Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Innovasjon og samarbeid i kommunesektoren

Emnekode: INNSAM1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 25
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Rolf Rønning

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Aakre, J og Scharning, H. S (2016). Prosjekthåndboka 3.0 : verktøykasse for kreative team. Oslo: Universitetsforlaget (150 s.)

Aagaard, Sørensen & Torfing (2014). Samarbejdsdrevet innovation i praksis. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Kap. 1,2, 5, 7 og 16  (110 s.)

Byskov-Nielsen, C H Gemal & Ulrich (red.) (2015). Billeder af ny velfærd. Aarhus: Systime profession. Kap.2, 3 5 og 6  (71 s.)

Rønning m.fl. (2013). Innovationer i välfärden. Stockholm: Liber. Kap 1,2, 4 og 5 (61 s.)

Ringholm m, fl. (2013) Innovative kommuner. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Kap. 1, 2,3 5 og 6 (85 s.) 

Skjeggedal, T. & Overvåg, K. (2015). Fjellbygd eller feriefjell. Bergen: Fagbokforlaget. Hele boka unntatt kap. 7. (200 s.)

Skålen, Per (2016). Tjänstelogik. Lund: Studentlitteratur. Hele boka 130 s

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Aasbrenn, K. (2016). Privat vs. offentlig tjenestelogikk. I Høyer, Kasa, Tranøy (red.): Tillit, styring, kontroll (s. 99-119). Oslo: Universitetsforlaget.  (21 s.)

Bryson, Crosby & Bloomberg (red.) (2015). Creating Public Value in Practice. Introduction (s. 1-28). Routledge. (28 s.)

Osborne & Brown (red.) (2013). Handbook of Innovation in Public Services: Kap. 3: J. Hartley: Public and private features of innovation (s. 44-59). Kap. 4: Stephen Osborne: A service-influenced approach to public service innovationk (s. 60-71). (28 s.)

Haug, Stig Hjerkinn, 50 sider fra StigogStein

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L