Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Juridisk metode/rettskildelære

Emnekode: JUS1001/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 120
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Harald Thoresen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Andenæs, Johs., Innføring i rettsstudiet, 6. utgave, Cappelen Akademisk forlag, Oslo, 2002, side 9 t.o.m. side 172, ISBN 82-02-21838-1

Boe, Erik, Innføring i juss. Juridisk tenkning og rettskildelære, 3. utg., Universitetsforlaget, Oslo, 2010. ISBN 978-82-15-01634-4. Kapittel: 10, 12,14,15 og 16.

Supplerende

  • Eckhoff, Torstein, Rettskildelære, 5. utgave ved Jan Helgesen, Universitetsforlaget, Oslo, 2000. ISBN 978-82-518-3988-4
  • Magnus Aarbakke, "Harmonisering av rettskilder",  TfR 1966 s. 499-518. Tilgjengelig i Lovdata Pro
  • Hans Petter Graver, "I prinsippet prinsipiell – om rettsprinsipper", TfR 2/2006 s. 189-221. Tilgjengelig via idunn.no
  • Ken Uggerud, Domsanalyse og domskritikk,Oslo, 2008

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L