Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Informasjonsbehandling

Emnekode: LÆRGRU1/1

Semester: Høst
Antall studenter: 14
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Evelyn Ovesen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Damsgaard, H. L., (2003). Med åpne øyne. Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd. (kap 4 - 10 og 11)Oslo: Cappelen Akademiske forlag.

Hansen, O. H. (2014). Dette vet vi om læringsmiljøet for de minste barna. Oslo: Gyldendal forlag.

Jensen, P og Ulleberg, I (2011). Mellom ordene – kommunikasjon i profesjonell praksis. Kap. 1-10. Oslo: Gyldendal akademisk forlag.

Lamer. K. (2014). Dette vet vi om barnehagen – sosial kompetanse. Oslo: Gyldendal forlag.

Nordahl, T (2012). Pedagogisk analyse. Oslo: Gyldendal forlag.

Nielsen, M.M. (2014). Dette vet vi om barnehagen – observasjon og pedagogisk analyse. Oslo: Gyldendal forlag.

Ogden, T (2012). Klasseledelse – praksis, teori og forskning. Kap. 1, 3 og 4. Oslo: Gyldendal forlag.

Overland, T (2011). Skolen og de utfordrende elevene. Om forebygging og reduksjon av problematferd. Kap. 3 og 4. (s. 47-122). Bergen: Fagbokforlaget.

Skaalvik, E og Skaalvik S (2013). Skolen som læringsarena. Kap. 4, 5 og 6, (s. 186–271). Oslo: Universitetsforlaget.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Briseid, L. G. (2013). Klasseledelse i et danningsperspektiv. I Christensen H og Ulleberg I (red), Klasseledelse, fag og danning (s. 21-40). Oslo:Gyldendal, 1. utg.

Befring, E. (2012). Forebygging i en psykososial kontekst. I E. Befring & R. Tangen (red.), Spesialpedagogikk (s. 129-147). Oslo: Cappelen Akademiske forlag. *

Bjørndal,C  (2012). Det vurderende øyet. Kap. 2 (s. 32-63). Oslo: Gyldendal akademiske.

Doyle. W. (1986). Classroom organization and management.  In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed.). (32 s.). New York: Macmillan.

Haustätter, S,R (2007). Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer. Kap. 1 og 2. Bergen: Fagbokforlaget.

Moen, T. & Tveit, A. (2012). Samhandling mellom PP-rådgivere og lærere. Kap. 1 (S. 17-32). Trondheim: Akademika forlag.

Moen, T., Nilssen, V. & Weidemann, N. (2007). An aspect of a teacher's inclusive educational practice: Scaffolding pupils through transitions, Teachers and Teaching: Theory and Practice 13 (3), 269-286.

Moen, T. (2006). ”Barna må mestre skoledagen” En empirisk studie av klasseledelse. I P. Andersen(red.), Klasse- og læringsledelse (s. 90-102). København: Unge Pædagoger.

Postholm M. B. (2013). Klasseledelse for et godt læringsmiljø. I R. Karlsdottir og I.M Lysø (red), Læring-utvikling-læringsmiljø. Trondheim: Akademika forlag.

Postholm M. B. (2011). Organisering og ledelse av læringsaktivitet. I M.B. Postholm, P.Haug, E. Munthe & R. Krumsvik (red.), Lærerarbeid for elevenes læring (s. 153-168). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Rørnes, K., Overland, T., Roland, E. & Tveitereid, K. (2006). Læreren som leder og forbilde for barn og unge. I T. Nordahl, Ø. Gravrok, H. Knudsmoen, T. Larsen & K. Rørnes (red), Forebyggende innsatser i skolen (s.120-137).Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Samuelsen, A.S. (2006). Lærerfokus i klasseromsobservasjon (s. 31-46). Skolepsykologi41(2).

Ulleberg I. og Christiansen H. (2013). Klasseledelse og fag. En triadisk modell for klasseledelse. I Christensen H. og Ulleberg I. (red), Klasseledelse, fag og danning (s. 41-56). Gyldendal, 

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Sandve, T.G (2013). PPT i spenningsfeltet mellom intensjon og praksisSpesialpedagogikk 07/13, s. 30-38.

Utdanningsdirektoratet (2013): Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet (s. 1-17). Vedlegg 1 til: Rammeverk for kompetanseutvikling på u-trinnet, 2012.

Aasen, A. M., Nordahl, T., Mælan, E. N., Drugli, M. B., Myhr, L. (2014). Relasjonsbasert klasseledelse. Et komplekst fenomen. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport (85 s.)

http://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/relasjonsbasert-klasseledelse-hihm-00000002.pdf

Supplerende

Kunnskapsdepartementet (2010-2011). Meld. St. nr. 18: Læring og fellesskap.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L