Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kultur, politikk og økonomi

Emnekode: KPL1008/1

Semester: Vår
Antall studenter: 40
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Tore Helseth

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Dahl, Hans Fredrik og Tore Helseth (2006). To knurrende løver. Kulturpolitikkens historie 1814-2014. Oslo: Universitetsforlaget.

Sending, Aage (2014). Grunnleggende regnskap. Oslo: Fagbokforlaget.

Wikström, Patrik (2013). The Music Industry: Music in the Cloud (2nd edition). Cambridge (UK), Polity Press (s. 12-85)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Asbjørnsen, Dag og Solum, Ove (2013) "En film- og kinoinstitusjon i forandring" i Solum, Ove (red.) Film til folket. Sensur og kinopolitikk i 100 år. Oslo: Akademika (s. 237-256)

Davies, Rosamund & Sigthorsson, Gauti (2013) 'What are the Creative Industries?' i Introducing the Creative Industries – from theory to practice, SAGE Publications, London (s. 1-21)

Dokk Holm, Erling (2015) 'Arkitekturens makt, reiseliv – destinasjoner og opplevelsesøkonomi i det 21. århundre'. I Ellingsen og Blindheim (red.) Regional merkevarebygging. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 119-131)

Eriksen, Anne (2009) "Formidle", i Museum. En kulturhistorie. Oslo: Pax forlag. Kap. 8 (s. 181-203)

Hauge, Atle (2012). Creative industry: Lacklustre business - Swedish fashion firms' combination of business and aesthetics as a competitive strategy, Creative Industries Journal, 5 (2), (s. 105–118)

Hedmann, Ole (2010) "Natta Åse ikke fikk sove – og en kontinuerlig forbedringsprosess ga verden et norsk suksessformat", i Idéutvikling i mediehuset. Kristiansand: IJ-forlaget (s. 121-156)

Jones, C., M. Lorenzen og J. Sapsed (2015) Creative Industries: A Typology of Change, in Jones, C., M. Lorenzen og J. Sapsed (eds) The Oxford Handbook of Creative Industries (s. 3-30). Oxford University Press. Oxford

Kvarv, Sture (2014) 'Kulturøkonomi og det kulturelle næringslivet'. I Norsk kulturpolitikk i det 20. århundret. Mellom ideologi og pragmatisme. Oslo: Novus forlag (s. 181-195)

Mangset, Per (2016) 'Kulturpolitikk og kulturproduksjon'. I Frønes og Kjølsrud (red.) Det norske samfunn. B. 3. 7 utg. Oslo: Gyldendal Akademisk (s. 250-273).

Moseng, Jo Sondre (2016) 'Produksjonslandskapet i norsk film'. I Bakøy, Helseth og Puijk. Bak kamera. Norsk film og TV i et produskjonspersektiv. Vallset: Oplandske bokforlag (s. 47-64).

Rinde, S. (2006) "Store forhåpninger. Enterprise-kanalen TV2", i Enli, Syvertsen og Sæther (red.) Et hjem for oss – et hjem for deg? Analyser av TV2 1992-2002. Kristiansand: IJ-forlaget (s- 227-241)

Solhjell, Dag og Jon Øien (2012) "Det norske kunstfeltet", i Det norske kunstfeltet. En sosiologisk innføring. Oslo: Universitetsforlaget (s. 39-86)

Solum, Ove og Dag Asbjørnsen (2008) "Den norske kinomodellen" i: Film og kino. Den norske modellen. Oslo: Unipub (s. 9-41)

Storsul, Tanja (2012) "Mediepolitikk" i: Orgeret (red.) Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. Oslo: Cappelen Damm (s. 182-202)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Breivik og Christophersen (red.) (2013) Den kulturelle skolesekken. Oslo: Kulturrådet (kap. 1+8, 36 s.) http://issuu.com/norsk_kulturrad/docs/den_kulturelle_skolesekken_2013

Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU. http://www.creatingeurope.eu/

Enerhaug, Marit Falkum & Håkon Larsen (2013) "Norsk filmpolitikk på 2000-talet. Omstrukturering av ei bransje i vekst", Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 1/2013 (14 s.) http://www.idunn.no/ts/nkt/2013/01/norsk_filmpolitikk_paa_2000-talet_omstrukturering_av_ein_br

