Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Læringsledelse, vurdering og læreplanforståelse

Emnekode: LÆRINGSLED/1

Semester: Høst
Antall studenter: 20
Kull:  2016
Emne ansvarlig: Egil Weider Hartberg

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Jensen, P. og Ulleberg, I (2011). Mellom ordene: Kommunikasjon i profesjonell praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. s 19-111 og 145-175 (122 sider)

Skaalvik, E.M. og Skaalvik, S. (2015). Motivasjon for læring. Oslo: Universitetsforlaget (120 sider)

Hartberg, E.W., Dobson, S. og Gran, L. (2012). Feedback i skolen. Oslo: Gyldendal akademisk (140 sider)

Christensen, H. og Ulleberg, I (red) (2013). Klasseledelse, fag og danning. Oslo: Gyldendal akademisk. s 11 – 106 (95 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnholdet finnes tilgjengelig digitalt i Fronter. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Mausethagen, S. og Mølstad, C.E.(2014). Licence to teach? Læreplananalyse og profesjonsutvikling, I: Elstad, E. & Helstad, K. (red.), Profesjonsutvikling i skolen, Oslo: Universitetsforlaget: 152-169

Engelsen, Britt Ulstrup (1990). Kan læring planlegges? – Arbeid med læreplaner – hva, hvordan, hvorfor?,Oslo: Gyldendal Akademisk: 17-57

Illeris, K. (2012). Læring. Oslo: Gyldendal: 49-72 og 188-211

Irgens, E. (2013). Utvikling av ledelsesformer i skolen, I: Engvik, G. m.fl (red), Klasseledelse - for elevenes læring, Trondheim: Akademika forlag: 41-66

Kvernbekk, T. (2012). Formelen for effektive skoler: Om kausale relasjoner mellom det som går inn og det som kommer ut, I:Nordkvelle, Y.T, Haugsbakk, G. og Nyhus, L (red), Pedagogisk utvikling - veier og omveier til en god skole, Oslo: Cappelen Damm akademisk: 45-67

Haugsbakk, G. (2012). Fra Sputnik- til PISA-sjokk, I:Nordkvelle, Y.T, Haugsbakk, G. og Nyhus, L (red), Pedagogisk utvikling - veier og omveier til en god skole, Oslo: Cappelen Damm akademisk: 68-94

Obligatorisk litteratur – åpne nettressurser og e-ressurser fra HINN Lillehammers databaser. Trykk på lenke for å få tilgang til litteraturen

NOU 2014:7. Elevenes læring i fremtidens skole. Oslo: Kunnskapsdepartementet: s 31-41, 53-66 og 96-124

Dysthe, O. (2008): Klasseromsvurdering og læring, I:Bedre skole (4): 16-23

Black, P. og Wiliam, D. (1998): Inside the black box. London: King’s College (15 sider)

Postholm, M. m.fl (2011): Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet. Oslo: Utdanningsdirektoratet

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L