Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: KPL2004/2

Semester: Vår
Antall studenter: 21
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Johan Fredrik Urnes

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Tjora, Aksel (red.) 2013. Festival! – mellom rølp, kultur og næring. Oslo: Cappelen Damm AS

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Vaagland, Jorid 2013. National Report Norway. I: FestStudy (2013) unpublished.  

Getz, D 2007. Ch. 7, “The Event Experience and Meanings”. I: Getz, D (2007): Event Studies. Theory, research and policy for planned events (s. 169-205). Oxford: Butterworth-Heinemann.

Laing, Dave 2004. The three Woodstocks and the live music scene. I: Bennett, Andy: Remembering Woodstock (s. 1-17). Hampshire: Ashgate Publishing Limited.

Bjørkås, S 2001. Navigering av båt med kunstner og blind skipper. Essay om kunstfestivalene i glokalkulturen. I: Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2/2001

Bjørkås, S 2004. Et Timbuktu for moderne mellomlag. Om kunstfestivalene og den utdannete middelklassens kulturelle prosjekt. I: Røyseng, S & D. Solhjell (red.) Kultur, politikk og forskning. Festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen (s. 202-217). Bø: Telemarksforsking.    

Gripsrud, Jostein (2015, 5. utg.): Mediekultur, Mediesamfunn. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. ”Forskjeller: Sosiale skiller, livsstil og smak". S. 72-110        

Hjelseth, A og O. Storstad (2008): Hippe eller harry musikkfestivaler på bygda? Forhandlinger om populærkulturelle hierarkier, i: Almås et al (red.): Den nye bygda (s. 47-63). Tapir akademisk forlag.

Löfgren, Orvar 2001: Den nya ekonomin – en kulturhistoria I: Kulturella Perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift, Årgång 10, nr.3, s. 2-13.

O´Dell, Tom 2001 “Are you experienced!“ I: Kulturella Perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift, Årgång 10, nr.3, s. 27-33.

O´Dell, T. 2002: Upplevelsens lockelser och tingens dynamik. I: O´Dell, T (red) (2002). Upplevelsens materialitet (s. 11-34). Lund: Studentlitteratur.

Peterson, Richard A. 1997: Creating Country Music: Fabricating Authenticity. Chicago & London: Chicago University Press. (kap.13, s. 205-220)

Plesner, Ragnhild (2005): Eventyret Risør kammermusikkfest. Risør kammermusikkfest, Risør (s. 27-51).                                                                                                  

Einarsen, K og Mykletun, R.J (2010): Organisering av festivaler. I: Døving, R og Svensson, G (2010): Leksjoner i markedsvitenskap (s. 260-288). Abstrakt forlag

Elstad, B og de Paoli, D. (2008): Kap. 5, ”Kunst- og kulturbegivenheter – ”Festivalen”. I: Elstad, B og de Paoli, D. (2008): Organisering og ledelse av kunst og kultur (s. 157-198). Oslo: Cappelen Akademisk.

Borch, O.J og Vetrum, I (2010): Samfunnsentreprenøren og de gode hjelperne. I: O.J Borch og A.Førde (red.): Innovative bygdemiljø. Ildsjeler og nyskapingsarbeid (s. 83-94). Fagbokforlaget

Rothstein, Bo (2003): Sociala fällor och tillitens problem. Stockholm: SNS Förlag. S. 95-112

Ytreberg, Espen (2014): "Innledning" s. 9-17 og "Visjon" s. 31-45 fra En forsvunnet by : Jubileumsutstillingen på Frogner 1914.  Oslo. Press forlag 

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Getz, D (2002): Why festivals fail.  Event management, 7(4), 209-219

Getz, D & Andersson, T (2008): Sustainable festivals: On becoming an institution. Event management, 12(1), 1-17.

Picard, D & Robinson, M (2006): Ch. 1 “Remaking Worlds: Festivals, Tourism and Change. Clevedon: Channel view publications”. I: Picard, David & Mike Robinson (eds)  Festivals, Tourism and Social Change. Channel View Publications.

St.meld. nr 10 (2007–2008) Knutepunkt. Kriterium for knutepunktstatus og vurdering av gjennomføring av knutepunktoppdraget.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/Stmeld-nr-10-2007-2008-.html?id=494857 sid. 10-30

Aagedal, O (2009): Kap. 5 Lokale mytar og festivalar. I: Aagedal, O, Egeland, H og Villa, M (2009): Lokalt kulturliv I endring. Oslo: Norsk kulturråd.

http://www.kulturrad.no/sitefiles/1/fou/nye.rapporter.pdf/04a290421BMLokaltkulturliviendring090101S.pdf.

Storstad, O (2010): Kap. 8, ”Store kulturarrangementer – festivaler og spel”. I: Storstad, O (2010):Kommunal kultursektor i endring. Norsk kulturråd/Fagbokforlaget.

http://www.kulturrad.no/sitefiles/1/fou/nye.rapporter.pdf/Kommunalkultursektoriendring.pdf.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2013) Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

http://dsb.no/no/toppmeny/Publikasjoner/2013/Tema/Veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer/

Villa, M (2009): Kap. 4, ”Storås – Bygd i festival”. I: Aagedal, O, Egeland, H og Villa, M (2009): Lokalt kulturliv I endring. Oslo: Norsk kulturråd.

http://www.kulturrad.no/sitefiles/1/fou/nye.rapporter.pdf/04a290421BMLokaltkulturliviendring090101S.pdf.

Supplerende

Bråtømyr. G & Berthelsen. E (2010): Feite Forestillinger. Norsk Rockforbund.

Kan lastes ned fra denne siden: http://www.norskrockforbund.no/nor/pages/944-feite_forestillinger_lansert

Danielsen. I.M (2006): Sikkerhetshåndboken for konsertavvikling. Norsk Rockforbund.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, Oslo: Tiden Norsk forlag.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html

Rogn, E.H (red.) (2011): Kunsten å vera seg sjølv: Identitetshandbok for konsertarrangørar. Norsk Rockforbund.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L