Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kontraktsrett II

Emnekode: JUS2001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 90
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Thomas Rønning

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Innføringslitteratur:

 • Knophs «Oversikt Over Norges Rett», 13. utg. 2014. Avsnittene i §§ 25, 43, 44, 45, 46, 47. 

Hovedlitteratur:

 • Viggo Hagstrøm «Obligasjonsrett», Universitetsforlaget, 2. utgave, 2. opplag 2013.Pensum er hele boka, unntatt følgende deler:kap. 7; kap. 8.4 - 8.11; kap. 10.3 - 10.4; kap. 12.4; kap. 21; kap. 27 - 35; kap. 36.1 - 36.2; kap. 37; kap. 39.

Domssamling:

 • Emneansvarlig har utarbeidet en domssamling for skoleåret 2016/2017. Domssamlingen selges på Sopp Print. Både årets og fjorårets domssamling (2015) er lovlig hjelpemiddel på eksamen. 

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Fordypningslitteratur:

 1. Hilde Hauge:"Som den er" - forbehold: Særlig om hvilke objektive avvik ved kontraktsgjenstanden som kvalifiserer for kjøpsrettslig mangel. Artikkel i Jussens Venner 4/2010 s. 255-293.
 2. Erik Monsen:«Reklamasjonsregler, passivitetsprinsipper og realitetsdrøftelser». Artikkel i Jussens Venner 3/2010 s. 147-203.
 3. Erik Monsen:«Primært rettsgrunnlag i kontraktsretten». Artikkel i Jussens Venner 5/2012 s. 319-345.
 4. Ola Nisja:«Erstatning ved selgers kontraktsbrudd». Artikkel i Jussens Venner 4/2012 s. 250-268.
 5. Kirsten Lange:«Kontrollansvaret ved mangler etter kjøpsloven». Artikkel i Jussens Venner 5/2015 s. 241-267.
 6. UNCITRAL (United Nations Comission on International Trade Law):«Thirty Five Years of Uniform Sales Law: Trends and Perspectives, Proceedings of the High Level Panel held during the fortyeight session of the United Nations Comission on International Trade Law», Wien, 6. juli 2015. En rapport om 35 års erfaring med CISG. Ligger tilgjengelig på internett.
 7. UNCITRAL (United Nations Comission on International Trade Law):«Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods», 2012-utgaven. Internasjonal rettspraksis på CISG. Ligger tilgjengelig på internett.
 8. UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law - unidroit på fransk):«Principles of International Commercial Contracts, Study L, doc. 40». UNIDROIT er en privat organisasjon som lager anbefalte løsninger for internasjonal rett, men er ikke regler som tilsikter å bli folkerettslig bindende. Ligger tilgjengelig på internett.
 9. DCFR (Draft Common Frame of Reference): “Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law”. Et utkast til en «Europeisk Sivillovbok». Link: http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf.
 10. PECL (Principles of European Contract Law): EUs arbeid med en felles europeisk kontraktsrett. Link: http://www.transnational.deusto.es/emttl/documentos/Principles%20of%20European%20Contract%20Law.pdf.

Tilhørende Studium

Bachelor i rettsvitenskap (kull 2015 - 2018)

Tilhørende emner

JUS2001/1 Kontraktsrett II 2016/2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L