Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: INT2005/1

Semester: Høst
Antall studenter: 25-30
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Janneke van der Ros

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Samfunnsvitenskapelige metoder:

Johannessen, Asbjørn, Per Arne Tufter & Line Kristoffersen (2016): Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode, 5. utgave, Abstrakt forlag, Oslo, 2005, kpt 3, 4, 6-11; 16-21, 26. Cirka. 200 sider

Lamont, Christopher (2015). Research Methods in International Relations. London: Sage ca. 150 sider

Neumann, Iver B. (2008): “Discourse Analysis” in (eds) Klotz, A & D. Prakash, Qualitative Methods in International Relations. A Pluralist Guide. Pp. 61-78

Human Development Report (2010): 20th Anniversary Edition, The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development, Introductory by Amarya Sen, og kpt. 5 Innovations in measuring inequality and poverty.  ca. 40 s (lastes ned fra Internett)

Vitenskapsteori:       

Knutsen, Paul (2002): Analytisk narrasjon. En innføring i historiefagets vitenskapsfilosofi. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 5, 8 og 9 (tils. 76 s.)

Trachtenberg, Marc (2006): The Craft of International History. A guide to Method. Princeton: Princeton University Press. Kap. 1-3 og 5-7 (tils. 135 s.)

Lamont, Christopher (2015): Research Methods in International Relations. London: Sage  Kpt. 1

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Dahl, Ottar (1999) Om “sannhet” i historien, i O. Dahl: Historie og teori.Artikler 1975-2001, Oslo 2004: Unipub. (10 s.)

Derrida, Jacques (1974) Of grammatology,  Baltimore-London: The Johns Hopkins University Press, s. 158-164 (6 s.)

*Elster, Jon (1989) Historieforskning og vitenskapsfilosofi, i Elster: Vitenskap og politikk, Oslo: Universitetsforlaget, s. 201-220 (19 s.)

*Elster, Jon (2010) Bløt obskurantisme, i Rune Slagstad (red.): Elster og sirenenes sang, Oslo: Pax Forlag A/S (7 s.)

Elster, Jon (2010) Hard obskurantisme, i Slagstad, op.cit. (11 s.)

Eriksen, Thomas Hylland (2012) Det store bildet, innl. til Jared Diamond: Våpen, pest og stål, Oslo: Spartacus Forlag AS (8 s.)

*Gadamer, Hans-Georg (1999) Det levende ordet. Intervju med Gadamer ved Reidar Kiljan Maliks, Samtiden nr. 2-3, (6 s.)

*Habermas, Jürgen (1969) Erkjennelse og interesse, i Habermas: Vitenskap som ideologi, Oslo: Gyldendal (15 s.)

Knutsen, Paul (2014) Erkjennelse eller illusjon? Et forsvar for den induktive metode(manus 2014, 14 s.)

*Landes, David (2002) The Wealth and Poverty of Nations. Why Some Are So Rich and Some So Poor, London: Abacus, 174-181 (7 s.)

Milward, Alan S. (1992) The European Rescue of the Nation-State, London: Routledge, s. 1-21 (20 s.)

*Moravcsik, Andrew (1998) The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, London and New York: Routledge, s. 80-85 (6 s.)

Næss, Arne (1989) Saklig meningsutveksling, kap. 8 i En del elementære logiske emner, Oslo: Universitetsforlaget (21 s.)

*Stråth, Bo, og Peter Haldén (2009) i P. Haldén (red.): 1648. Den westfaliska freden. Arv, kontext och konsekvenser. Lund: Nordic Academic Press, s. 7-10 og s. 119-136 (21 s.)

Tønnesson, Øyvind (2012)With Christian L. Lange as a Prism: A Study of Transnational Peace Politics, 1899-1919 (Introduction, Ph.D.-avhandling i historie), s. 4-33 (29 s.)

Artiklene i kompendiet uten *leses kursorisk – dvs. at man gjør seg kjent med hovedsynspunktene, men uten å gå detaljert til verks. Fin trening for kommende akademikere!

Trachtenberg:Kap 1-3 og 5-7, til sammen135s. (Repetér gjerne også kap. 4, fra emnet Verdenskriger og ekstremisme.)

Kalleberg, Malnes, Engelstad:Kap. 4 og kap. 6-8, til sammen100s.(Tilsvarende her: ta en rask kikk også på kap 5.)

Knutsen:Kap. 5, 8 og 9, til sammen76s (og repeter gjerne pensum i denne boka fra emnet Verdenskriger og ekstremisme).

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

*Dawkins, Richard (1998) Postmodernism Disrobed, Nature, vol. 394 (5 s.)

Human Development Report(2010): 20th Anniversary Edition, The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development, Introductory by Amarya Sen, og kpt. 5 Innovations in measuring inequality and poverty.  ca. 40 s (lastes ned fra Internett)

*Keohane, Robert (1998) Beyond Dichotomy: Conversations Between International Relations and Feminist Theory, International Studies Quarterly 42 (2), (5 s.)

*Knutsen, Paul (2012) Michel Foucault som halvdokumentarisk dikter, Norsk filosofisk tidsskrift, nr. 4/2012 (9 s.)

*Tickner, J. Ann (2005) What Is Your Research Program? Some Feminist Answers to International Relations Methodological Questions, International Studies Quarterly 49, s. 1-21 (20 s.)

Artiklene uten *leses kursorisk – dvs. at man gjør seg kjent med hovedsynspunktene, men uten å gå detaljert til verks. Fin trening for kommende akademikere!

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L