Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Emnekode: LEDPRO

Semester: Vår
Antall studenter: 25
Kull:  2017
Emne ansvarlig: Randi Bredvold

Obligatorisk litteratur- Trykt (ikke kompendiuminnhold)

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Samlet pensum er på ca. 1700 sider. Av dette er ca 1400 sider fellespensum og 300 sider tilpasset pensum.

Fellespensum
Bendixen, G. m.fl. (2011): Ledelse – å lede mennesker. Dynamiske krefter i organisasjoner. Kommuneforlaget, Oslo. Innledning, kap. 1-5 (180 sider)

Ballo, Ø. m. fl. (2014): Samhandling – gevinst eller tap? Kommuneforlaget, Oslo. (170 sider)

Bang, H. og Middelfart T.N (2012): Effektive ledergrupper. Gyldendal Akademiske, Oslo. Kap. 1 – 15 (141 sider)

Bastøe, P. Ø, Dahl, K. og Larsen, E. (2002): Organisasjoner i utvikling og endring. Gyldendal akademisk. Oslo (100 sider)

Dahl, K. (2015): Når frykten styrer på arbeidsplassen. Refleksjoner over livs- og dødskrefter i organisasjoner. Kommuneforlaget, Oslo. (91 sider)

Filstad, C. (2016): Organisasjonslæring – fra kunnskap til kompetanse. Fagbokforlaget, Bergen. Innledning, kap. 1-5, 8, 10, 12 og 13 (200 sider)
Nb. 2010 utgaven av boken kan brukes, da er pensum innledningen, kap. 1-6, 9-11

Wadel, C. (2008): En lærende organisasjon. Et mellommenneskelig perspektiv. Høyskoleforlaget, Kristiansand (120 sider)

Schein, E. H. (1987): Organisasjonskultur og ledelse – er kulturendring mulig? Mercuri Media Forlag, Oslo. Kap. 1-5 (115 sider)

Elgaard Sørensen, E. m. fl. (red) (2008): Ledelse og læring – i organisationer. Hans Reitzels Forlag, København. Kap 1-6 (165 sider)

Arnulf, J K (2012): Hva er ledelse? Universitetsforlaget. Oslo. (140 sider)

Tilsammen: 1422 sider

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L