Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: KARR3003/1

Semester: Høst
Antall studenter: 16
Kull:  2014
Emne ansvarlig: Torild Schulstok

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Eriksen, Thomas Hylland & Torun Arntsen Sajjad (2015). Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal akademisk (6. utgave) (kap.1-11, ca. 170 s.)

Lingås, L.G. & Høsøien, U. (Red.) (2016). Utdanningsvalg – identitet og danning. Oslo: Gyldendal Akademisk.  (Hele boka med unntak av kap. 5, 11 og 12. ca 200 s.)

Frøyland K. og Spjelkavik, Ø (2014). Inkluderingskompetanse – ordinært arbeid som mål og middel. Oslo: Gyldendal Akademisk (del 1, 3, 4 og 5 , 102 s.)

Reegård, K. & Rogstad, J. (Red.) (2016). De frafalne. Om frafall i videregående opplæring. Oslo: Gyldendal Norsk forlag. (212 s.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Andreassen, I.H. (2014). Kjønn og utdanning. I: Høihilder, E.K. & Lingås, L.G. Pedagogikk 8.-13. trinn: Profesjonsutdanning av lærere. Oslo: Gyldendal akademisk (13 s)

Bauman, Z.(2002). Formålet med at arbejde: at skabe arbejdsetikken. I: Bauman, Z. Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige. København: Hans Reitzels forlag. (kap. 1, 25 s)

Befring, E. og Moen, B.E. (2011). Skolen for ungdom. I:  Befring, E. og Moen, B.E. Ungdom, læring og forebygging.Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 3. 35 s. 

Gjelstad, L. (2015). Skoleverkstedet som frigjørende handlingsrom. Yrkesfagelevers vilkår for faglig og sosial deltakelse i det post-industrielle Norge. Tidsskrift for velferdsforskning, 18(1) .   (15 s.)

Hyggen, C. & Gjerustad, C (2013). Knuste drømmer? Aspirasjoner, yrkeskarriere og mental helse frå ung til voksen. I Hammer & Hyggen (red.), Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Oslo: Gyldendahl Akademisk. 15 s.

Lingås, L.G. (2013). Ansvar for likeverd – etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk. (kap. 3, 16 s.)

Mastekaasa, A. (2008). Profesjon og arbeidsmarked. I: Molander, A. og L.I. Terum (red.) Profesjonsstudier (s. 103-118). Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 5. 16 s)

Wickstrøm, F. & Eriksson, Y.U. (2015) At använda yrkesbeskrivningar i vägledning. I: Loven (red.), Karriärvägledning. En forskningsöversikt (s. 247-264). Lund: Studentlitteratur. (15 s.)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Alm, T. og Fossestøl, K. (2014): Utfordrende inkluderingspolitikk, samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV.
Tidsskrift for samfunnsforskning, 55(2), s. 174-202  (28 s)

Hegna, K. (2010). Endringer i utdanningsaspirasjoner gjennom ungdomsskolen – kjønn, klasse og minoritetsbakgrunn. Tidsskrift for ungdomsforskning 10(1), 89-104 (15 s.)

Reegård, K. (2015) En selger in spe. Orienteringer mot butikkarbeid blant unge på yrkesfag. I: Søkelys på arbeidslivet, 32(3), 206-222. (16 s.)

Sultana, Ronald G. (201x): Career Guidance for Social Justice in Neoliberal Times. Kap 18 i Arulmani G. & al: Handbook of Career Development International Perspectives (s. 317-334).New York: Springer. (17 s)

Supplerende

Sentrale rapporter:

Høst. H, et al. (2015) Yrkesutdanninger med svak forankring i arbeidslivet: En kunnskapsoppsummering ( NIFU-rapport; 2015-16). (75.s) Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/284094/NIFUrapport2015-16.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fløtten, T., Hermansen, R., Hippe, J. og Lescher-Nauland, B.R. (2011). Innmeldt, utmeldt eller påmeldt? Et annet bilde av utenforskap i Norge (Fafo-rapport nr. 13). Hentet fra: http://fafo.no/pub/rapp/20204/index.html

Kunnskapsdepartementet (2010) Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020. Rapport. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilbud-og-ettersporsel-etter-hoyere-utda/id629447/

NOU 2016: 7.Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn  Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-7/id2485246/

 

NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kan lastes ned her: http://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/nou-2015-8/

NOU 2011: 7. Velferd og migrasjon. Den norske modellens fremtid. kap. 5 og 6 http://regjeringen.no/pages/16413697/PDFS/NOU201120110007000DDDPDFS.pdf

Rønning, W. M & Landrø, K. (2015)  Studieveiledning for NTNU-studenter - status og utfordringer. Trondheim: Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap - NTNU 2015

Samfunnsøkonomisk analyse AS (2015) Eksplorative scenarioanalyser om framtidens kompetansebehov. Rapport nr. 19 -2015. Kan lastes ned her: http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/SiteAssets/R192015%20Scenarioer%20om%20framtidens%20kompetansebehov.pdf

St.melding 30 (2015 – 2016)  Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/6676aece374348ee805e9fc5f60b6158/no/pdfs/stm201520160030000dddpdfs.pdf

Bøker/artikler:

Befring, E. og Moen, B.-E. (2011).Ungdom, læring og forebygging. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Berge, T. & Falkum, E. (2013). Se mulighetene. Arbeidsliv og psykisk helse. Oslo: Gyldendal akademisk

Blustein, D.L. et. Al. (2008).The Psychology of Working: A New Framework for Counseling Practice and Public Policy. The Career Development Quarterly 56(4), s. 294-308.

Center for Ungdomsforskning (2010). Unge, køn og uddannelse. Finnes på nett: http://www.cefu.dk/media/222677/ungdomsforskning_2%20og%204%202010_version_1.pdf

Eriksen, Thomas Hylland & Torun Arntsen Sajjad (2015). Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal akademisk (6. utgave) (resten)

Hermansen, A.S. (2015). Coming of Age, Getting Ahead? Assessing Socioeconomic Assimilation among Children of Immigrants in Norway. PhD avhandling UiO. Faculty of Social Sciences    

Lingås, L.G. (2013). Ansvar for likeverd – etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk. (resten)

Olsen, B. og P. Nystuen (2010). En jobb å gjøre. Fra jobbnerver til arbeidsnærvær. Oslo: Gyldendal Arbeidsliv. 

Solvang, P.K. & Slettebø, Å. (red) (2012). Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. Gyldendal akademisk (236 s.)

Teigen, M. og Reisel, L. (2014). Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal akademisk (236 s.)

Toporek Rebecca & al (2006). Handbook for Social Justice in Counseling Psychology: Leadership, Vision, and Action. London: Sage Publications (del IV s 249-309, 61 s)

Wickstrøm, F. & Lindberg, M. (2016). Tala om arbetslivet! Ett genusmedvetet och normkritiskt metodmaterial för hela skolan. Sverige: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3588

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L