Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kultursosiologi

Emnekode: KPL2005/1

Semester: Høst
Antall studenter: 15
Kull:  2015
Emne ansvarlig: Anne-Lise With

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Berkaak, O.A og Frønes, I (2005) Kap. 3: Diskurs som samtale. I: Tegn, tekst og samfunn. Abstrakt forlag AS. (31 s.)

Bjørkås, S. (2005): Fra enhetskultur til kulturell pluralisme. I: Frønes, I & Kjølsrød, L (red): Det norske samfunn. Gyldendal akademisk. (23 s.)

Eriksen, T.H (2008):  Innledning. I: Globalisering – Åtte nøkkelbegreper. Universitetsforlaget.(16 s.)

Danielsen, Anne (2016): Nyskapende, sterkt og kompetent! I: Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur. Kulturrådet, Oslo (s 104 - 119), 16 s

Frønes, Ivar og Brusdal, Ragnhild (2015): Tegn, ting og mening. I  Larsen, Håkon (red.): Kultursosiologisk forskning. Universitetsforlaget, Oslo (s 67 - 81), 14 s

Gripsrud, J  (2011):  Semiotikk: tegn, koder og kulturer. I: Mediekultur, mediesamfunn (4. utg.). Universitetsforlaget. (27 s)

Grothen, Geir og Reksten, Connie (2010): Globalisering, kreativitet og kulturmøter. I Kulturfagene. En innføring. Spartacus A/S, Oslo (s 47 - 70),  24 s

Holm, Erling Dokk (2004): Mot en symbolsk økonomi (kap.2). I :Fra Gud til Gucci. Gyldendal Akademisk, Oslo (s 20-41), 21 s

Scott Sørensen, A, Høystad, m.fl. (2008): Kap. 5:  Smak, livsstil og konsum. I: Nye kulturstudier. Scandinavian Academic Press. (48 s.)

Solhjell, Dag og Øien, Jon (2012): Det estetiske blikk og publikum ( kap. 3). I   Det norske kunstfeltet. Universitetsforlaget, Oslo ( s 87-119), 33 s

Storey, John (2003): Popular Culture as an Arena of Hegemony (kap.4). I: Inventing Popular Culture. Blackwell Publishing, UK (s 48-62), 26 s

Urnes, Johan Fredrik (2002):Motiver (kap.4). I Kunst i storforetakenes tid. fagbokforlaget, Bergen (s 37-57), 21 s

Øia, T og Fauske, H (2010): Moderne ungdom. I: Oppvekst i Norge. Abstrakt forlag. (50 s.)

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Adorno, Theodor (1973): Kulturindustri. I : Dahl, Hans Fredrik (red.): Massekommunikasjon.Gyldendal (s 213-220), 8 s

Danielsen, Arild (2006) : Behaget i kulturen. Oslo: Fagbokforlaget, ISBN-13: 978-82-7081-132-8, 220 s

Skarpenes, O (2007): Den legitime kulturens moralske forankring. Tidsskrift for samfunnsforskning. 2007/4 (25 s.). Tilgjengelig fra Idunn.no

Østerberg, Dag (1995): Innledning. I: Bourdieu, Pierre:Distinksjonen. Pax Forlag, A/S (s 11-29), 19 s

Supplerende

Larsen, Håkon (2013). Den nye kultursosiologien. Oslo, Universitetsforlaget. ISBN: 978 - 82 - 15 - 02130 - 0.

Eliassen, Knut Ove og Prytz (red.) (2016): Kvalitetsforståelser. Kulturrådet, Oslo

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L