Fieldseth, Melanie (2015) Fri scenekunst i praksis. Utviklingen av fri scenekunst i Norge på 2000-tallet. Oslo: Norsk kulturåd (kap 4+5+6, 65 s.) http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/fri-scenekunst-i-praksis

Gran, Anne-Britt (2014) "Digitale tider i kulturlivet. Om digitalt kulturforbruk, kulturpolitikk og kulturelle etterslep", i Sosiologi i dag, nr. 1/2014 (23 s.) http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1120

Gran, A.B., M.G. Theie og Æ. Torp (2016) The Creative Industries in Norway: 2008–2014. I Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, vol. 19, Nr. 2-2016 s. 273–296 (23 s.) https://www.idunn.no/nkt/2016/02/the_creative_industries_innorway_2008-2014

Hauge,Atle & Håmpland, O. (2014) Easier Said Than Done - Kartlegging og evaluering av virkemidler for film og musikknæringen i Trøndelag, ØF-rapport 11/2014, Lillehammer: Østlandsforskning http://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2015/02/112014-Easier-Said-Than-Done-Kartlegging-og-evaluering-av-virkemidler-for-film-og-musikkn%C3%A6ringen-i-Tr%C3%B8ndelag.pdf

Horrigmo, Aase Marthe Johansen (2011) "Fornuftig utviklingspolitikk?" i Stat & Styring 03/2011 (5 s.) https://www-idunn-no.ezproxy.hil.no/stat/2011/03/art07

IFPI (2015) Digital Music Report 2015. Charting the path to sustainable growth. http://www.ifpi.org/downloads/Digital-Music-Report-2015.pdf 

IFPI (2016) Investing in Music. The Value of Record Companies. http://www.ifpi.org/news/IFPIs-Investing-in-Music-report-2016

Iversen, Gunnar (2013) "Fra kontroll til næringsutvikling – en introduksjon til norsk filmpolitikk 1913-2013", Nordisk kulturpolitisk tidsskrift nr. 1/2013 (13s.) http://www.idunn.no/ts/nkt/2013/01/fra_kontroll_til_naeringsutvikling_-_en_introduksjon_til_nor

Kulturutredningen 2014. Norges offentlige utredninger 2013:4 (320 s.) http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-4.html?id=715404

Kulturdepartementet (2015) Kunstens autonomi og kunstens økonomi(170 s.) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapport-kunstens-autonomi-og-kunstens-okonomi/id2364099/

Løssing, Anne Sophie Warberg (red.) (2009) Digital museumsformidling – i et brukerperspektiv. København: Kulturarvstyrelsen (s. 9-24 = 16 s.) http://slks.dk/publikationer/publikationsarkiv-kulturarvsstyrelsen/singlevisning/artikel/digital_museumsformidling_i_brugerperspektiv/

Mangset, Per (2012) Demokratisering av kulturen? Om sosial ulikhet i kulturbruk og deltakelse. Bø: Telemarksforskning (44 s.)

Norsk Kulturråd. Museenes samfunnsrolle. http://www.kulturradet.no/c/document_library/get_file?uuid=239d827f-0d57-4cfd-a0cf-fe8cc8eba7e3&groupId=10157

Nilsen, Ann Christin E. & Emma Lind (2013) "Barns kulturbruk", i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift nr. 2/2013 (20 s.) http://www.idunn.no/ts/nkt/2013/02/barns_kulturbruk

Norsk kulturråd (2016) Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015 (s. 11 – 33). http://www.ramboll.no/presse/nyheter/rno/musikk-litteratur-og-visuell-kunst-i-tall-2015

Røyseng, Sigrid (2011) Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder. En kunnskapsgjennomgang. Oslo: Kulturrådet (23 s.) http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/publikasjon-kunstnere-i-kulturnaeringenes-tidsalder

SSB (2015). Kulturstatistikk 2014. http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/kulturstatistikk-2014

Vassenden, A og Bergsgaard, N.A (2011): Et skritt tilbake? En sosiologisk studie av unge norske kunstnere med innvandrerbakgrunn. Norsk kulturråd (kap. 4, 37 s.) http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/publikasjoner-et-skritt-tilbake-en-sosiologisk-studie-av-unge-kunstnere-med-innvandrerbakgrunn

Vestheim, Geir (2009): "All kulturpolitikk er instrumentell", i: Kultur Sverige 2009 (8 s.)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L