Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Innovasjon i tjenesteyting

Emnekode: INN3012/1

Semester: Høst
Antall studenter: 40
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Håvard Teigen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bason. (2010). Leading public sector innovation. Polity Press. Bristol 180 s

Ringholm/ Teigen / Aarsæther (red). (2013). Innovative kommuner. Cappelen/ Damm. Oslo Kap. 1-8, 11-15 og 18 236 s.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Asheim, B. T. and M. Grillitsch (2015). Smart specialisation: Sources for new path development in a peripheral manufacturing region. In: Strand, Ø.; Nesset, E.; Yndestad, H. (Eds): Fragmentering eller mobilisering? Regional utvikling i nordvest. Fjordantologien 2015, Forlag1

Austvik, O.G. (2011). Økonomisk integrasjon og nasjonal handlefrihet. Formaliteter og realiteter, i Higdem  & al. (red) Plan, Region og Politikk ss 193-213. Forlag 1.

Benington J. and Moore MH. (2011). Public value: theory and practice, New York: Palgrave Macmillan. Kap 1 og 2.

Candace Jones, Mark Lorenzen, Jonathan Sapsed (2015). Introduction, i  Candace Jones, Mark Lorenzen, Jonathan Sapsed (red.), The Oxford Handbook of the Creative Industries, s. 3 -30

Geissel, Brigitte (2013): On the Evaluation  of Participatory Innovations. I Geissel, B. og M. Joas: Participatory Democratic Innovations in Europe, s. 9-32. Barbara Budrich Publishers

Jacobsen, E. W. og Reve, T. (2006). Norsk næringspolitikk: Næringsnøytralitet eller klyngepolitikk? i Spilling (red), Kunnskap, næringsutvikling og innovasjonspolitikk. (ss 197-214). Fagbokforlaget

Lundvall, Bengt-äke and Johnson, Björn (1994). The Learning Economy. Industry & Innovation, 1: 2, 23 

Reve, T. (2006). 15 år med klyngestsudier, hva har vi lært? i Spilling (red), Kunnskap, næringsutvikling og innovasjonspolitikk.(ss 43-68). Fagbokforlaget

Selstad, T. (2007). Innovasjoner i tid og rom. I Rønning og Teigen: En innovativ forvaltning? (s. 44-63), 20 sider. Bergen: Fagbokforlaget .

Spilling, O. (2011) Innovasjonspolitikkens langsiktige utfordringer, i Higdem  & al. (red) Plan, Region og Politikk (ss 97-120). Forlag 1.

Teigen, H. ( 2004) Kollektivt entreprenørskap, i Arbo og Gammelsæter (red.), Innovasjonspolitikkens scenografi (ss 66-87)

Teigen, H. (2007) Innovativ forvaltning. Avgrensingar og omgrepsbruk, i Rønning og Teigen (red.), En innovativ forvaltning (ss13-44)? Fagbokforlaget.

Teigen, H. (2009) Periferiens konkurransefordelar, i  Johnstad, T. og Hauge, A. Samhandling og innovasjon. (93-124), Oplandske Bokforlag

Pensumlista vil bli supplert med 100-200 sider i løpet av semesteret

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Boschma, R. (2014). Constructing Regional Advantage and Smart Specialisation: Comparison of two European policy concepts. Italian Journal of Regional Science 13, 1, 51-65. Pdf tilgjengelig fra Utrecht University

De Vries, Hanna, V. Bekkers and L. Tummers (2016). Innovation in the Public Sector: a Systematic Review and Future Research Agenda. Public Administration, Vol. 94 No.1(s. 146-166)

Fagerberg, Jan. (2009). Innovasjonspolitiske virkemidler. En utredning for kunnskapsdugnaden. Oslo, 36 sider. 

Fuglsang L. (2010) Bricolage and invisible innovation in public service innovation. Journal of Innovation Economics  (5): 67-87

 Hartley, J., E. Sørensen and J. Torfing (2013). Collaborative Innovation: A Viable Alternative to Market Competition and Organizational EntrepreneurshipPublic Administration Review, Vol. 73, Iss. 6, (s. 821–830).

Isaksen, Arne (2005) Den creative klassen og regional næringsutvikling I Norge. Arbeidsnotat 22 NIFU.STEP, 50 s.

Jacobsen, Erik W. (2008). Næringsklynger – hvordan kan de beskrives og vurderes? Menon Business Economics. Utlagt på Fronter, 26 s.

Kuipers, B.S., M. Higgs, W. Kickert, L. Tummers, J. Grandia and J. Van der Voet (2014): The Management of Change in Public Organizations: a Literature ReviewPublic Administration Vol. 92 No. 1 (s. 1-20)

Porter, M. (2000) Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, in Economic Development Quarterly 2000; 14; 15.   30 sider. 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L