Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Forvaltningsrett I

Emnekode: JUS1003/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 120
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Ørnulf Rasmussen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Hovedlitteratur: Bernt, J.F. & Rasmussen, Ø. (2010). Frihagens forvaltningsrett. Bind 1, 2. utg.

Supplerende

Eckhoff, T. & Smith, E. (2014). Forvaltningsrett (10. utg.). Oslo : Universitetsforlaget. Kap. 1-6, 11-20 og 22

Graver,H.P. (2015). Alminnelig forvaltningsrett (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1,2,5,9,12 og 16-28

Bernt, J.F. & Doublet, D.R.(1999). Juss, samfunn og rettsanvendelse (2. utg.). Oslo : Ad notam Gyldendal. Del IV kap. 5

Innføringslitteratur: Innjord, F.A. (2014). Forvaltningsretten. I Knoph,R.,  Knophs oversikt over Norges rett (14. utg.). Oslo : Universitetsforlaget.

Tilhørende Studium

Bachelor i rettsvitenskap (kull 2016 - 2019)

Tilhørende emner

JUS1003/1 Forvaltningsrett I 2016/2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L