Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Læringsmiljø og gruppeledelse - emne 2

Emnekode: LÆRGRU2/1

Semester: Vår
Antall studenter: 14
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Evelyn Ovesen

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

 • Bergkastet, I., Dahl, L. & Hansen, K. (2009). Elevenes læringsmiljø- lærerens muligheter.  En praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse.(Kap.4, 5, 6). Oslo: Universitetsforlaget. (52 s.)
 • Drugli, M.B (2012). Relasjonen lærer og elev: avgjørende for elevenes læring og trivsel. Oslo: Cappelen – Damm (138 s.)
 • Jensen, P og Ulleberg, I (2011). Mellom ordene – kommunikasjon i profesjonell praksis. Kap. 11-18. Oslo: Gyldendal akademisk forlag. (135 s.)
 • Kremit, P. (2012). Barn, barnefellesskap og fellesskap. En vurdering av hvordan Axel Honneths teori har relevans i barnehage og skole. I Åmot I. og Skoglund R. I.(red). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget. (20 s.)
 • Marzano, R. J. (2009). Classroom management that works - research based strategies for every teacher. New Jersey: Pearson Education Inc.(138 s.) (Også tilgjengelig som e-bok)
 • Moen, T. (2016). Positive lærer-elevrelasjoner. En fortelling fra klasserommet. Gyldendal Akademisk (127 s.)
 • Ogden, T (2012). Klasseledelse – praksis, teori og forskning. Kap. 2. Oslo: Gyldendal forlag. (45 s.)
 • Tveit, A. (2012). Anerkjennelse, ros og regler i klasserommet. Oslo: Gyldendal forlag. (46 s.)
 • Åmot, I. (2012). Mediator eller moderator. Et blikk på voksenrollen i forhold til barn med samspillsvansker og det relasjonelle fellesskapet i barnehagen. I Åmot I. og Skoglund R. I. (red). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget. (22 s.)
 • Åmot, I og Skoglund, R. I. (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i pedagogiske institusjoner. I Åmot I. og Skoglund R. I. (red). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget (23 s.).

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

 • Bru, E. (2011). Emosjonelt sårbare og sosialt passive elever. I U. V. Midthassel, E. Bru, S. K. Ertesvåg & E. Roland (red.). Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget. (20 s.)*
 • Høydal H. M., Endrerud K. P., Haugerud, O. J., Hollerud, O. H., Myrlund, V. (2012). Endringsagentene. Spesialpedagogikk. 02:12 (6 s.)*
 • Moen, T. (2011). Utviklingsstøttende lærer-elev relasjoner. I Postholm, Haug, Munthe, Krumsvik (red). Lærerarbeid for elevers læring. Kristiansand: Høyskoleforlaget (13 s.)*
 • Møller, L (2008). Anerkendelse i praksis – om utviklingsstøttende relationer. Kap.1, 2, København: Akademisk forlag (31 s.)*
 • Nordahl, T., Sørlie, M-A., Manger, T. og Tveit, A. (2012). Atferdsproblemer blant barn og unge. Kap. 8. Bergen: Fagbokforlaget. (48 s.)*
 • Sandve, T. G. (2014). Systemarbeid i PPT – meir enn fine ord? Spesialpedagogikk. 03:14 (6 s.)*
 • Schoder, T. T. (2004). Inn i berget det blå - om refleksjon og profesjonalitet. Spesialpedagogikk 04/09. (5 s.)*

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

Supplerende

Djupedalutvalget (2015). Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. NOU 2015:2 Kap. 1 og 17 (40 s.)

Evertsen, C. m. fl. (2015). På leit etter læringsmiljøet i barnehagen.Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

http://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/Barnehage/Rapport_Pa%20leit%20etter%20laringsmiljoet.pdf

Møller, L (2008). Anerkendelse i praksis – om utviklingsstøttende relationer, Kap. 8 og 9., København: Akademisk forlag.*

Schibbye, A-L. (2009). Relasjoner. Kap. 7. Oslo. Universitetsforlaget (13 s.)

Strøm T. og Hustad B. C. (2014). PP-tjenesten i Nord-Norge – Kompetansekartlegging i Nordland, Troms og Finnmark. NF-notat nr. 1001/2014. Nordlandsforskning (40 s.)

http://www.nordlandsforskning.no/publikasjoner/pp-tjenesten-i-nord-norge-article1238-152.html

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L