Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: KARRIEREVEIL

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 40
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Torild Schulstok

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Totalt ca. 2000 sider
Felles ca. 1600 sider og 400 sider selvvalgt

Bøker

Aubert, Anne-Marie og Bakke, Inger Marie (2008). Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal Akademiske. 210 sider

Højdal, L. og Poulsen, L. (2012). Karrierevalg. Teorier om valg og valgprocesser (2. utg.). Fredensborg: Studie og Erhverv. 240 sider. 

Irgens, E. J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-4. 125 sider.

Gaarder, I.E. og Gravås, T.F. (Red.) (2011). Karriereveiledning. Oslo: Universitetsforlaget. 200 sider.

Peavy, R. V. (2005). At skabe mening: den sociodynamiske samtale. Fredensborg: Studie og Erhverv, 110 sider 

Plant, P. (2006). Vejbred – en antologi om vejledning. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 153 sider.

Svendsrud, A. (2015). Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4-13. 160 sider.

Ulleberg, I. (2014). Kommunikasjon og veiledning (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Del 1 Kommunikasjon. 80 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Kristiansen, A. (2009) Hva skiller en veiledningssamtale fra andre samtaler? Veiledningssamtalens egenart og etiske utfordringer. I: Eide, Solveig Botnen et al. Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal Akademiske. s. 24-40 (Kap 2. 16 s.)

Landrø, K. (2015) Hvordan kan karriereutvikling settes på agendaen og bidra til identitetsskaping og gode karrierevalg? I Kvalsund & Fikse (red): Rådgivningsvitenskap: helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold (s. 97-118). Bergen: Fagbokforlaget, 20 sider 

Lingås, L.G. (2016) Profesjonsetikk og utdanningsvalg. I: Lingås, L.G. & Høsøien, U. (Red.) Utdanningsvalg – identitet og danning. Oslo: Gyldendal Akademisk.  s. 207-222 (kap. 12, 15. s)

Lingås, L.G. (2013). Ansvar for likeverd – etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 45-61 (kap. 3, 16 s.)

Savickas, M. (2015) Career Counseling Paradigms: Guiding, Developing, and Designing, i Hartung et.al. (red) APA Handbook of Career Intervention – foundations, 16 sider

Wickstrøm, F. & Eriksson, Y.U. (2015). At använda yrkesbeskrivningar i vägledning. I: Loven (red.) Karriärvägledning. En forskningsöversikt. Lund: Studentlitteratur. AB Lund. s. 247-264 Kap. 12, 15 s.

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

 Alm, T. og Fossestøl, K. (2014): Utfordrende inkluderingspolitikk, samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV.
Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 2, 2014 s. 174-202  (28 s)

Arulmani, G. (2011). Striking the right note: the cultural preparedness approach to developing resonant career guidance programmes. International Journal for Educational and Vocational Guidance.Vol.11(2), p.79-93, 15 s.

Haug, E. (2013) Så fint at du ikke er sikker på hva du vil. Veilederforum.no. http://veilederforum.no/content/s%C3%A5-fint-du-ikke-er-sikker-p%C3%A5-hva-du-vil 5 s.

Hodkinson, P.; Sparkes, A.C. (1997) Careership: A sociological theory of career decision making. British Journal of Sociology of Education, March 1997, Vol.18(1), pp.29‐44, 15 sider

Hooley T., Watts A.G., Sultana R.G. & Neary S. (2012). The Blueprint framework for career management skills: a critical exploration. British Journal of Guidance & Counselling, Vol.41(2), p.117-131, 17 sider

Krumboltz J. (2009). Happenstance Learning Theory. Journal of Career Assessment.Vol.17(2), s.135-154, 21 sider

Law, Bill (1996) New DOTS: Career Learning for the Contemporary World. Briefing. NICEC. Careers and Business Partnership. 5 s.

