Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen

Emnekode: LÆPED1/1

Semester: Høst
Antall studenter: 35
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Jane Haugseth

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Abrahamsen, Gerd (2015): Tilknytningsbaserte barnehager. Oslo: Universitetsforlaget. Side 21-170

Bøe, Marit & Thoresen, Marianne (2012): Å skape og studere endring. Aksjonsforskning i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Side 11-104

Eik, Liv Torunn, Steinnes, Gerd Sylvi og Ødegård, Elin (2016): Barnehagelæreres profesjonslæring. Bergen: Fagbokforlaget. Side 27-170

Glaser, Vibeke (2013): Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Oslo: Universitetsforlaget. Side 15-143?

Helgesen, May Britt (red.) (2014): Mobbing i barnehagen. Et sosialt fenomen. Oslo: Universitetsforlaget.  Side 19-127

Hennum, Bernt Andreas & Østrem, Solveig (2016): Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Side 17-129

Johansson, Eva, Fugelsnes, Kristin, Mørkeseth, Elisabeth Ianke, Röthle, Monika, Tofteland, Berit, Zachrisen, Berit (2015): Verdipedagogikk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Side 15-239

Mørreaunet, Sissel, Gotvassli, Kjell-Åge, Moen, Kari Hoås & Skogen, Eva (red.) (2014): Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. Side 17-281

Nissen, Kjersti, Kvistad, Kari, Pareliussen, Ingar & Schei, Sølvi Hessen (2015): Barnehagens hverdagsliv. Refleksjoner rundt læring og danning. Bergen: Fagbokforlaget. Side 11 - 204

Rønbeck, Ann Elise (red.) (2012): Inspirert av Foucault. Diskusjoner om nyere pedagogisk empiri. Bergen: Fagbokforlaget

  • Germeten, Sidsel:Observasjon og sannhet. Side 36-51
  • Helgesen, Mai Britt:Med lek som styringsteknologi.  Side 184-198
  • Stokke, Anne:Barnehagers mulighet for fysisk aktivitet. Side 200-215

Taguchi, Hillevi Lenz (2015): Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? Oslo: Universitetsforlaget. Side 9-112

Ulleberg, Inger (2014): Kommunikasjon og veiledning (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget Side 13-187

Øksnes, Maria & Greve, Anne (red.) (2015): Vennskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Side 15-156 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

  • Dahle, Hanne Fehn, Eide, Brit, Winger, Nina & Wolf, Kristin Danielsen: Livskvalitet for de yngste barna i barnehagen. I Gulpinar, Tona, Hernes, Leif & Winger, Nina (red.) (2016): Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Side 43-61
  • Gunnestad, Arve (2014): Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Side 170-190
  • Sommer, Dion (2014): Barndomspsykologi. Små barn i en ny tid (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget. Side 55-99
  • Skoglund, Ruth Ingrid:Barn og konflikter i barnehagen – sett i lys av Gert Biestas perspektiv på demokrati og pedagogisk virksomhet.I Brunstad, Paul Otto, Reindal, Solveig Magnus & Sæverot, Herner (red.) (2015): Eksistens & pedagogikk. En samtale om pedagogikkens oppgåve. Oslo: Universitetsforlaget. Side 40-57
  • Torsnes, Elise:De yngste barnas vandring – med blikk på det fysiske miljøet. I Gulpinar, Tona, Hernes, Leif & Winger, Nina (red.) (2016): Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Side 231-243

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L