Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Å veilede - prosesser og arbeidsmåter (Emne 4)

Emnekode: KARR3004/1

Semester: Vår
Antall studenter: 20
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Grete S. Halvorsen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

 Aubert, A.-M. & Bakke, I. M. (2008). Utvikling av relasjonskompetanse: nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal akademisk. (200 s)

Bjørndal, C. R. P. (2016). Konstruktive hjelpesamtaler. Oslo: Gyldendal Akademisk. 270 s

Gravås, T. F. & Gaarder, I. E. (red.) (2011). Karriereveiledning. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 3 og 6. (58 s)

Peavy, R. V. (2012). At skabe mening. Den sociodynamiske samtale. Valby: Schultz Vejledningsbiblioteket. S. 44-95 (52 s.)

Thomsen, R., Skovhus, R. B., & Buhl, R. (2013). At vejlede i fællesskaber og grupper. København: Schultz. (130 s)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Alterhaug, B. (2010). Improvisasjon i veiledning. I B. Karlsson & F. Oterholt (Red.), Fenomener i faglig veiledning (s. 101-116). Oslo: Universitetsforlaget. (17 s)

Amundson, N. E., Harris-Bowlsbey, J. & Niles, S. G. (2014). Essential Elements of Career Counseling. Processes and Techniques (3rd ed.).Pearson. Kap. 2, s. 10-31 (21 s)

Andersen, T. (2006): Reflekterende samtaler; min versjon. I  H. Eliassen og J. Seikkula (red.), Reflekterende prosesser i praksis (s. 33-49).Oslo: Universitetsforlaget (15.s)

Askheim, O.-P. (2007). Empowerment – ulike tilnærminger. I O.-P. Askheim & B. Starrin (Red.), Empowerment i teori og praksis (s. 21-33). Oslo: Gyldendal Akademisk. (13 s)

Halvorsen, G. S. (2008). Relasjonen mellom hjelper og hjelpesøkende: hva gjør den virksom? Nordisk tidsskrift for helseforskning, 4(1) s. 3-15.

McIlveen, P. (2015). A Reflexive Research Approach to Professional Competencies for Life Design. I L.Nota & J. Rossier (red.), Handbook of Life Design (s. 269-282).(13 s)

Skau, G. M. (2012). Personlig kompetanse – en dobbel utfordring i veiledning. I A. K. Ulvestad & F. U. Kärki (red.), Flerstemt veiledning (s. 53-70). Oslo: Gyldendal Akademisk (17 s)

Ulvestad, A. K. (2012). Makt i og rundt veiledningsrommet. I A. K. Ulvestad & F. U. Kärki (red.), Flerstemt veiledning (s. 141-156). Oslo: Gyldendal.  (15 s)

Willumsen, E. (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning og praksis i helse- og velferdssektoren. I E. Willumsen & A. Ødegård (red.), Tverrprofesjonelt samarbeid. Et samfunnsoppdrag (s. 33-52). Oslo: Universitetsforlaget. (21 s.)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Halvorsen, G. S. (2009). Anerkjennelsens betydning for en hjelpende relasjon; om selvforståelse og andreforståelse. Klinisk sygepleje, 4, 68-78. (11 s)

Halvorsen, G. S. (2009). Forståelsens konstitusjonelle betingelser. Refleksion i praksis, 6, s 3-24 (21 s).

Savickas, M. L. (2015). Life Design Counseling Manual. Hentes fra www.vocopher.com (45 s.)

NOU 2016:7 (2016). Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning. Kap. 7. (41 s.) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-7/id2485246/

Quagliata, L. & Vassbotn, T. (2015). Veiledning ved hjelp av «Samtalestjernen». Hvordan kombinere sin yrkesrolles ulike funksjoner med profesjonell veiledning.Veilederforum.no. (13s) http://veilederforum.no/content/%C2%ABsamtalestjernen%C2%BB-n%C3%A5r-du-skal-veilede-fatte-vedtak-og-gi-r%C3%A5d-0

Selvvalgt: 130 sider

Samlet ca. 1100 sider

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L