Sampson J.P. Jr., McClain M.-C., Musch E., Reardon R.C. (2013). Variables Affecting Readiness to Benefit from Career Interventions. The Career Development Quarterly. Vol.61(2), p.98-109, 12 sider

Schulstok, T.: To artikler om konstruktivistisk veiledning i Veilederforum, 8. s. se: http://veilederforum.no/content/med-peavy-fant-jeg-teorigrunnlaget-mitt

http://veilederforum.no/content/konstruktivistisk-veiledning-en-innf%C3%B8ring

Skjeseth, E. (2014). Ledelse som kommunikasjon. HiL arbeidsnotat 202/2014. 75 sider. Kan også kjøpes på Mjøsbok for kr. 75,-

Supplerende

Bøker/artikler:

 Befring, E. og Moen, B.-E. (2011). Ungdom, læring og forebygging. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Berge, T. & Falkum, E. (2013). Se mulighetene. Arbeidsliv og psykisk helse. Oslo: Gyldendal akademisk

Blustein, D.L. et. Al. (2008) The Psychology of Working: A New Framework for Counseling Practice and Public Policy. The Career Development Quarterly June 2008 Volume 56

Bolman, L. & Deal, T. (2014). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse (5. utgave). Oslo: Gyldendal akademisk

Dahl, Øyvind (2013). Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal akademisk.

Eide, Solveig Botnen et al. (2009).Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal akademisk.  

Eriksen, Thomas Hylland & Torun Arntsen Sajjad (2015). Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge (6. utgave). Oslo: Gyldendal akademisk

Fyhn, H: (red.) (2009). Kreativ tverrfaglighet, teori og praksis. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Hammer, T. & Hyggen, C. (red.) (2013). Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Oslo: Gyldendal Akademisk

Høihilder, E. K. & Olsen, K. R (red.) (2011). Pedagogisk veiledning. Metoder og tilnærmingsmåter. Oslo: Pedlex. 80 s

Jensen, P. & Ulleberg I. (2011). Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. 344 s

Lingås, L.G. & Høsøien, U. (Red.) (2016). Utdanningsvalg – identitet og danning. Oslo: Gyldendal akademisk. 

Lingås, L.G. (2013). Ansvar for likeverd – etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering (2. utgave). Oslo: Gyldendal akademisk.

Løve, T. (2012). Vejledning ansigt til ansigt: teorier og metoder i den individuelle vejledning (3. utg.). Fredensborg: Studie og erhverv.

Olsen, B. og P. Nystuen (2010). En jobb å gjøre. Fra jobbnerver til arbeidsnærvær. Oslo: Gyldendal arbeidsliv.

Reegård, K. & Rogstad, J. (Red.) (2016). De frafalne. Om frafall i videregående opplæring. Oslo: Gyldendal. (212 s.)

Solvang, P.K. & Slettebø, Å. (red) (2012). Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. Oslo: Gyldendal akademisk (236 s.)

Teigen, M. og Reisel, L. (2014). Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Oslo: Gyldendal akademisk (236 s.)

Thomsen, R., Skovhus, R. B., & Buhl, R. (2013). At vejlede i fællesskaber og grupper. København: Schultz. 130 s

Vabø & Vabo (2014). Velferdens organisering. Oslo:Universitetsforlaget

Willumsen & Ødegård (red.) (2014). Tverrprofesjonelt samarbeid – et samfunnsoppdrag. Oslo: Universitetsforlaget

Sentrale rapporter:

Buland, T., I.H. Mathiesen & S. Mordal (2014). “Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ” – Skolens rådgiving i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Trondheim:NTNU Program for lærerutdanning. 316 sider. Hentet fra: http://www.ntfk.no/Nyheter/Documents/Rapport%20Skolens%20r%C3%A5dgiving.pdf

Høst. H, et al. (2015). Yrkesutdanninger med svak forankring i arbeidslivet: En kunnskapsoppsummering. NIFU-rapport; 2015-16 (75.s) Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/284094/NIFUrapport2015-16.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fløtten, T., Hermansen, R., Hippe, J. og Lescher-Nauland, B.R. (2011) Innmeldt, utmeldt eller påmeldt? Et annet bilde av utenforskap i Norge. Fafo-rapport nr. 13. Hentet fra: http://fafo.no/pub/rapp/20204/index.html

Kunnskapsdepartementet (2010). Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020. Rapport.Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilbud-og-ettersporsel-etter-hoyere-utda/id629447/

NOU 2016: 7.Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn.

NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

NOU 2011: 7. Velferd og migrasjon. Den norske modellens fremtid. kap. 5 og 6

Samfunnsøkonomisk analyse AS (2015). Eksplorative scenarioanalyser om framtidens kompetansebehov. Rapport nr. 19 -2015.

Stortingsmelding 13 (2011 – 2012) Utdanning for velferd  Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-13-20112012/id672836/

Stortingsmelding 30 (2015 – 2016)  Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/6676aece374348ee805e9fc5f60b6158/no/pdfs/stm201520160030000dddpdfs.pdf

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L