrahamsen, F., Arntzen, A., & Haugen, R. (2014). Personlig trener– hvordan rekruttere, trene og utvikle kunder gjennom coaching. Oslo: Akilles

- Biddle, S. J. H., & Mutrie, N. (2008). Psychology of Physical Activity. Determinants, well-being and interventions (2nd ed.). USA: Routledge

- Bess, H. M., & LeighAnn H. F. (2009). Motivating People to Be Physically Active (2nd ed.). USA: Human Kinetics

- Espnes, G. A., & Smedslund, G. (2009). Helsepsykologi (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk

- Hardman, A. E., & Stensel, D. J. (2009). Physical Activity and Health. The evidence explained (2nd ed.). USA: Routledge

- Rahl, R. L. (2010). Physical Activity and Health Guidelines: Recommendations for Various Ages, Fitness Levels, and Conditions from 57 Authoritative Sources. USA: Human Kinetics

- Lohne-Seiler, H., & Langhammer, B. (2011). Fysisk aktivitet og trening for eldre: Betydning for fysisk kapasitet og funksjon. Kristiansand: Høyskoleforlaget

- Astrup, A., Bugel, S., Dyerberg, J., & Stender, S. (2011). Menneskets ernæring (3. utg.). København: Munksgaard Danmark

- Helsedirektoratet. (2012). Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet. Finnes gratis på nett: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten/Sider/default.aspx

- Sand, O., Sjaastad, Ø., & Haug, E. (2014). Menneskets fysiologi (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L